Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Camí de Santiago

Codi de l'assignatura: 362018

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat d'identificar i de relacionar la història i civilització de dos àmbits culturals o més.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir coneixements generals de la cultura i de la societat medievals a Europa.

— Relacionar elements de la història, de la cultura, de la literatura, de l’art i del pensament estètic, filosòfic i religiós relatius al camí de Santiago i a les cultures gallega i portuguesa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Gestionar la informació i fonts diverses (bibliografies, bases de dades, etc.).
— Utilitzar els nous suports en el tractament i en la recerca d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar l’esperit crític.

— Mostrar una actitud de cooperació i de respecte en situacions d’aprenentatge compartit.

— Respectar les diferències i aprendre a usar el llengutage inclusiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La inventio del sepulcre. Tradició popular i llegendes. Història mítica i història crítica

2. El Camí i els camins. La fi del viatge: Santiago de Compostel·la

3. Les guies dels pelegrins. El Codex Calixtinus. Registrum o Historia Compostelana

4. Influència del santuari i dels camins de Santiago en la societat, en la cultura i en les arts

5. La poesia trobadoresca galaicoportuguesa

6. La prosa medieval gallega i portuguesa. Miragres de Santiago

7. El camí de Sant Jaume i Catalunya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’alternen les explicacions teòriques (classes magistrals i seminaris) amb els exercicis pràctics (debat a partir de textos i documents, de recerca de fonts d’informació per fitxes d’enquadrament historicocultural de protagonistes, de treballs de síntesi temàtica i bibliogràfica i la projecció de vídeos i documentals sobre el Santuari i els camins).

S’estimula la reflexió crítica, el debat i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. S’impulsa l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura, i es considera la possibilitat de confrontar l’estudi amb la realitat a través d’una visita guiada real o virtual als espais del camí de Santiago.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consisteix en els aspectes següents:

— Realització i presentació a classe de fitxes dels protagonistes de la història cultural jacobea (25 % de la nota final).*

— Un treball monogràfic final tutelat (60 %).*

— Participació activa a classe (15 %).


* Cal obtenir almenys la meitat de la nota màxima en cada exercici per poder aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en la realització d’una prova global dels continguts programats (100 %).

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

El CAMÍ de Sant Jaume i Catalunya. Actes del Primer Congrés Internacional, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.

DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Carlos, El Códice calixtino de la catedral de Santiago, Santiago de Compostela, 1998.  Enllaç

FALQUE REY, Emma (ed. e trad.), Historia Compostelana, Madrid, Akal, 1994.  Enllaç

GUERRA CAMPOS, José. Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del apóstol Santiago, Santiago: ed. del Cabildo de l Catedral, 1982.

LANCIANI, Giulia; TAVANI, Giuseppe (coords..), Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa, Lisboa: Caminho, 1993.

LÓPEZ ALSINA, Fernando, La ciudad de Santiago en la Alta Edad Media, Burgos, Aldecoa, 1988.  Enllaç

LOSADA, Basilio. O Camiño de Santiago = El camino de Santiago = Le chemin de Saint-Jacques, Vigo, Ir Indo, 1992.  Enllaç

MORALEJO, Antonio; Casimiro TORRES; Julio FEO (trad.), Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998.  Enllaç

PENSADO TOMÉ;, José Luis (ed), Os miragres de Santiago. Versión gallega del Códice latino del siglo XII atribuido al Papa Calixto I. Madrid, CSIC, 1958 (anejo LXVIII de Revista de Filología Española).  Enllaç

PORTELA, Ermelindo (coord.), Historia da cidade de Santiago de Compostela, Santiago: Concello de Santiago-Consorcio de Santiago-Universidade de Santiago, 2003.

REY CASTELAO, Ofelia, Los mitos del apóstol Santiago, Vigo: Nigratrea, 2006.

SINGUL, Francisco. Historia cultural do Camiño de Santiago, Vigo: Galaxia, 1999.

VÁZQUEZ DE PARGA, Luis; José María LACARRA; José URÍA RÍU, J., Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, CSIC, 1948, 3 vols.  Enllaç

La bibliografia especialitzada es dona en el programa de l’assignatura.