Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Circuits Electrònics

Codi de l'assignatura: 362212

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pedro Luis Miribel Catala

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Els continguts propis de l’assignatura que es vagin generant són accessibles, de manera progressiva, en l’espai de l’assignatura al Campus Virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

86

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

26

Aprenentatge autònom

64

(Estudi, problemes, activitats, qüestionaris, etc.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver assolit els fonaments dels components dels circuits electrònics.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre (de manera oral i escrita) coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses en llengua nativa i estrangera.

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Comprensió de la interacció de l'electrònica amb altres àrees de coneixement (no només telecomunicació o informàtica, sinó també automoció, medicina, aeronàutica...) i ser capaç de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa i proposant millores en la funcionalitat dels sistemes electrònics i innovacions que permetin la fabricació de sistemes més reduïts, més potents, més econòmics i més sostenibles.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el funcionament elèctric dels dispositius electrònics, circuits, mòduls, etc, explicats a classe: entendre’ls i aplicar-los.

 

— Conèixer els fonaments sobre l’amplificador operacional i entendre’ls.

 

— Conèixer els mòduls analògics bàsics,

 

— Conèixer els circuits bàsics amb MOSFETS. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar els diferents circuits. Dissenyar els problemes i solucionar-los.

 

— Treballar amb estructures de complexitat mitjana basades en etapes analògiques bàsiques.

 

— Utilitzar el llenguatge cientificotècnic adient a l’àmbit del disseny de circuits.

 

— Treballar amb datasheets i entendre els paràmetres elèctrics principals del dispositiu.

 

— Utilitzar eina de simulació electrònica de circuits tipus SPICE.

 

Referits a actituds, valors i normes

Tan importants són els coneixements i les habilitats com saber treballar i organitzar-se.

El professorat posa una atenció especial en els dos objectius següents:

— Mantenir un comportament adequat en un entorn de treball. Compromís ètic.
— Tenir capacitat d’organització i de gestió del temps.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Circuits operacionals lineals ideals

*  Es fa una introducció a les no idealitats de l’opam en aquest tema.

2. Circuits operacionals lineals no ideals

3. Circuits electrònics realimentats i estabilitat

4. Circuits no lineals

5. Filtres actius

6. Mosfet i circuits CMOS

7. Anàlisi de circuits mitjançant blocs i exercicis d’examen. Transversal curs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La coordinació de l’assignatura i el professorat implicat, d’acord amb les instruccions que en tot moment puguin derivar-se per part de les autoritats universitàries, i dels manaments i ordres de les instàncies de les autoritats sanitàries, treballen per mantenir l’activitat docent i la interacció amb l’estudiant de la millor manera possible, gràcies als recursos disponibles a la Universitat, i l’experiència guanyada durant el semestre de primavera del curs 2019-20 i el curs 2020-21. Es fan servir els diferents recursos que la universitat posa a les nostres mans per facilitar l’aprenentatge i complir els objectius del curs.

El principal recurs i canal per a la comunicació entre l’estudiant i el professorat és l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual.

La metodologia de l’assignatura es basa en activitats per a l’ensenyament actiu, i es fonamenta en diferents sessions, recursos i eines per a la docència, siguin síncrons o asíncrons, amb els recursos docents necessaris, siguin transparències, vídeos, etc., que es considerin oportuns.

Les activitats van des de teoria, teoricopràctiques (problemes tutoritzats, simulacions de circuits, etc.), el laboratori i tutoria.

Donada la incertesa dels possibles escenaris desconeguts davant la pandèmia, aquesta docència és mixta, de modalitat presencial i no presencial. 

A partir de les comunicacions que podem fer via Campus Virtual amb els estudiants, o recursos que es facin arribar als professors, s’anunciarà als estudiants les vies a seguir, els procediments i la metodologia, segons l’estat i evolució de la situació i ordres que rebem. 

L’estudiant ha de treballar en diferents activitats que es programin.

El Laboratori és obligatori com les seves activitats associades.

Segons pugui derivar l’estat de la pandèmia, la instrucció clara a seguir és la de mantenir la interacció amb els estudiants per a les diferents activitats en la modalitat indicada, mantenint les franges horàries establertes per l’ensenyament per a l’assignatura, fent servir els canals de comunicació via Campus Virtual de forma preferent.

En funció del nombre d’estudiants matriculats, i la capacitat de l’aula i del laboratori assignats, dels recursos presents a l’aula, segons les indicacions de les autoritats, cap d’estudis, etc., les activitats i la metodologia s’adaptarà a les necessitats presents, combinant activitats i sessions síncrones i asíncrones, tasques per consolidar els coneixements a teoria, etc. 

L’assistència a l’80% de les sessions  de teoria i problemes (presencials o online si fos el cas) és obligatòria. Altrament, els estudiants
no serà elegible per passar el curs. Totes les sessions de laboratori són obligatòries.

L’estudiant ha d’entregar totes les activitats que es demanin dins dels terminis indicats pel professorat via Campus Virtual. No entregar les activitats segons les pautes marcades comporta una avaluació negativa. En el cas de l’avaluació única és obligatòria l’elaboració de les pràctiques i les entregues dels informes pertinents.

Pel que fa als blocs temàtics, l’ordre del flux descrit es pot veure alterat per adequar-se millor a les necessitats.

S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats avaluables de l’avaluació continuada

Les diferents activitats es programen i gestionen via el canal del Campus Virtual (CV), amb dates termini per a l’entrega dels treballs.

Les entregues fora de termini  tindran una penalització. En tot cas cal comunicar la situació de no entrega de forma obligatòria, i els motius, i justificació si és el cas, al professorat coordinador per correu electrònic.

Com s’ha indicat en l’apartat de metodologia, es segueix la modalitat que en aquell moment es pugui portar a terme.

L’avaluació continuada consisteix en una prova de síntesi final (30 %), activitats associades al laboratori i pràctiques (35 %) i problemes/activitats (35 %).

Es supera l’assignatura quan la mitjana de les puntuacions de les activitats avaluables és com a mínim de 5/10. Per poder fer mitjana, cal treure-hi una nota mínima de 4 o més del de síntesi, i una nota mínima de 4 o més de les activitats de laboratori. Si el promig de tot no arriba al 5/10, no se supera l’assignatura. A més, associat a les activitats de laboratori, siguin presencials o online segons la situació, caldrà un mínim d’assistència del 80%, i en els casos en que no es vingui a la sessió programada caldrà notificar-lo a Coordinació de la Tasca i assignatura la raó justificada dins de la mateixa setmana.

Les sessions de recuperacions que es puguin fer de les sessions presencials de laboratori només seran per als casos justificats i no per a millora de nota.

Respecte a la prova de síntesi, es faria presencialment  si és recomanable i factible per aula assignada, condicions de ventilació, etc i es mantenem les condicions de seguretat que s’indiquin en el moment. Aquests aspectes es comunicaran pel CV. En cas contrari la prova es farà en línia en l’horari i dia establerts de la prova presencial. L’examen és de tipus open book.  Pel que fa a la prova pot ser una combinació, o no, de preguntes obertes, tipus test, numèriques, de deducció i càlcul, relacionades amb el laboratori, etc. Si s’escau, es pot demanar prova de simulació.  Pel que fa a la prova en línia, queda oberta l’opció de prova de caràcter oral, via plataforma que s’indiqui en aquell moment, de durada limitada i en aquella mateixa sessió.

Quant a la revisió, se n’especificarà el procediment pel CV. Es farà de forma programada per part del coordinador amb els estudiants que prèviament mostrin el seu desig per a la revisió pel mitjà que s’indiqui. La revisió, si és el cas, es faria no presencialment segons el canal que s’indicaria pel CV.

Activitats de laboratori

Les activitats associades al laboratori són obligatòries. És imprescindible portar-les al dia i fer el seguiment del que s’indiqui en el Campus Virtual. El no fer-ho pot portar a una avaluació de zero de la tasca. El no seguir aquesta obligació, no arribar al a nota mínima o a l’assistència mínima indicada del 80% de les sessions, pot portar a la no superació de l’assignatura.

Altres activitats

Són obligatòries, i recomanables en el procés d’aprenentatge . S’han de fer les activitats que s’indiquin pel Campus Virtual en els terminis i condicions especificades. Els exercicis, problemes, etc., que el professorat demani, el que s’entregui fora de termini sense causa justificada tindrà un zero. Si es comunicada prèviament i amb temps a coordinació, s’avaluarà si cal o no  penalització.

El fet de no entregar-los segons les indicacions del professor i fora del termini establert, comporta un zero de l’activitat. També es demana el seguiment d’enquestes.


Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova de síntesi semblant a la de final de semestre. Per poder fer mitjana cal treure-hi un mínim de 4/10. La reavaluació no es preveu per millorar nota, ni són reavaluables les activitats i el laboratori. La qualificació final es calcula a partir de la nota en aquest examen (30 %), activitats (35%) i la nota de pràctiques (35 %). Se supera l’assignatura quan la mitjana de tots els elements és igual o superior a 5/10 i sempre i quan s’ha superat el laboratori amb tots els condicionants, cas contrari ja no es fa mitja.

Comportament ètic

Actuacions irregulars en activitats avaluables. Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

El que estableix aquest paràgraf es fa sens perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. Consulteu també l’article 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).

 

Avaluació única

Les diferents activitats es programaran i gestionaran via el canal del Campus Virtual (CV), amb dates termini per a l’entrega dels treballs. Com s’ha indicat en l’apartat de metodologia, se seguirà la modalitat que en aquell moment es pugui portar a terme.

Mitjana d’examen i pràctiques

Se supera l’assignatura quan la mitjana de tots els elements és igual o superior a 5/10. Per poder fer mitjana cal un 4 de nota mínima de laboratori i complir amb el % 80 d’assistència mínima, i una nota mínima de 4 del de síntesi, però la mitjana de tots els elements ha de ser igual o superior a 5, o no es supera el curs. L’asssistència a les sessions de laboratori, siguin presencials o online, són totalment obligatòries i és necessari un mínim d’assistència del 80%. Les no assistències s’hauran de comunicar i indicar el motiu. Les recuperacions de laboratori presencial només seran per als casos justificats i no per a millora de qualificació.

Les entregues fora de termini seran penalitzades. En tot cas si hi ha alguna situació que afecti l’entrega en les terminis indicats amb temps més que suficient en la planificació via el Campus, cal que l’estudiant la comuniqui al professor coordinador de l’activitat en CC a Coordinació de l’assignatura per correu electrònic, que pot demanar justificació de la situació i es pendrà una determinació.Prova de síntesi final (60 %)

Combina teoria i problemes amb la possibilitat de preguntes relacionades amb les pràctiques. Per superar l’examen cal treure-hi un 4 o més.

Pràctiques de laboratori (40 %)

Les diferents activitats associades al laboratori, són obligatòries. És imprescindible portar al dia tot allò que demani el professorat. El fet de no seguir-ne les indicacions comporta el suspens de l’activitat.


Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova de síntesi semblant a la de final de semestre. Per poder fer mitjana cal treure-hi un mínim de 4/10. La reavaluació no es preveu per millorar nota. La qualificació final es calcula a partir de la nota en aquest examen (60 %), i la nota de pràctiques (40 %), que ha de tenir mínim un 4 per fer mitja i complir amb els mínims d’assistència.  Però cal tenir molt clar que es supera l’assignatura només quan la mitjana de tots els elements és igual o superior a 5/10, cas contrari no es supera el curs.

Pel que fa a la nota de laboratori, les notes de pràctiques es mantenen i no es reavaluen. 
Comportament ètic

Actuacions irregulars en activitats avaluables. Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

El que estableix aquest paràgraf es fa sens perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. Consulteu també l’article 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).