Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Italiana I

Codi de l'assignatura: 361934

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en italià.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir un coneixement bàsic de l’ortografia i de la morfosintaxi de l’italià.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber fer una demostració escrita o oral de la competència assolida.

— Comprendre i traduir textos italians de nivell bàsic i mitjà.

— Ser capaç d’escriure en italià textos senzills i d’extensió limitada.

— Ser capaç de fer interaccions verbals de nivell bàsic i mitjà.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a respectar la diversitat lingüística, des de les perspectives social, cultural i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Adjectius i pronoms

1.1. Combinacions de pronoms

1.2. Pronoms relatius

1.3. Graus de l’adjectiu

1.4. Quantificadors i indefinits

2. La conjugació verbal

2.1. Indicatiu: passato prossimo (II) i trapassato prossimo, futuro semplice i futuro anteriore, passato remoto (introducció)

2.2. Condicional 

2.3. Subjuntiu present

2.4. Imperatiu

3. Preposicions, locucions prepositives i adverbis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques. La part teòrica consisteix en classes expositives, classes magistrals i roda d’intervencions. El treball teoricopràctic consisteix en exercicis lingüístics de tipologia variada, anàlisi i producció de textos, interaccions verbals i simulacions de diàlegs.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consta dels elements següents:
— Participació en les activitats de l’assignatura (10 % de la nota final).
— Dos exàmens escrits: el primer es fa a mitjan quadrimestre i el segon es fa el dia previst en el calendari d’exàmens (cada prova, 35 % de la nota final). 
— Dues tasques de producció escrita lliurades en els terminis indicats a començament de curs (10% de la nota final).
— Una prova oral grupal realitzada al llarg del curs (10 % de la nota final).

Totes les proves són obligatòries per assolir la qualificació global.
 

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única, que es fa en la data de la convocatòria oficial d’examen, consta d’una prova escrita (80 % de la nota final) i d’una prova oral individual (20 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. S’hi pot sotmetre qui hagi suspès l’examen final i hagi estat avaluat prèviament en un conjunt d’activitats no inferiors a dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura.