Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Literatura Gallega

Codi de l'assignatura: 361963

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i com s'articula en gèneres literaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un coneixement general de la cultura i la literatura gallegues.
— Assolir coneixements generals dels principals períodes, autors i autores, obres, corrents de pensament, moviments i estètiques, i posar-los en relació amb altres manifestacions artístiques del mateix període.
— Iniciar-se en els mètodes d’anàlisi literària i de recerca (ressenyes d’informació general, textos crítics especialitzats, etc.).

 

Referits a habilitats, destreses


— Adquirir destreses relacionades amb la crítica literària per aplicar-les en ressenyes, comentaris de text, dissertacions, etc.
— Ser capaç de fer estudis comparatius amb altres literatures, especialment de la península Ibèrica.
— Utilitzar els nous suports en el tractament i la recerca d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir una actitud reflexiva envers l’evolució de costums i de pensament que hi ha hagut al llarg de la història.

— Desenvolupar l’esperit crític.

— Adquirir una actitud crítica envers el gènere i altres diferències en la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Lírica medieval gallega

2. Renaixement, barroc i il·lustració

3. Segle XIX. Rexurdimento

4. Irmandades da Fala i època Nós

5. Exili i emigració

6. La "llarga nit de pedra" del franquisme

7. Normalització i diversificació literària

8. Literatura del segle XXI

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques, presentacions, treballs en grup, debats i l’aprenentatge d’eines bàsiques de la crítica literària.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és la modalitat d’avaluació per defecte i consisteix en el lliurament dels exercicis següents:

— dos comentaris: novembre i desembre (cadascun val el 20 % de la nota final),

— un article: al gener (40 %),

— participació activa a classe (20 %).

Per aprovar l’assignatura cal obtenir almenys la meitat de la nota màxima en cada exercici.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en el lliurament, el dia fixat per a la prova global, dels exercicis següents:

— dos comentaris (cadascun val el 25 % de la nota final),

— un article (50 %).

Per aprovar l’assignatura cal obtenir almenys la meitat de la nota màxima en cada exercici.

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.