Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Portuguesa

Codi de l'assignatura: 361902

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Les classes s’imparteixen en portuguès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Adquirir un coneixement instrumental del vocabulari bàsic de la llengua portuguesa i un domini elemental dels recursos expressius.
— Adquirir un coneixement general de la fonologia del portuguès amb la finalitat de permetre una comprensió bàsica de la llengua formal.
— Tenir nocions generals de la presència del portuguès al món, de les cultures que vehicula i de les cultures amb què se sobreposa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Assolir un nivell suficient de comprensió de textos en portuguès estàndard.
— Iniciar-se en l’ús de les estructures més bàsiques de la llengua i dels principals connectors discursius.
— Abordar aspectes comunicatius i pragmàtics fonamentals del portuguès: fórmules principals, formes de tractament, etc.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Potenciar la capacitat de reflexió sobre la llengua a partir de la transferència d’altres llengües pròximes i de l’anàlisi contrastiva.

— Valorar la diversitat lingüística.

— Adquirir una actitud crítica envers el gènere i altres diferències en la cultura i la llengua portugueses.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Com es pronuncia el portuguès?

2. Com s’escriu? Representació dels sons

3. On es parla? El portuguès al món

4. Vocabulari bàsic

5. Morfologia nominal del portuguès. Determinants

6. Verbs: formes i usos

7. Introducció als pronoms i adverbis

8. Introducció als connectors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com a ensenyament impartit a la Facultat de Filologia, es creu en la necessitat d’estudiar la llengua portuguesa des d’una perspectiva clarament diferenciada dels mètodes orientats a l’aprenentatge comunicatiu i simplement instrumental. És necessari donar valor i rendibilitzar el saber previ de l’estudiant i la seva capacitat de reflexió sobre la llengua, que constitueixen els principals avantatges comparatius de l’alumnat de la Facultat.

La metodologia es basa en:
a) Exposició d’aspectes descriptius del portuguès.
b) Contextualització dels fenòmens en textos reals, especialment literaris o relacionats amb la lingüística i les disciplines de la Facultat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de cinc exercicis:
— Exercici de destreses receptives escrites: comprensió de textos escrits de nivell bàsic, identificació de formes i identificació de la pronúncia dels grafemes.
— Exercici de destreses productives escrites: morfologia nominal i verbal (mode indicatiu), determinants, connectors, pronoms. 
— Exercici de destreses receptives orals: comprensió de textos orals. 

La nota final es calcula a partir de la mitjana obtinguda en aquestes cinc activitats. El professor pot concentrar cada exercici en una sola sessió o bé dividir-lo en diferents subexercicis. Així mateix, pot encarregar alguna activitat complementària d’incentiu durant les classes que permeti millorar la nota final.

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable presentar-se a dos dels exercicis o subexercicis.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.