Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva

Codi de l'assignatura: 362129

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Rosa Rozas Garcia

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Grup A. Professores: María Rosa Rozas i Meritxell Escalé
Idioma: català i castellà

Grup B. Professora: Josefina Goberna i Neus Garriga
Idioma: català

Grup C. Professores: Cristina Martínez
Idioma: català 

Grup D. Professores: Helena Viñas, Esther Crespo i Gemma Cazorla
Idioma: català

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

69

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

39

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

9

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

31

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquest pla docent és un document genèric per als quatre grups de docència de l’assignatura. S’hi especifiquen, entre altres dades, les característiques generals i les dates d’avaluació dels diferents grups de l’assignatura. 

En cas necessari, i perquè no hi hagi cap dubte, la informació definitiva i els aclariments necessaris per a cada apartat es donen el primer dia del curs i es publiquen, si cal, al Campus Virtual de cada un dels grups, de manera que aquestes són les condicions que s’apliquen en l’assignatura.

Es recomana consultar el programa docent específic de cada grup per conèixer més a fons la descripció i avaluació i dates de les activitats que es desenvolupen en cada grup. Aquests programes són al Campus Virtual o els proporcionen el professorat responsable de cada grup.


Altres recomanacions

Es recomana a l’alumnat que no pugui garantir el desenvolupament i l’assistència a les activitats d’avaluació continuada que es plantegi l’opció d’avaluació única.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure i diferenciar les funcions de la infermera en l’atenció a la maternitat i en les cures de salut sexual i reproductiva.

 

— Descriure els diferents programes d’atenció a la salut sexual i reproductiva, les cures infermeres i les activitats preventives que comprèn.

 

— Reconèixer els diferents processos biològics del cicle reproductiu de la dona.

 

— Identificar les necessitats de salut de la dona amb problemes de salut sexual i reproductiva.

 

— Descriure les cures infermeres en el procés d’embaràs, el part i el puerperi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Resoldre exercicis de situacions clíniques de salut sexual i reproductiva de la dona amb les intervencions i activitats infermeres adients a cada situació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Comprendre i debatre les diferents opcions de la dona i la família en aspectes de procreació i criança.

 

— Argumentar i acceptar les decisions de la dona i la família envers les diferents situacions que es poden produir en la salut sexual i reproductiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la salut sexual i reproductiva

1.1. Introducció a la infermeria de la salut sexual i reproductiva. Rellevància de les cures de salut sexual i reproductiva

1.2. Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). La història clínica de l’ASSIR

1.3. Terminologia obstètrica i ginecològica

1.4. Exploracions clíniques en ginecologia i obstetrícia

1.5. Anatomia de l’aparell genital femení

1.6. Fisiologia de l’aparell genital femení. Cicle menstrual: cicle ovàric i cicle endometrial. Regulació neurohormonal

2. Reproducció humana

2.1. La sexualitat humana. Aspectes biopsicosocials que incideixen en la sexualitat. Resposta sexual humana

2.2. La planificació de la família. Objectius de la planificació familiar i recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. Mètodes anticonceptius. La parella amb problemes d’esterilitat i infertilitat. Reproducció assistida. Cures infermeres

2.3. Adolescència i climateri. Pubertat i menarquia. Climateri i menopausa. Canvis fisiològics

2.4. Educació sanitària en joves i en el climateri. Promoció de la salut. Prevenció de problemes de salut en el climateri. Cures infermeres

3. Problemes de salut sexual i reproductiva

3.1. La dona amb infeccions de l’aparell genital: infeccions de transmissió sexual

3.2. Diagnòstic precoç del càncer ginecològic i de mama

3.3. La dona amb problemes de salut benignes de l’aparell genital i de mama

3.4. La dona amb problemes de salut malignes de l’aparell genital i de mama

3.5. Intervencions quirúrgiques ginecològiques

3.6. Atenció infermera a la pacient ginecològica hospitalitzada

4. Gestació

4.1. Gametogènesi, fecundació i implantació. Procés de fecundació. Estructures embrionàries: característiques morfològiques i funcionals de la placenta i del cordó umbilical. Períodes de la vida intrauterina

4.2. Fisiologia de la gestació. Modificacions i manifestacions clíniques. Diagnòstic de la gestació

4.3. Control de l’embaràs. Educació per a la salut a la dona gestant

4.4. Gestació de risc elevat

4.5. Problemes de salut durant l’embaràs. Cures infermeres

5. Part

5.1. Treball de part. Atenció obstètrica i cures infermeres

5.2. Cures infermeres al nadó

5.3. Problemes de salut en el part

5.4. Part distòcic i intervencions obstètriques. Atenció infermera

6. Puerperi i alletament matern

6.1. Fisiologia del puerperi. Modificacions i manifestacions clíniques

6.2. Cures infermeres en el puerperi

6.3. Fisiologia de la secreció làctia. Cures infermeres a la dona que alleta

6.4. Problemes de salut durant el puerperi i l’alletament. Cures infermeres

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Sessions expositives

 

— Seminaris. Projecció i anàlisi de vídeos.

• Vídeo: desenvolupament prenatal
• Vídeo: part

 

— Exercicis a l’aula d’informàtica

• Salut sexual, contracepció i problemes de salut ginecològics
• Gestació, part i puerperi
• Casos clínics

 

— Pràctiques especials. Tallers d’activitats i sessions de simulació d’alta fidelitat (TISAF)

 • Exercici de simulació dalta fidelitat de situacions clíniques en ginecologia
 • Taller de manipulació i coneixements de material contraceptiu
 • Taller d’identificació i coneixements d’infeccions de transmissió sexual
 • Taller de simulació de l’exploració ginecològica / proves diagnòstiques / manipulació de material de ginecologia i obstetrícia
 • Exercici de simulació d’alta fidelitat d’exploració/autoexploració mamària
 • Taller de fecundació, implantació i placentació
 • Exercici de simulació d’alta fidelitat de l’atenció al part d’urgències
 • Taller d’estimació de la pèrdua hemàtica en obstetrícia
 • Exercici de simulació d’alta fidelitat de l’hemorràgia postpart i/o taller d’alletament matern


 

—Tutorització per grups. Tutories de seguiment de l’alumnat.

 

— Altres pràctiquesElaboració en grup i exposició de treballs de recerca relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

 

AVÍS: 

En el cas que la situació sanitària no ho permetés, hi ha la possibilitat que la docència sigui no presencial en les condicions que s’especificaran al Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

GRUPS A i C
Activitats d’avaluació

— Exercicis a l’aula d’informàtica

• Test amb preguntes d’elecció múltiple, vertader o fals i/o respostes curtes incrustades amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 25 %. Data previsible: setmana de l’1 al 5 de novembre de 2021 (possiblement dijous o divendres).

• Test amb preguntes d’elecció múltiple, vertader o fals i/o respostes curtes incrustades amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 25 %. Data previsible: setmana del 20 al 22 de desembre de 2021 (possiblement dimarts 21/12/21).

• Exercici amb preguntes obertes. Activitat individual. Ponderació: 41 %. Data previsible: setmana del 10 al 14 de gener de 2022 (possiblement dimarts 11/01/22).

Consideracions importants: les proves 1 i 2 són complementàries i la qualificació final és la mitjana dels dos exercicis. Si la qualificació de qualsevol de les dues proves és inferior a 4 punts, l’exercici no superat pondera amb 0 punts a l’hora de fer la mitjana. Una vegada feta la mitjana dels dos exercicis, si la qualificació continua sent inferior a 5 punts, s’han de reavaluar els dos exercicis conjuntament.

La prova 3 s’ha de superar amb una qualificació mínima de 5 punts (només en aquest cas es pondera la qualificació obtinguda en la resta d’exercicis). En cas que la prova no se superi amb la qualificació mínima, es pot fer la reavaluació d’aquest exercici.

 

Pràctiques especials

• Assistència a totes les activitats programades als tallers d’activitats i als exercicis de simulació d’alta fidelitat (TISAF). Aquestes sessions estan previstes per als divendres i tenen una durada d’unes 3-4 hores. Ponderació 9 %.

S’especifiquen les dates exactes al Campus Virtual de l’assignatura segons la disponibilitat d’aules d’habilitats clíniques i de simulació d’alta fidelitat.

TISAF 1. Activitat grupal a l’aula. Data: setmana 5 (15 d’octubre de 2021), segons disponibilitat.

 1. Exercici de simulació d’alta fidelitat de situacions clíniques en ginecologia (anticoncepció d’urgència)
 2. Taller de manipulació i coneixements de material contraceptiu


TISAF 2. Activitat grupal a l’aula. Data: setmana 7 (29 d’octubre de 2021), segons disponibilitat.
 1. Taller de simulació de l’exploració ginecològica / proves diagnòstiques / manipulació de material de ginecologia i obstetrícia
 2. Taller d’identificació i coneixements d’infeccions de transmissió sexual.
 3. Exercici de simulació d’alta fidelitat d’exploració mamària


TISAF 3. Activitat grupal a l’aula. Data: setmanes 14 (17 de desembre de 2021), segons disponibilitat.
 1. Taller de fecundació, placentació i implantació
 2. Exercici de simulació d’alta fidelitat de l’atenció al part d’urgències
 3. Taller d’estimació de la pèrdua hemàtica en obstetrícia
 4. Exercici de simulació d’alta fidelitat de l’hemorràgia postpart 


S’avalua l’assistència a les activitats (per qualificar l’activitat s’ha d’assistir a les 9 activitats incloses a les tres sessions). Les dates d’aquestes activitats estan sotmeses a la disponibilitat d’aules d’habilitats clíniques i simulació d’alta fidelitat. Qualsevol variació es comunica a través del Campus Virtual de l’assignatura. 

Ateses les característiques d’aquestes activitats, no es poden recuperar en cas d’impossibilitat d’assistència (encara que sigui justificada) i no tenen possibilitat de reavaluació.

 

Requisits mínims per poder-se avaluar

Les proves de coneixements 1, 2 i 3 i l’assistència mínima a 2 de les sessions dels tallers d’activitats / exercicis de simulació. L’alumnat que no compleix aquests requisits mínims no s’avalua i rep una qualificació final de l’assignatura de no presentat.

 

Reavaluació dels grups A i C

Poden ser reavaluades les proves de coneixements 1, 2 i 3. Data: setmana de 17 al 21 de gener de 2022 (possiblement dimarts 18/01/22).

 

GRUPS B i D

Activitats d’avaluació

— Altres pràctiques. Treball en grup dirigit

Exposició de treballs. Situacions de salut sexual i reproductiva. Activitat grupal. Ponderació: 28 %. Data: setmanes 6, 9, 15 i 16.

Nota: l’alumnat que no superi els exercicis amb qualificació mitjana de 5 punts (sobre 10) pondera 0 punts a la qualificació final.

 

— Exercicis a classe

• Test amb preguntes d’elecció múltiple amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 30 %. Data: setmana 7 (27 d’octubre de 2021).

• Test amb preguntes d’elecció múltiple amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 30 %. Data: setmana 17 (10 de gener de 2022).

Nota. En cas de no superar els exercicis 2 i 3 amb una qualificació de 5 punts (sobre 10) en cadascuna de les proves, no s’aplica la mitjana. L’estudiant pot optar a la reavaluació d’una prova suspesa o de totes dues.

Les graelles per avaluar les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.

 

— Pràctiques especials

Assistència a totes les activitats programades als tallers d’activitats i als exercicis de simulació d’alta fidelitat (TISAF). Aquestes sessions estan previstes per als dilluns i/o divendres i tenen una durada d’entre 1,5 i 3 hores. S’especifica la data exacta al Campus Virtual de l’assignatura segons la disponibilitat d’aules d’habilitats clíniques i de simulació d’alta fidelitat.

TISAF 1. Activitat grupal a l’aula. Ponderació: 1,5 %. Data: setmana 2 (previst per al 20 de setembre de 2021, segons disponibilitat d’aules).
 1. Taller de simulació de l’exploració ginecològica / proves diagnòstiques / manipulació de material de ginecologia i obstetrícia


TISAF 2. Activitat grupal a l’aula. Ponderació: 4,5 %. Data: setmana 6 (previst per al 22 d’octubre de 2021, segons disponibilitat d’aules)
 1. Taller d’exploració mamària
 2. Exercici de simulació d’alta fidelitat de situacions clíniques en ginecologia
 3. Taller d’infeccions de transmissió sexual


TISAF 3. Activitat grupal a l’aula. Ponderació: 6 %. Data: setmana 16 (previst per al 20 de desembre de 2021, segons disponibilitat d’aules)
 1. Taller de fecundació, placentació i implantació
 2. Exercici de simulació d’alta fidelitat de l’atenció al part d’urgències
 3. Taller d’estimació de la pèrdua hemàtica en obstetrícia
 4. Exercici de simulació d’alta fidelitat d’alletament matern


Nota. S’avalua l’assistència a les activitats. Les dates d’aquestes activitats estan sotmeses a la disponibilitat d’aules d’habilitats clíniques i simulació d’alta fidelitat. Qualsevol variació es comunica a través del Campus Virtual de l’assignatura.

 

Requisits mínims per avaluar-se

El treball en grup dirigit (activitat 1), els exercicis a classe (activitats 2 i 3) i l’assistència mínima a 2 dels tallers d’activitats / exercicis de simulació. L’alumnat que no compleix aquests requisits mínims no serà avaluat i rebrà una qualificació final de l’assignatura de no presentat.

 

Reavaluació dels grups B i D

Poden ser reavaluats els exercicis de classe 2 i 3. Data: setmana 18 (17 de gener de 2022).

 

Avaluació única

Requisits per acollir-se a l’avaluació única
En cas d’acollir-se a l’avaluació única, l’alumnat ha de fer constar per escrit la seva petició en el termini de quinze dies naturals des del començament del curs, amb una còpia per a l’estudiant i una altra per a la professora.

 

Grups A i C

— Activitats d’avaluació

• Test d’elecció múltiple amb preguntes de vertader o fals i/o respostes curtes incrustades amb penalització d’errors. Ponderació: 50 %. Data: setmana 17 (del 10 al 14 de gener de 2022, previst l’11 de gener de 2022, segons disponibilitat d’aules d’informàtica).

• Desenvolupament d’un cas clínic. Ponderació: 50 %. Data: setmana 17 (del 10 al 14 de gener de 2022, previst l’11 de gener de 2021, segons disponibilitat d’aules d’informàtica).

Nota. Per superar la prova, i poder fer la mitjana dels dos exercicis, cal obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part. Si en una part no s’assoleix la qualificació de 5, l’estudiant s’ha d’examinar de la part no superada en la reavaluació.

— Reavaluació

Poden ser reavaluades les activitats 1 i 2. Data: setmana 18 (previst el 18 de gener de 2022, segons disponibilitat d’aules d’informàtica).
Pot optar a la reavaluació l’alumnat que no hagi superat alguna de les proves escrites de coneixements.

 

Grups B i D

— Activitats d’avaluació

• Test amb preguntes d’elecció múltiple amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 50 %. Data: setmana 17 (10 de gener de 2022).

• Preguntes de resposta oberta. Activitat individual. Ponderació: 50 %. Data setmana 17 (10 de gener de 2022).

Nota. Per superar la prova, i poder fer la mitjana dels dos exercicis, cal obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part. Si en una part no s’assoleix la qualificació de 5, l’alumnat s’ha d’examinar de la part no superada en la reavaluació.

— Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves de coneixements. Data: setmana 18 (17 de gener de 2022).

Pot optar a la reavaluació l’alumnat que no hagi superat alguna de les proves escrites de coneixements.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Martínez  Bueno C, Torrens Sigalés RM. Enfermería de la mujer. 2a ed.  Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2012.  Enllaç

Burroughs A. Enfermería maternoinfantil. 8a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; cop. 2002.  Enllaç

Disponible la 11th ed. en anglès  Enllaç

Donat Colomer F, et al. Enfermería maternal y ginecológica. Barcelona: Masson; 2008.  Enllaç

Ladewig PW. Enfermería maternal y del recién nacido : quinta edición. Madrid [etc.] : McGraw Hill Interamericana de España; 2005.  Enllaç


Dispobible 9e ed. en anglès  Enllaç

Perry SE, Cashion K, Lowdermilk DL. Maternidad y salud de la mujer. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  Enllaç


Ed. en anglès (2016)  Enllaç

Seguranyes Guillot G. Enfermería maternal. reimp. rev. Barcelona: Masson; 2006.  Enllaç

Pàgina web

Almirall Oliver R, Batalla Martínez C, et al. Contracepció d’emergència. Guia de pràctica clínica i material docent [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública, 2004 [citat 07 Set 2017]. Disponible a:http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/anticoncepcio_d_emergencia/documents/arxius/guia_contracepcio.pdf  Enllaç

Text electrònic

Guía de práctica clínica de anticoncepción hormonal e intrauterina. Ministerio de Sanidad, consumo y Bienestar Social; 2019. [citat 08 jul 2020]. Disponible a: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/06/gpc_585_anticoncepcion_iacs_compl.pdf

Alarcón F, Lacort M. Guía de cuidados para mujeres mastectomizadas [Internet]. Córdoba: Dirección de Enfermería. Unidad de Calidad, Docencia e Investigación de enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía; 2000 [citat 07 Set 2017]. Disponible a:http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/mastectomia.pdf  Enllaç

Boada i Palà M. Guia pràctica de la reproducció assistida [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; 2010 [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/02/cbcguiareprass.pdf   Enllaç

Educación para la sexualidad con bases científiques. Documento de consenso de Madrid. Recomendaciones de un grupo internacional de expertos [Internet]. Madrid; 2012 [citat 07 Set 2017]. Disponible a : http://www.espiralesci.es/wp-content/uploads/Educacion_sexualidad.pdf   Enllaç

Estrategia nacional de Salud sexual y reproductiva [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011 [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ENSSR.pdf   Enllaç

Guia de pràctica clínica sobre infeccions de transmissió sexual [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); 2009 [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/infeccions_de_transmissio_sexual/documents/acces_a_la_guia.pdf  Enllaç

Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos [Internet]. 3a ed. Organización Mundial de la Salud. Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas; 2018 [Citat 26 maig 2019]. Disponible a:  https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/SPR-3/es/

Planificación familiar: un manual mundial para proveedores. Orientación basada en la evidencia desarrollada gracias a la colaboración mundial [Internet]. World Health Organization and Johns Hopkins Bloomberg School of Public . Health/Center for Communication Programs; actualizacion modificada en 2011 [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44074/1/9780978856304_spa.pdf  Enllaç

Protocol de cribratge i diagnòstic de malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i en els seus nadons [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació; 2010 [citat 07 Set 2017].  Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/chagas/documents/arxius/protocol_cribratge_chagas_def.pdf  Enllaç

Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya [Internet].  3a ed. rev. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública; 2018 [citat 17 Jul 2018]. Disponible a: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Embaras-part-i-puerperi/Protocol-de-seguiment-de-lembaras  Enllaç

Protocol de diagnòstic prenatal d’anomalies congènites fetals - Versió abreujada [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública; 2008 [citat 07 Set 2017].  Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/E/embaras_part_i_postpart/documents_prof/protocoldiagnosticprenatalbreu.pdf  Enllaç

Protocol d’atenció i acompanyament al naixement a catalunya [internet]. 2a ed. Generalitat de Catalunya. Departament de salut. Secretaria de Salut Pública de catalunya; 2020[citat 08 Jul 2020]. Disponible a: http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol-part-i-puerperi/protocol_part_i_puerperi.pdf

Protocol de la Interrupció Voluntària de l’embaràs (IVE) farmacològica: fins els 63 dies d’embaràs. Actualització d’acord amb l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut; 2014 [Citat 27 maig 2019].Disponible a : https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/I/interrupcio_voluntaria_embaras/documents_prof/arxius/protocol_def_63.pdf  Enllaç

Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Lactancia Materna:guía para profesionales [Internet]. Madrid: Ergon; 2004 [citat 07 Set 2017]. Disponible: http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/lactancia/CNLM_guia_de_lactancia_materna_AEP.pdf  Enllaç

Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna [Internet]. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco- OSTEBA. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. Guías de Práctica Clínica en el SNS; 2017. [citat 11 jul 2019].Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/GPC_560_Lactancia_Osteba_compl-1.pdf

Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos [Internet]. 2a ed. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2005 [citat 07 Set 2017]. Disponible a:

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828756.pdf   Enllaç

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828756.pdf