Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Eines Matemàtiques per a l'Enginyeria

Codi de l'assignatura: 362130

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Pardo Martinez

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

73

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

13

Aprenentatge autònom

77

 

 

Recomanacions

 


Per cursar aquesta assignatura es recomana haver superat les matèries bàsiques de matemàtiques.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb l'electrònica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informació.

   -

Capacitat per a l'accés a estudis posteriors, desenvolupament d'una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i assoliment de l'amplitud i profunditat suficients per a l'accés a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'electrònica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura Eines Matemàtiques per a l’Enginyeria permet a l’estudiant treballar continguts matemàtics propis de la titulació del grau d’Enginyer Electrònic de Telecomunicació. A més, atès el perfil específic d’aquesta assignatura, es treballa amb aplicacions de l’àmbit de processament de senyal, control de sistemes, comunicacions i robòtica. Aquesta assignatura construeix la base de matemàtiques necessària per a futures assignatures que els estudiants d’aquest grau cursen o poden cursar en assignatures de postgrau.

 

Referits a habilitats, destreses

Com a objectiu principal l’alumnat ha d’adquirir les competències d’anàlisi i síntesi en la resolució de problemes aplicats a l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació. A més és un altre objectiu prioritari que l’estudiant adquireixi destresa utilitzant eines TIC pròpies de l’entorn professional.

Com a objectiu secundari l’alumne també ha d’adquirir competències transversals com ara la comunicació oral i escrita amb terminologia tecnològica, la comprensió lectora en llengua anglesa i el treball individual i en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes

Com a capacitats interpersonals es desenvolupa el treball en equip i el comportament adequat en un entorn de treball; també es treballen les capacitats d’organització i gestió del temps, la creativitat, la crítica i l’autocrítica.

 

S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible.

 

S’incorporarà la conciència ecològica en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Senyals i sistemes

2. Sistemes lineals invariants en el temps (LTI)

3. Anàlisi de sistemes LTI continus utilitzant la transformada de Laplace

4. Representació de senyals periòdics en sèries de Fourier

5. Anàlisi de sistemes LTI continus utilitzant la transformada contínua de Fourier

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en sessions teoricopràctiques de problemes tutoritzats, de resolució de problemes i d’ús d’eines TIC.

Per tal d’assolir les competències transversals les activitats estan relacionades amb l’electrònica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informació i estan fortament lligades a les assignatures que cursarà l’estudiant més endavant.

Les activitats proposades es fan de forma individual i per grups i s’han de presentar tant de manera oral com escrita en llengua nativa. Part del material proporcionat als estudiants és en anglès per treballar la comprensió lectora en aquesta llengua.

a) Classes teoricopràctiques

Les classes teoricopràctiques s’usen per exposar els coneixements teòrics que ha d’assimilar l’estudiant, però aquestes explicacions estan intercalades amb exercicis guiats pel professor i en què participen tots els estudiants i/o activitats en grup en què els estudiants han de resoldre per escrit un exercici en un temps limitat.

A més, una vegada acabat cada tema l’estudiant ha de fer una prova d’autoavaluació al Campus Virtual en un temps determinat. Aquesta prova permet tant al professor com a l’alumne avaluar si s’estan adquirint les competències previstes en l’assignatura d’una manera àgil i ràpida, i poden tenir també una realimentació immediata en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

b) Problemes tutoritzats

Es fan sessions de resolució d’exercicis i problemes. Aquestes sessions es fan en grups, amb apunts, i els estudiants disposen d’un temps limitat d’una hora. Aquesta activitat la tutoritza el professor.

c) Examen parcial

Algunes de les activitats presentades es fan en grup, cosa que fomenta el treball en equip i la transmissió de coneixements; per contra, el treball en grup fa difícil que els estudiants siguin avaluats individualment segons les seves competències adquirides. Per ajudar a una avaluació individual de l’alumnat es fan una o dues proves individuals de resolució de problemes durant el curs.

d) Ús d’eines TIC

És necessari combinar la resolució analítica d’exercicis amb la resolució mitjançant eines TIC. Per això s’han dissenyat una sèrie d’exercicis utilitzant programes de resolució de càlcul matemàtic.

Excepcionalitat per causa de confinament:

En cas que es produeixin situacions de confinament i no sigui possible impartir presencialment la docència, aquesta s’organitzarà en sessions no presencials a través de les eines disponibles (BB Collaborate).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

Per superar l’avaluació l’estudiant ha de demostrar que ha acomplert els objectius relacionats amb les competències cognitives, transversals i instrumentals de l’assignatura. El procés d’avaluació ha de garantir que tots els estudiants hagin adquirit el nivell mínim requerit de les diferents competències. La qualificació final s’obté de la ponderació de les diferents aportacions al procés d’avaluació segons la taula de ponderacions (vegeu més avall). Per fer la ponderació que condueixi a la superació de l’assignatura, s’estableixen unes qualificacions mínimes en les diferents activitats: és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 4,5 en totes les activitats proposades per poder aplicar la ponderació.

En el cas de l’avaluació continuada, en la taula següent es mostra el pes de la qualificació de les diferents activitats:
 
Taula de ponderacions  

Activitats

Percentatge

Problemes i exercicis d’autoavaluació

20 %

Reptes

Bonus + 1,0

Laboratori amb MATLAB

15 %

Examen de MATLAB

15 %

Examen parcial

25 %

Examen final

25 %A la reavaluació hi ha una prova única amb un pes del 50 % i un examen de laboratori amb MATLAB amb un pes del 15 %. A priori les notes d’avaluació continuada (laboratori amb MATLAB i problemes tutoritzats) no són reavaluables. 

 

Avaluació única

Per superar l’avaluació l’estudiant ha de demostrar que ha complert els objectius relacionats amb les competències cognitives, transversals i instrumentals de l’assignatura. El procés d’avaluació ha de garantir que tots els estudiants hagin adquirit el nivell mínim requerit de les diferents competències; per aquest motiu, s’estableixen unes qualificacions mínimes en les diferents activitats per poder ponderar-les i superar l’assignatura. És necessari, doncs, obtenir una qualificació igual o superior a 4,5 en totes les activitats proposades.

Segons l’article 12 de les normes reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges, en cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada té dret a l’avaluació única. En cas d’acollir-s’hi aquesta decisió ha de constar per escrit, amb una còpia per a l’estudiant i una altra per al professor.

Els alumnes que s’acullen a l’avaluació única han de:

  1. Lliurar exercicis relacionats amb les diverses activitats que els seus companys fan durant l’avaluació continuada.
  2. Demostrar que ha adquirit les competències instrumentals en l’ús d’eines TIC, a través d’una prova individual.
  3. Demostrar el coneixement adquirit del contingut de l’assignatura a través d’un examen final.

    En la taula següent es mostren els percentatges dels exercicis i les proves que ha de fer l’estudiant acollit a l’avaluació única.


Activitats no presencials

Percentatge

Activitats d’autoavaluació

20 %

Eines TIC: prova

20 %

Examen final

60 %


 

 

 

 

 

 

Per fer les ponderacions és obligatori obtenir una qualificació igual o superior a 4,5 en les diferents activitats.

En la reavaluació se segueix la mateixa metodologia que en l’avaluació única.