Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lingüística Bàsica: Aplicacions

Codi de l'assignatura: 361874

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— L’assignatura s’imparteix en català.
— Per a l’avaluació continuada és fonamental assistir a les sessions del curs i participar en les activitats que s’hi desenvolupen.
— Es poden fer consultes al despatx del professor en les hores de tutoria. Per la seva banda, el professor també respon els missatges electrònics que pertoqui en horari de tutoria.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

   -

- Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els diferents camps d’estudi de la lingüística i de les àrees d’intersecció entre la lingüística i altres disciplines.

— Familiaritzar-se amb les diferents aplicacions de la lingüística.

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer les bases de treball de les àrees principals de la lingüística.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar actituds favorables envers les possibilitats d’aplicació dels coneixements lingüístics a diferents àmbits professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és eminentment teoricopràctica. Les exposicions del professorat afavoreixen la participació de l’estudiant i el debat a classe, i s’acompanyen d’exercicis, casos pràctics i presentacions, entre d’altres.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les activitats següents:

— Dues proves de tipus teòric i/o pràctic: la primera es duu a terme a finals de març, i la segona, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

— Activitats a l’aula: exercicis, exposicions i assistència a classe.
Per poder aprovar l’assignatura és indispensable haver-se presentat a les dues proves.
A principi de curs, el professorat facilita el programa de l’assignatura, en què s’expliquen amb més detalls els requisits, les característiques, les activitats que configuren el sistema d’avaluació i la ponderació o valoració de cadascuna, així com el seu caràcter individual o grupal.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.
L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que cal aprovar amb almenys un 5/10.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bacardí, Montserrat, Domènech, Ona, Gelpí, Cristina, Presas, Marisa (2012). Teoria i  pràctica de la traducció. Barcelona: UOC

Benítez Burraco, Antonio. (2003). ¿Evidencias fósiles del origen del  lenguaje? Interlingüística, 14, 129–140. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=918580

 

  Enllaç

Coll-Florit, Marta, Aparici Aznar, Melina i Rodríguez-Ferreiro, Javier (2013).  Llenguatge, ment i cervell: Una introducció a la psicolingüística i a la  neurolingüística. Barcelona: Editorial UOC.  Enllaç

Payrató, Lluís (1997) De professió, lingüista. Barcelona: Empúries.  Enllaç

Queralt, Sheila (2019). Decálogo para solicitar una pericial lingüística. Barcelona: Pie  de Página.  

http://blog.editorialpiedepagina.com/wp-content/uploads/2019/06/Linguistica forense_ESP_5J_S_v2.pdf

  Enllaç

Article

Bastardas-Boada, Albert (2018). “Una llengua mitjana europea per als joves: les ’ micropolítiques’ imprescindibles per al català” A. Bastardas i Boada, E. Boix Fuster & R. M. Torrens Guerrini (coords.). El català, llengua mitjana d’Europa.  Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.  Enllaç

Comajoan Colomé, Llorenç (2003). “Adquisició de primeres i segones llengües:  perspectiva històrica i qüestions actuals”. Caplletra. Revista Internacional de  Filologia, 35, 15-46.  Enllaç

Knapp, Karlfied (2014). “Applications in applied linguistics. Modes and domains”. AILA  Review, 26, 1-9.

http://doi.org/10.1075/aila.26.01kna

  Enllaç

Martí, Maria Antònia i Llisterri, Joaquim (2001). “L’enginyeria lingüística en la societat  de la informació”. Digithum, 3.
 
https://doi.org/10.7238/d.v0i3.595

Quer, Josep (2003). “L’adquisició infantil de les llengües de signes”. Caplletra. Revista  internacional de filologia, 35, 79-92.  https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/283203

Ravid, Drorit, Bar-On, Amalia i Dattner, Elitzur (2013). “Linguistics in the service of  communication disorders. New frontiers”. AILA Review, 26, 79-99.  http://doi.org/10.1075/aila.26.06rav
   Enllaç