Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Lingüística

Codi de l'assignatura: 361872

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en català o en castellà segons el grup, excepte al G3, que es fa en anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre com el llenguatge defineix la naturalesa humana.

— Prendre consciència de les diverses dimensions del fenomen lingüístic.

— Aproximar-se a la realitat de la unitat i la diversitat lingüístiques.

— Familiaritzar-se amb les diferents aplicacions de la lingüística.

— Familiaritzar-se amb la història de la disciplina.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser responsable, tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi, prendre consciència de la multiplicitat d’opinions i saber prendre decisions, aplicar els coneixements a la pràctica i adaptar-se a situacions noves.

— Tenir capacitat creativa i emprenedora: saber formular, dissenyar i gestionar projectes, i buscar i integrar nous coneixements i actituds.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Apreciar la diversitat lingüística i el valor de promoure’n la preservació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La lingüística i el seu domini

*  
1.1. El lloc de la lingüística en l’àmbit de les ciències
1.2. El caràcter interdisciplinari de la lingüística: psicolingüística, neurolingüística, sociolingüística, antropologia lingüística, lingüística històrica, lingüística computacional
1.3. Aplicacions de la lingüística

2. Comunicació i llenguatge

*  
2.1. El llenguatge entre els sistemes de signes
2.2. Comunicació animal i llenguatge
2.3. Trets específics del llenguatge
2.4. El llenguatge natural: llengües orals i llengües de signes
2.5. L’escriptura

3. Bases cognitives del llenguatge

*  
3.1. Llenguatge i cervell
3.2. Patologies del llenguatge
3.3. Origen i evolució del llenguatge
3.4. Pensament i llenguatge

4. Història de la lingüística

*  
4.1. La lingüística fins al segle XIX: l’evolució de la teoria i de la pràctica gramaticals
4.2. La lingüística del segle XIX: el mètode historicocomparatiu
4.3. La lingüística en el segle XX

5. Universals del llenguatge i classificació de les llengües

*  
5.1. La unitat i la diversitat lingüístiques
5.2. Universals taxonòmics vs. universals teòrics
5.3. Universals i tipologia: una mostra per nivell (foneticofonològic, lexicosemàntic, morfològic, sintàctic)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és eminentment teoricopràctica. Les exposicions del professorat afavoreixen la participació de l’estudiant i el debat a classe, i s’acompanyen d’exercicis, casos pràctics, presentacions, etc., segons la manera que es concreti a cada grup de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les activitats següents:

— Dues proves de tipus teòric i/o pràctic: la primera es duu a terme a l’abril, i la segona, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (per poder aprovar l’assignatura és indispensable haver-se presentat a les dues proves).

— Activitats a l’aula: exercicis, exposicions i assistència a classe.

A principi de curs, el professorat facilita el programa de l’assignatura, en què s’expliquen amb més detall els requisits, les característiques, les activitats que configuren el sistema d’avaluació i la ponderació o valoració de cadascuna, així com el seu caràcter individual o grupal.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que cal aprovar amb almenys un 5/10.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AA. DD. del Departament de Lingüística de la UB (2000) Diccionari de Lingüística. Barcelona: Vox.  Enllaç

David Adger (2019). Language unlimited. The science behind our most creative power. Oxford: OUP

Akmajian, A.; Demers, R.A; Harnish, R.M. (1979) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge, Mass.: MIT Press.  Enllaç

Akmajian, A. Demers, R.A. Harnish, R.M. Lingüística: una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza, 1984  Enllaç

Aronoff, M.& Rees-Miller, J. (2001) The Handbook of Linguistics. Oxford: Basil Blackwell.    Enllaç

Bauer, L.; Holmes, J. ; Warren, P. (2006) Language matters. Palgrave Macmillan,  Enllaç

Boeckx, C. (2010) Language in Cognition. Uncovering Mental Structures and the Rules Behind Them. Wiley Blackwell, West Sussex  Enllaç

Crystal, D. (1987)  The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge, Cambridge University Press.  Enllaç

Crystal, D. (1994)  Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge. Madrid: Taurus.  Enllaç

Diéguez-Vide, F. (2016). 12 preguntas (y una docena de respuestas) en torno al lenguaje. Barcelona: Horsori.  Enllaç

Denham, K. & A. Lobeck (2010) Linguistics for Everyone. An Introduction.Everyday Thinking About Language. Oxford University Press, Oxford.  Enllaç

Escandell, Maria Victoria (coord.). (2009). El lenguaje humano. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A.

Fasold, R. & J.C. Connor-Linton (eds.) (2006) An introduction to language and linguistics. New York: Cambridge University Press.  Enllaç

Fromkin, V.; Rodman, R.; Hyams, N. (2003) An Introduction to Language. Boston, Mass.: Thomson Heinte.  Enllaç

Harley, T. (2017) Talking the talk. Language, psychology and science. Psychology press.

Hudson, G. (2000) Essential Introductory Linguistics.  Oxford: Basil Blackwell.  Enllaç

Jackendoff, R. S. (1993) Patterns in the Mind: Language and human Nature. Harvester Wheatsheaf.  Enllaç

Kaplan, Abby. (2016) Women talk more than men… and other myths about language explained. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 293 pp

  https://www.cambridge.org/core/books/women-talk-more-than-men/8532B2D22C70E5D3AEE4F9176AD29E7D El llibre aborda, entre d’altres temes relacionats amb l’assignatura, la qüestió de gènere de forma sociolingüística. Hem afegit aquesta publicació contribuint així a la visió de gènere que ja s’adopta en l’assignatura.

Laborda, X. Romera, L. y  Fernández Planas A. M.(2014): La lingüística en España. 24 autobiografías, Barcelona, UOC.  Enllaç

Martínez Celdrán, E. (1995) Bases para el estudio del lenguaje. Barcelona: Octaedro.  Enllaç

Moreno Cabrera, J. C. (2013) Cuestiones clave de la lingüística, Ed. Síntesis, Madrid  Enllaç

Moreno Cabrera, J. C. (2017)  Claves históricas de la lingüística actual. Ed. Síntesis, Madrid.

Napoli, D.J.; Lee-Schoenfeld, V. (2010) [2nd ed.] Language Matters: A Guide to...  Enllaç

Napoli, D.J. (2003) Language Matters: A Guide to Everyday Questions About Language.  Oxford: Oxford University Press.   Enllaç

O’Grady, W; Dobrovolsky, M.; Katamba F. (1996) Contemporary Linguistics. An Introduction (3a ed.). Londres: Longman.  Enllaç

Radford, A.; Atkinson, M.; Britain, D.; Clahsen, H.; Spencer, A. (1999) Linguistics. An Introduction.  Cambridge: Cambridge University Press.   Enllaç

Radford, A.; Atkinson, M.; Britain, D.; Clahsen, H. (2000) Introducción a la lingüística. Madrid: Cambridge University Press,    Enllaç

Rickerson, E.M; Hilton, B. (2006) The 5 Minute Linguist. Bite-sized Essays on Language and Languages. Equinox, London/Oakville.  Enllaç

Serrano, S. (1993). Comunicació, societat i llenguatge. El desenvolupament de la Lingüística. Barcelona: Empúries.  Enllaç

Trask, R.L. (1995) Language: the Basics. Londres: Routledge.  Enllaç

Tuson, J. (1999) Introducció al llenguatge. Barcelona: UOC-Proa.  Enllaç

Wilson, C., & Mihalicek, V. (eds.) (2011). Language files: Materials for an introduction to language and linguistics. Columbus: Ohio State University Press.

Yule, G. (2010) The Study of Language. (4ª edició) Cambridge University Press  Enllaç

Yule, G. (2007)  El lenguaje.  Cambridge University Press, Madrid; Akal, (trad. 3ª ed. original)  Enllaç

Pàgina web

http://stel.ub.edu/linguistica/  Enllaç