Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Literatura Francesa

Codi de l'assignatura: 361962

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en català o en castellà.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i com s'articula en gèneres literaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Estudiar els corrents literaris francesos més importants i els seus autors i produccions principals.
— Analitzar les obres més representatives de la literatura francesa en diferents moments i en relació amb diferents corrents estètics.

 

Referits a habilitats, destreses


— Introduir-se en les primeres nocions d’anàlisi textual i literària, així com en la producció de comentaris de text.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de redactar amb correcció textos de tipus argumentatiu.
— Millorar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els inicis de la literatura francesa moderna. Humanisme i Renaixement. La poesia (escola de Lyon, la Pléiade). La prosa narrativa (conte, nouvelle, novel·la)

2. La formació de la doctrina clàssica i el triomf del classicisme

3. La literatura del segle «filosòfic»

4. La ruptura romàntica: poesia, teatre i novel·la

5. Del realisme al naturalisme

6. Simbolisme i decadència

7. Les avantguardes literàries: el surrealisme

8. La renovació de la novel·la al segle XX

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent és diversa i combina les classes teòriques amb lectures i comentaris literaris, presentacions d’imatges i documents, treballs en grup i debats. La participació activa de l’alumnat és molt important per al bon desenvolupament de les classes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en diferents activitats:
— Tres exercicis escrits (principi de març, mitjans d’abril i final de maig) sobre qüestions relatives a algun aspecte de la literatura francesa present en el programa (60 % de la nota final).
— Un comentari escrit sobre algun dels textos proposats a l’assignatura (inclosos als materials de classe disponibles al Campus Virtual). El text escollit s’ha de comunicar a la professora abans d’entregar el comentari. El treball es lliura el dia previst per a l’examen en el calendari de la Facultat (25 %).
— La participació a classe, juntament amb la participació en el Campus Virtual de l’assignatura (15 %).

Per poder aprovar l’assignatura cal haver fet totes les activitats proposades en els terminis establerts.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita que es fa en la data fixada per la Facultat i que inclou:
— Una qüestió sobre un aspecte relatiu a la literatura francesa present al programa (50 % de la nota final).
— Una pregunta sobre alguna de les lectures obligatòries (50 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.