Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Italiana II

Codi de l'assignatura: 361935

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en italià.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar la gramàtica i l'ús de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber comprendre i produir textos escrits en italià de nivell mitjà.
— Saber descriure les estructures fonètiques, gramaticals i lèxiques de l’italià de nivell mitjà.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber fer una demostració escrita o oral de la competència assolida.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a respectar la diversitat lingüística, des de les perspectives social, cultural i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les conjuncions de coordinació i de subordinació

2. La conjugació verbal

2.1. Indicatiu: passato remoto i trapassato remoto

2.2. Subjuntiu: imperfetto, passato, trapassato

3. Sintaxi de l’oració

3.1. Oracions coordinades

3.2. Oració simple i oració composta

3.3. La forma explícita

3.4. Ús del subjuntiu en les oracions independents

3.5. Oracions subordinades (objectives, subjectives, declaratives, interrogatives indirectes, temporals, causals, finals, concessives, limitatives, exceptuatives i exclusives, consecutives i de relatiu, modals, instrumentals i comparatives)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les explicacions teòriques amb les aplicacions pràctiques. La part teòrica consisteix en classes expositives, classes magistrals i roda d’intervencions. Pel que fa al treball teoricopràctic, es duen a terme exercicis lingüístics de tipologia variada, anàlisi i producció de textos, utilització d’instruments didàctics multimèdia i exposició de treballs.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives, amb especial atenció a les qüestions de gènere i llenguatge en l’italià contemporani.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta de dos elements:

a) Un examen, que es desenvolupa en dues parts, de 75 minuts de durada cadascuna: *
— la primera part té lloc al mes de desembre, en horari lectiu (45 % de la nota final);
— la segona part es fa el dia indicat per la Facultat, en el període d’exàmens (45 %).

b) Participació de l’estudiant a les classes durant el curs (10 %).

* Per superar l’assignatura cal aprovar cadascuna de les parts amb un 5/10.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. 

L’avaluació única consisteix en un únic examen de tot el programa de l’assignatura (100 % de la nota final), el dia previst per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. Per tant, els alumnes que no aprovin l’avaluació continuada poden presentar-s’hi, però llavors han d’examinar-se de tot el temari.