Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Novel·la Francesa I: la Invenció de l'Individu (de 'La Princesse de Clèves' a 'Nana')

Codi de l'assignatura: 361998

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en francès. Es recomana haver assolit el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i estar en procés d’assolir el nivell B1.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Habilitats de gestió de la informació i de fonts diverses (bibliografies, bases de dades, etc.).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Capacitat per a la traducció de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir les bases i la terminologia del coneixement històric, cultural i literari.
— Adquirir el coneixement de la novel·la francesa (segles XVII, XVIII i XIX) mitjançant la lectura i l’anàlisi de les obres dels escriptors del període.
— Conèixer les circumstàncies sociohistòriques que van desenvolupar la creació literària a França.
— Analitzar des d’una perspectiva pluridisciplinària textos històrics i literaris, i altres documents audiovisuals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar textos literaris, novel·les i textos de crítica literària, i relacionar-los amb la societat i la cultura de la seva època i el seu context.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura en francès per tal de redactar correctament textos de tipus argumentatiu.
— Millorar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal.
— Millorar la manera d’exposar oralment en francès els resultats d’una investigació.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Problemàtica del gènere novel·lístic

2. Novel·la i pensament: Madame de La Fayette, Diderot, Rousseau, etc.

3. Novel·la i història: Victor Hugo, Jules Vallès, etc.

4. Els sentiments de la novel·la: de J.J. Rousseau a Mme. de Staël

5. Novel·la i realitat: Aurore Dupin (G. Sand), Balzac, Zola, etc.

6. Derivacions de la novel·la: el relat breu, Mérimée, Gautier, Maupassant, etc.

7. Crisi i metamorfosi de la novel·la: Flaubert, Proust, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs individuals escrits dirigits i recerca d’informació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consta de tres activitats:

— Dos exàmens parcials (33 % + 33 %) amb preguntes teòriques i comentari de text.

— Un treball dirigit, presentat per escrit o oralment segons el que estableixi el professor o professora, i que es lliura a la data que fixi (33 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable presentar-se als dos exàmens i lliurar el treball dirigit.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen, que es fa en la data fixada en el calendari d’exàmens de la Facultat (60 % de la nota final), i un treball dirigit, que es lliura el dia de l’examen o que es presenta oralment, segons el que estableixi el professor o professora, a la data que fixi (40 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.