Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Digital Bàsic

Codi de l'assignatura: 362132

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Atila Herms Berenguer

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

80

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

(Classes de teoria.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

(Presentació de problemes tipus.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

(Realització de problemes amb tutor.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

20

 

(Pràctiques de disseny de sistemes digitals.)

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Estudieu i no falteu a les classes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Formació científica i tecnològica sobre materials, components i sistemes electrònics i fotònics per a l'exercici professional en el disseny i desenvolupament de sistemes electrònics de mesura, control i comunicació, en totes aquelles activitats que la societat i el coneixement científic ho demanin.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la importància i els camps d’aplicació dels sistemes digitals.

 

— Analitzar la informació en diferents formats i sistemes de representació i codificar-la.

 

— Analitzar circuits combinacionals a partir de funcions lògiques i d’un conjunt d’especificacions i dissenyar-ne.

 

— Conèixer els elements per codificar, descodificar, multiplexar i desmultiplexar senyals.

 

— Analitzar circuits i sistemes seqüencials a partir d’un conjunt d’especificacions i dissenyar-ne.

 

— Conèixer els elements bàsics d’un sistema de memòria.

 

— Conèixer els llenguatges de descripció de maquinari.

 

Referits a habilitats, destreses


— Ser capaç de passar de l’enunciat d’un problema determinat al plantejament pel que fa a circuits lògics.

 

— Utilitzar eines de disseny de sistemes digitals basats en dispositius programables.

 

— Conèixer els sistemes de numeració i la conversió de nombres entre ells.

 

— Simplificar funcions lògiques i entendre els motius per fer-ho.

 

Implementar funcions lògiques combinatòries mitjançant circuits combinatoris estàndards.

 

— Descriure un algoritme a partir d’un llenguatge de descripció de maquinari.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Representació d’informació

2.1. Representació de nombres. Sistemes de numeració

2.2. Conversió de nombres

— Conversió de qualsevol base a base 10
— Conversió de base 10 a qualsevol base
— Sistema hexadecimal
— Codis BCD

2.3. Representació de nombres negatius

2.4. Representació de caràcters alfanumèrics i de control

2.5. Representació en coma flotant

3. Àlgebra de Boole

3.1. Funcions de commutació

3.2. Definicions bàsiques

4. Circuits lògics combinacionals

4.1. Introducció. Característiques generals

4.2. Descodificadors i codificadors

4.3. Convertidors de codi

4.4. Multiplexors i desmultiplexors

4.5. Implementació de funcions lògiques

4.6. Buffers

4.7. Comparadors

5. Circuits programables

5.1. PLD

5.2. CPLD

5.3. FPGA. Característiques. LUT, MUX, interconnexió i programabilitat

6. Circuits aritmètics

6.1. Sumadors

6.2. Restador

6.3. Unitat aritmeticològica

6.4. Multiplicador binari

7. Circuits seqüencials

7.1. Multivibradors

7.2. Biestables

7.3. Latch

7.4. Flip-flop

8. Circuits seqüencials estàndard

8.1. Registres: estructura. Sincronisme. Escriptura. Lectura. Conjunts de registres. Registre de desplaçament

8.2. Comptadors

8.3. Generadors de seqüència

9. Sistemes seqüencials sincrònics

9.1. Màquines d’estats finits

9.2. Síntesi de màquines d’estat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— En les classes presencials magistrals de teoria s’expliquen els continguts teòrics.
— En les classes presencials de problemes es resolen exercicis tipus i es donen exemples per il·lustrar la matèria explicada.
— En les classes de problemes tutoritzats l’alumnat resol problemes proposats amb l’ajut i el guiatge d’un professor i en presenta el resultat.
— Les pràctiques de laboratori s’utilitzen per consolidar els coneixements adquirits a les classes teòriques i per adquirir coneixements i, especialment, habilitats i destreses relacionades amb l’assignatura.
— Els grups de laboratori són reduïts. Les pràctiques són sempre tutoritzades per un professor.

Depenent de la situació sanitària, i quan les autoritats corresponents ho requereixin, el grau de presencialitat es pot veure afectat. Mentre l’ocupació de les aules no sigui del 100%, totes les classes es retransmetran en directe i, en la mesura que sigui possible, es gravaran perquè quedin disponibles al campus virtual.

S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Per cada bloc temàtic es fa una prova de nivell per fer un seguiment de l’aprenentatge continuat de l’alumne, a l’hora de classe.
— A les classes de pràctiques de problemes es revisen els problemes que ha resolt l’alumnat.
— Al final del curs es fa una prova de síntesi si no s’han superat les proves de nivell de cadascuna de les parts.

Pràctiques de laboratori

— L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria.
— A cada sessió de pràctiques s’avalua el treball personal.
— Es fa una prova final de pràctiques. A partir de l’avaluació de cada sessió i l’avaluació de la prova final s’obté la nota final de pràctiques.

La qualificació final es calcula seguint aquests criteris:
— Nota de les proves: primera part de l’assignatura: 30 %; segona part de l’assignatura, 50 %.
— Nota de pràctiques: 20 %.

La reavaluació està explicada a l’apartat d’avaluació única.

 

Avaluació única

— Consisteix en un examen final que inclou tota l’assignatura (l’assistència a les pràctiques és obligatòria).

La qualificació final es calcula seguint aquests criteris:
— Nota de les proves: primera part de l’assignatura: 30 %; segona part de l’assignatura, 50 %.
— Nota de pràctiques: 20 %.

Reavaluació

— Les pràctiques no són reavaluables. Per tant, la nota correspon a la que s’ha obtingut durant el curs.
— Consisteix en un examen final que inclou tota l’assignatura.

La qualificació final es calcula seguint aquests criteris:
— Nota de les proves: primera part de l’assignatura: 30 %; segona part de l’assignatura, 50 %.
— Nota de pràctiques: 20 %.


En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.