Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Virologia

Codi de l'assignatura: 362131

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Bofill Mas

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

59

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

43.75

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

0.25

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

51

 

 

Recomanacions

 

• Enginyeria genètica
• Immunologia


Altres recomanacions

• Recerca bibliogràfica
• Anglès
• Bioinformàtica

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de moure's amb seguretat en un laboratori.

   -

Dur a terme cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

   -

Comparar i contrastar els possibles riscos i beneficis dels productes i serveis biotecnològics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • L’objectiu global d’aquesta assignatura és dotar a l’estudiant d’una visió global sobre la biologia i les característiques dels virus, els principals virus que ocasionen malaltia en humans,  quins són els principals agents antivírics i vacunes emprades i quines són les principals aplicacions biotecnològiques dels virus.

 

 • Addicionalment, altres objectius són:   


 
 • Conèixer aplicacions biotecnològiques de bacteriòfags i virus vegetals.
 • Conèixer les tècniques de treball amb virus al laboratori.
 • Conèixer quins virus emergeixen com a nous agents infecciosos.
 • Conèixer què són els agents subvírics.

 

 • En el desplegament d’aquesta assignatura es farà especial èmfasi en visibilitzar el paper de les dones en l’àmbit de la virologia i la ciència en general.

 

Referits a habilitats, destreses

La formació adquirida ha de contribuir a que l’alumnat sigui capaç de:

 

 • Obtenir, seleccionar i processar la informació científica referida a la virologia de manera autònoma, per utilitzar-la en la solució dels problemes que la pràctica de la seva professió li plantegi.
 • Moure’s i treballar en un laboratori de virologia.
 • Respectar els torns de paraula així com les diferents opinions i punts de vista.
 • Contribuir a donar la paraula a aquelles persones menys participatives.
 • Treballar en equip.

 

Referits a actituds, valors i normes

 

La superació de l’assignatura hauria de contribuir a que l’alumne:

 

 • Apliqui els principis ètics en la seva vida professional.
 • Apliqui la perspectiva de gènere en el seu desenvolupament professional.
 • Adquireixi consciència social i es familiaritzi amb el grau de responsabilitat comunitària i individual que correspon a una professió biotecnològica.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1. El món dels virus

Tema 1. Introducció a la virologia

Història de la virologia. Les dones en la història de la virologia. Definicions i concepte de virus. Teories sobre l’origen dels virus. Característiques generals dels virus. Les tres grans divisions de virus: bacterians, vegetals i animals

Tema 2. La naturalesa dels virus

Estructura i simetria dels virus. Morfologia i composició química. Mètodes d’estudi dels virus. Generalitats de la multiplicació de virus. Classificació vírica. Criteris de classificació. Diferents estratègies replicatives i classificació de Baltimore. Taxonomia vírica

Tema 3. Tipus d’infeccions víriques

Models d’infecció vírica: infeccions localitzades i sistèmiques; infeccions agudes i persistents; infeccions latents, cròniques i lentes. Epidemiologia de les infeccions víriques. Rutes d’entrada i sortida. Infeccions respiratòries, intestinals, oculars i genitourinàries. Les infeccions víriques vistes des de la perspectiva de gènere. Immunologia bàsica de les infeccions víriques: immunitat innata i adaptativa

Tema 4. Evolució vírica

Mecanismes de variabilitat vírica: mutacions puntuals, recombinació, reordenament, incorporació de gens cel·lulars, edició de genomes vírics per enzims cel·lulars. Dinàmica d’evolució de les poblacions víriques i pressions selectives. Distribució en quasiespècies. Coevolució hoste-virus

Bloc 2. Principals virus patògens humans i d’interès en veterinària

Tema 5. Els retrovirus. El VIH.

Tema 6.  Virus latents, els herpesvirus I

Tema 7. Virus i càncer: herpesvirus II, adenovirus, papil·lomavirus, virus de l’hepatitis B, virus de l’hepatitis C

Tema 8.  Virus transmesos per aigua i aliments: Picornavirus, Calicivirus, Rotavirus i Hepevirus.

Tema 9.  El virus de la grip.

Tema 10.  Virus que causen infeccions típiques en nens: Parvovirus, Poxvirus, Paramyxovirus, Togavirus I.

Tema 11. Virus emergents i zoonòtics: Coronavirus, virus de la ràbia, filovirus.

Tema 12. Virus transmesos per mosquits.

Bloc 3. Aspectes aplicats i relacionats amb la biotecnologia

Tema 13. Virus com a vectors

Generació de virus recombinants i les seves principals aplicacions. Característiques dels principals virus utilitzats com a vectors. Enginyeria de genomes vírics i genètica reversa. Virus com a vectors sobre cultius cel·lulars eucariotes: expressió heteròloga de proteïnes, transducció. Virus com a vectors terapèutics: teràpia gènica, oncoteràpia, vectors vacunals. Altres aplicacions biotecnològiques dels virus

Tema 14.  Vacunes i antivírics

Tipus de vacunes i adjuvants. Tecnologies per al desenvolupament de vacunes víriques. Antivírics disponibles. Limitacions en el disseny d’antivírics. Noves perspectives per al desenvolupament d’antivírics. Teràpies basades en àcids nucleics. Immunoteràpia

Tema 15. Inactivació i desinfecció

Destrucció de la infectivitat vírica i cinètica d’inactivació. Mètodes físics i químics d’inactivació vírica

Bloc 4. Bacteriòfags, virus vegetals i agents subvírics

Tema 16. Agents subvírics

Viroides. Característiques, multiplicació i patogènesi. Satèl·lits. Característiques, multiplicació i patogènesi. Prions i encefalopaties espongiformes transmissibles: importància econòmica, tècniques de diagnòstic i mesures de prevenció i control

Tema 18. El món dels virus vegetals

Característiques generals. Efectes dels virus sobre els vegetals. Transmissió de les infeccions víriques en vegetals. Mecanismes de defensa naturals i adquirits de les plantes. Prevenció i tractament de les infeccions víriques. Aplicacions biotecnològiques dels virus vegetals

Tema 17. El món dels virus bacterians

Estructura dels bacteriòfags. Cicle multiplicatiu. Bacteriòfags i proteïnes fàgiques d’interès especial en biotecnologia. Aspectes aplicats dels bacteriòfags. Bacteriòfags en el control de malalties bacterianes i com a agents de biocontrol. Altres aplicacions dels bacteriòfags

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
 

L’alumnat hauran de realitzar les següents activitats presencials:

 

Es faran sessions de 2h impartides a grups de màxim 60 alumnes, que inclouran classes magistrals i sessions per a treballar continguts del temari utilitzant metodologies d’aprenentatge actiu. Alguns continguts del temari s’impartiran com a classe invertida.

 

En algunes de les sessions presencials s’organitzaran debats competitius. Aquests debats es centraran en temes d’actualitat en virologia, específicament sobre la seva vessant aplicada, per a fomentar l’interès per la matèria, l’anàlisi crítica i la capacitat de debat, aplicant els coneixements apresos a classe sobre la matèria.

 

Finalment, es realitzaran dues sessions de tutorització en grups reduïts per a revisar algun dels exercicis/treballs que els alumnes hauran d’haver realitzat durant el curs segons els terminis indicats en cada cas.

 

Classes pràctiques intensives de 15 hores dutes a terme en grups de màxim 12 alumnes per professor (alternativament 24 alumnes i 2 professors), distribuïdes en sessions de 3 o 4 hores diàries de dilluns a dijous o divendres. L’alumne respondrà al final de les pràctiques a un qüestionari sobre el treball desenvolupat.

 

La prova de síntesi es farà a final de curs i tindrà una durada de 2-3 hores. Hi haurà també una prova parcial unes setmanes després d’haver començat el curs.

 

Activitats no presencials

 

L’alumnat duran a terme les següents activitats tutelades pel professor:

 

 • Preparació de les sessions de debats i altres sessions presencials i classes que s’enfoquin com a classe invertida o altres formats.
 • Realització d’activitats d’aprenentatge i activitats d’autoavaluació que s’aniran plantejant a través del campus virtual.
 • Exercici/treballs (E/T): Al llarg del curs, els professors proposaran a l’alumnat diversos exercicis escrits d’aprenentatge basat en problemes o treballs a realitzar de forma individual o en grup i a entregar en els terminis indicats en cada cas. De tots els E/T proposats, n’hauran d’entregar un mínim de 2 al llarg de tot el curs. Algun dels E/T proposats pot ser voluntari i únicament per a aquells alumnes que vulguin obtenir una bonificació final a la nota de l’assignatura, sempre i quan superin l’aprovat.


 

Aprenentatge autònom

 

Abans de les classes magistrals teòriques l’alumne haurà de consultar el material dipositat pel professor en la plataforma informàtica per tal de poder seguir millor la classe i poder participar-hi activament.

 

Per l’estudi posterior a la impartició de les classes magistrals l’alumne ha d’emprar no només el material dipositat a la plataforma informàtica sinó també les monografies i altre material docent suggerit pel professor com a eines de consulta.

 

L’alumnat haurà de consultar el material dipositat pels seus companys per tal de poder participar de forma activa en les sessions presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluarà els coneixements teòrics i pràctics assolits mitjançant els següents sistemes:

 

 • Prova parcial (ponderació 20%)

 

 • Prova de síntesi en format de preguntes curtes i test (ponderació 40%). Per aprovar l’assignatura cal superar el 4/10 en aquesta prova de síntesi.


 
 • Les notes dels E/T (ponderació 20%).


 
 • La participació, actitud, seguiment de les activitats d’aprenentatge actiu proposades (ponderació 5%).


 
 • L’aprofitament de les pràctiques i les habilitats adquirides en el laboratori que s’avaluarà segons les respostes a un qüestionari sobre el treball pràctic desenvolupat  i l’elaboració d’una llibreta de laboratori durant les sessions (ponderació 15%). Una falta no justificada a les pràctiques redueix la nota en un 50%.

 

Avaluació única

En el cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada, té dret a una avaluació única. En cas d’acollir-s’hi, ha de fer constar la decisió per escrit, i quedar-se’n una còpia i entregar-ne una altra al professor dins el termini establert pel centre.

 

En el cas de sol·licitar l’avaluació única, la nota és determinada per:

 

 • Prova de síntesi en format de preguntes curtes i test (ponderació 80%). Per aprovar l’assignatura cal superar el 4/10 un qüestionari sobre el treball pràctic desenvolupat i l’elaboració d’una llibreta de laboratori durant les sessions (ponderació 20%). Una falta no justificada a les pràctiques redueix la nota en un 50%. És obligatori tenir les pràctiques aprovades per a poder aprovar l’assignatura.


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DIMMOCK, N.J. Introduction to Modern virology. 7th ed. Hoboken, N.J. : John Wiley, 2016  Enllaç

STRAUSS, J.H. Viruses and human disease.  2nd ed. Amsterdam : Elsevier / Academic Press, cop. 2008  Enllaç

[També, accés en línia per als usuaris de la UB]  Enllaç

COLLIER, L.H. Virología Humana. 3a ed. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2008  Enllaç

ACHESON, N.H. Fundamentals of molecular virology. 2nd ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011  Enllaç

SHORS, T. Understanding Viruses.  3rd ed. Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett Learning, [2017]  Enllaç


[També, Virus : estudio molecular con orientación clínica. ed. 2009]  Enllaç

CARTER, J.B., SAUNDERS, V.A. Virology, principles and applications. 2nd ed. Chichester : Wiley, 2013  Enllaç

KNIPE, D.M.; HOWLEY, P.M. Fields virology. 6th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013  Enllaç

FLINT, S.J. [et al.] Principles of virology.  4th ed. Washington : ASM Press, 2015  Enllaç

CANN, A. Principles of molecular virology. 6th ed. Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2015  Enllaç

Pàgina web

Sociedad Española de Virología (SEV): http://sevirologia.es/

 

Virology Blog About Viruses and Virus Diseases (by Dr V. Racaniello): http://www.virology.ws/

 

ViralZone (ExPASy Bioinformatics Resource Portal):  http://viralzone.expasy.org/

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV): http://www.ictvonline.org/

All the Virology on the WWW: http://www.virology.net/

American Society for Virology (ASV): http://www.asv.org/