Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Microelectrònic

Codi de l'assignatura: 362133

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Angel Dieguez Barrientos

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Material de l’assignatura al Campus Virtual:

— transparències
— manual de laboratori
— exercicis per fer i exercicis resolts

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

71

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

26

Aprenentatge autònom

79

 

 

Recomanacions

 

En cas que fos necessari fer classes no presencials, es requereix per al laboratori un PC amb connexió a internet, tenir activat l’access remot al campus, càmera, micrófon i altaveus.


Altres recomanacions

Haver cursat Disseny Digital Basic, Electronica Fisica, i Anàlisi de Circuits Electrònics

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics especialment dedicats a l'electrònica de consum i a les tecnologies de la informació i comunicacions. Particularment, dissenyar circuits digitals prenent com a fonament les tecnologies basades en lògica programable i circuits integrats d'aplicació específica.

   -

Capacitat d'enfocament del disseny dels productes d'una manera sistèmica. Triar de manera òptima quines parts de l'aplicació requereixen una solució de maquinari o programari, saber integrar adequadament les dues parts per al producte acabat i ser capaç de desenvolupar, si escau, la interfície que permeti la integració en arquitectures més complexes.

   -

Comprensió de la interacció de l'electrònica amb altres àrees de coneixement (no només telecomunicació o informàtica, sinó també automoció, medicina, aeronàutica...) i ser capaç de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa i proposant millores en la funcionalitat dels sistemes electrònics i innovacions que permetin la fabricació de sistemes més reduïts, més potents, més econòmics i més sostenibles.

   -

Capacitat per a l'accés a estudis posteriors, desenvolupament d'una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i assoliment de l'amplitud i profunditat suficients per a l'accés a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'electrònica.

   -

Formació científica i tecnològica sobre materials, components i sistemes electrònics i fotònics per a l'exercici professional en el disseny i desenvolupament de sistemes electrònics de mesura, control i comunicació, en totes aquelles activitats que la societat i el coneixement científic ho demanin.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb els principis del disseny CMOS VLSI: consum, velocitat, àrea.

 

— Conèixer els principis de la fabricació de circuits integrats i l’impacte de la tecnologia en el sistema final.

 

— Entendre les regles de disseny i el seu impacte al disseny estructurat.

 

— Saber dissenyar un sistema electrònic sincronitzat.

 

— Poder triar el millor estil d’implementació per fer un sistema electrònic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber dissenyar estructures CMOS de portes simples i complexes.

 

— Entendre els elements paràsits en una porta digital i saber fer servir aquesta informació per optimitzar-ne el disseny.

 

— Adquirir la capacitat de fer servir una eina de CAD per fer esquemàtics, disseny físic i simulació elèctrica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al disseny CMOS

2. Fonaments dels circuits digitals

3. Estructures lògiques estàtiques

4. Estructures lògiques dinàmiques

5. Famílies lògiques alternatives

6. Disseny estructurat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en classes magistrals, el treball de grup, els problemes tutoritzats i el laboratori. El laboratori consisteix en el disseny d’una cel·la digital en una biblioteca de cel·les estàndard.

Tant les classes com les pràctiques es plantejen presencials, pero podrian passar a modalitat no presencial en cas de ser necessari.

En la mesura del que sigui possible es tindrà en compte la perspectiva de gènere en aquesta assignatura.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Totes les activitats que es proposin durant el curs són obligatòries i s’han d’aprovar independentment per aprovar l’assignatura. L’assistència és obligatòria. En cas de no complir les regles d’assistència, l’assignatura queda suspesa sense opció a revaluació.

Exàmens parcials: 60 % (només es fa mitjana amb una nota mínima de 5 punts a cada parcial).
Laboratori: 40 % (pot incloure una prova pràctica).

Les dues parts s’han d’aprovar independentment per superar l’assignatura.

Revaluació

La revaluació de la part teòrica es farà mitjançant un examen (60 %).

El laboratori no és reavaluable. S’ha d’haver aprovat durant el curs per poder superar l’assignatura (40 %).

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

L’avaluació serà presencial llevat que les circumsàncies ho impedeixin. En aques cas seria no presencial.

 

Avaluació única

Totes les activitats que es proposin durant el curs són obligatòries i s’han d’aprovar independentment per aprovar l’assignatura. L’assistència és obligatòria. En cas de no complir les regles d’assistència, l’assignatura queda suspesa sense opció a revaluació.

Examen: 60 %.
Laboratori: 40 % (pot incloure una prova pràctica).

Les dues parts s’han d’aprovar independentment per superar l’assignatura.

Reavaluació

La reavaluació de la part teòrica es farà mitjançant un examen (60 %).

El laboratori no és reavaluable. S’ha d’haver aprovat durant el curs per poder superar l’assignatura (40 %).

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

L’avaluació serà presencial llevat que les circumstàncies ho impedeixin. En aques cas seria no presencial.