Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Llengua Francesa

Codi de l'assignatura: 362015

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en francès. Es recomana haver assolit el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i estar en procés d’assolir el C1.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitats de gestió de la informació i de fonts diverses (bibliografies, bases de dades, etc.).

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Coneixement d'elements de la història i de les varietats de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la docència específica en llengua, literatura i cultura dels àmbits lingüístics estudiats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els grans períodes històrics que han marcat l’evolució de la llengua francesa en relació amb els esdeveniments polítics, institucionals i socioculturals.

— Arribar a una millor comprensió del francès actual a través de l’estudi de la seva història.
 

 

Referits a habilitats, destreses


— Ser capaç de fer un comentari històric de textos francesos.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Ser sensible a la llengua francesa i als seus orígens i evolució.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes previs. Història interna i història externa. El francès i les llengües romàniques. Periodització de la història de la llengua francesa

2. El francès arcaic i el francès antic. Història externa; els primers textos. Història interna: principals característiques del francès antic en la seva evolució des del llatí i en contrast amb les altres llengües romàniques. Varietats del francès antic

3. Del Renaixement a la Revolució. El francès i el llatí; el francès i les altres llengües europees. La reflexió sobre la llengua i la descripció del francès. Primera expansió del francès fora d’Europa. L’evolució interna de la llengua, del francès antic al francès clàssic

4. El francès modern, del segle XVIII en endavant. El francès i les altres llengües de França. El francès fora de França; els criolls. El francès vist per la lingüística moderna

5. El francès a l’alba del segle XXI

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques (comentaris de text, exposicions a l’aula sobre aspectes concrets del temari de l’assignatura). Es proporcionen a l’alumnat les eines i la metodologia adients per tal que pugui dur a terme les activitats proposades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i constarà de les proves següents:

una sèrie d’exercicis molt breus sobre els diferents punts del temari que s’aniran desenvolupant en les classes (presencials o virtuals) (30 %).
Un comentari de text (d’entre una selecció de propostes), a lliurar a final de curs (30 %).
― Un examen el dia oficial assenyalat per la Facultat (40 %).

Per poder aprovar l’assignatura cal presentar totes les proves esmentades.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en una única prova escrita sobre el conjunt dels continguts de la matèria (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.