Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Assaig a França: la Recerca de la Tolerància i de la Llibertat

Codi de l'assignatura: 362008

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en llengua francesa. Es recomana haver assolit un nivell de llengua B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i estar en procés d’adquisició del nivell C1.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per comunicar-se amb experts en altres àrees.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Familiaritzar-se amb els textos i autors principals que han anat configurant la història del pensament i de la crítica literaris des dels orígens fins al segle XX, per conèixer de primera mà les qüestions que s’han considerat més rellevants en l’àmbit dels estudis literaris.

 

Referits a habilitats, destreses


— Ser capaç d’analitzar textos de crítica literària i relacionar-los amb la literatura de la seva època i context.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

— Adquirir una actitud reflexiva envers el reflex de la perspectiva de gènere en la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’assaig com a gènere: problemes teòrics de l’escriptura del pensament

2. L’assaig i l’assagista (Montaigne)

3. L’assaig i el conte filosòfic (Diderot, Voltaire, Rousseau, etc.)

4. L’assaig i la crítica de la cultura (de les idées reçues de Flaubert a les mitologies de Barthes)

5. L’assaig dins la ficció de la novel·la (Proust, Valéry, Sartre, etc.)

6. L’assaig en les escriptures dels marges (Camus, Sarraute, Derrida, Sollers, Duras, Cixous, etc.)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta dels exercicis següents:

Commentaire composé d’un dels assajos estudiats al programa del curs, que cal lliurar l’últim dia de classe (50 % de la nota final).

— Ressenya crítica d’un assaig escrit per una escriptora francesa, triat d’acord amb el professor de l’assignatura i que cal lliurar la primera setmana d’abril (30 %).

Compte rendu d’una de les conferències programades dins del marc de la universitat i anunciades durant el semestre, que cal lliurar el dia de l’examen oficial de l’assignatura, al juny (20 %).


Per poder aprovar l’assignatura és indispensable presentar tots els exercicis demanats.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen escrit (75 % de la nota final) i un examen oral (25 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.