Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Portuguesa II

Codi de l'assignatura: 361943

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Les classes s’imparteixen en portuguès. Es recomana haver cursat l’assignatura Llengua Portuguesa I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar la gramàtica i l'ús de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per relacionar els coneixements de la titulació amb altres àrees i disciplines.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Assolir els recursos de la llengua portuguesa que permetin una comprensió i una expressió de nivell mitjà (comunicar-se en tasques habituals, comprendre textos escrits de dificultat mitjana, produir textos més elaborats).
— Desenvolupar la transferència de coneixement lingüístic des de la llengua romànica pròpia cap al portuguès.

 

Referits a habilitats, destreses


— Assolir un nivell alt de comprensió de textos en portuguès estàndard.
— Assolir la capacitat de llegir textos literaris portuguesos de dificultat mitjana.
— Abordar aspectes comunicatius i pragmàtics fonamentals del portuguès: fórmules principals, formes de tractament, etc.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar l’interès per les cultures vehiculades en portuguès.

— Valorar i respectar la diversitat lingüística des de les perspectives social, cultural i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Revisió del present i del pretèrit de subjuntiu. Discurs directe i indirecte

2. Expressió d’hipòtesis i condicions. Futur de subjuntiu i altres formes verbals

3. Expressió de temporalitat. Connectors (preposicions i locucions prepositives; conjuncions i locucions conjuntives)

4. Expressió de la causa, la conseqüència i la finalitat. Infinitiu conjugat

5. Formes no personals del verb. Ús del gerundi

6. Perífrasis verbals

7. Adquisició de vocabulari a través de diferents gèneres textuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, per exposar els fonaments de la matèria, i classes pràctiques sobre textos generals i literaris, per observar el funcionament de la llengua. S’intenta aportar una perspectiva comparada amb altres llengües romàniques ibèriques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de tres exercicis:
— Exercici de destreses productives escrites: morfologia nominal i verbal i expressió escrita de nivell mitjà, al novembre.
— Exercici de destreses receptives orals i productives escrites: expressió escrita dels continguts de textos orals, al desembre.
— Exercici de destreses productives orals: expressió oral, al desembre.

El professor pot concentrar cada exercici en una sola sessió o bé dividir-la en diferents subexercicis. Així mateix, hi ha la possibilitat de dur a terme alguna activitat complementària d’incentiu durant les classes que permeti aconseguir la millora de la nota global.
 

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un únic examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALVES, Ubiratã Kickhöfel; BRISOLARA, Luciene Bassols; PEROZZO, Reiner Vinicius (2017). Curtindo os Sons do Brasil - Fonética do Português do Brasil para Hispanofalantes. Lisboa: Lidel.

CASTILHO, Ataliba T. de, Gramática do Português Brasileiro, São Paulo, Contexto, 2012.  Enllaç

CUNHA, Celso e Luís Filipe Lindley Cintra, Breve Gramática do Português Contemporáneo, Edições Sá da Costa, Lisboa   Enllaç

COIMBRA, Olga M. e Isabel Coimbra Leite, Gramática Activa 2, Lidel Edições Técnicas, Lisboa, 1998.  Enllaç

CASTRO, Ivo (et al.) (2008) Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2 v. ISBN 978-972-31-1457-7  Enllaç

ESPERANÇA, José Paulo; RETO, Luís; MACHADO, Fernando Luís (2018). Nuevo Atlas de La Lengua Portuguesa=Novo atlas da língua portuguesa. Lisboa: INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda.

PASQUAL, José Lino; OLIVEIRA, Teresa Brandão (2019). Exames de português B2: preparação e modelos. Lisboa: Lidel.

REIS, Ana Rita; ARREGUI, Maria José (2015). Português para espanhóis, I-II-III. Madrid: Agoralingua. 3 vol.