Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes de Suport per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Codi de l'assignatura: 362227

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mauricio Moreno Sereno

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

20

Aprenentatge autònom

33

 

 

Recomanacions

 

És molt important haver cursat les assignatures Dispositius Optoelectrònics i Fonaments de Comunicacions.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Ampliar els coneixements de comunicacions digitals: modulacions i tècniques de detecció d’errors.

• Introduir-se en profunditat a la televisió digital terrestre.

• Ampliació de sistemes optoelectrònics: Displays, sensors d’imatge i detecció d’infraroig
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ampliació de dispositius optoelectrònics (TEORIA)

1.1. Sensors d’imatge: sensors CCD i sensors CMOS

1.2. Displays: LCD (liquid-crystal display) - DLP (digital light processing) - QDOTS - OLEDs

1.3. Sensat tèrmic per infrarojos. Thermal Imaging

2. Ampliació de sistemes optoelectrònics (LABORATORI)

2.1. Desenvolupament d’un sistema de mesura òptica de distàncies controlat amb ARDUINO

2.2. Funcionament  d’un escàner de documents, lector de codi de barres i d’una impressora làser

2.3. Pulsioxímetre (opcional, segons evolució del temari.

2.4. Transmissió d’un senyal d’àudio per fibra òptica de plàstic (POF)

3. Ampliació de sistemes de televisió (TEORIA)

3.1. Televisió analògica: BN i color

3.2. Televisió digital terrestre. Nivell físic (OFDM) i nivell lògic

3.3. Codificació de canal. Estructura de trames

3.4. JPEG i transformada cosinus. Introducció a la codificació MPEG

4. PROBLEMES SIMULINK - Comunicacions digitals (pràctiques de problemes)

4.1. MATLAB. Simulació d’un sistema d’espectre eixamplat (spread spectrum)

4.2. MATLAB. Simulació de senyals OFDM

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals de teoria en els dos blocs de l’assignatura: i) sistemes optoelectrònics i ii) comunicacions digitals i televisió.  

- En les pràctiques de sistemes optoelectrònics es realitzaran dos mini-projectes: i) desenvolupament d’un sistema de mesura de distàncies amb la tècnica de triangulació òptica i ii) desenvolupament d’un circuit de condicionament d’un senyal d’àudio per a ser transmesa mitjançant fibra òptica de plàstic. - Descripció de sistemes optoelectrònics domèstics/industrials: escàner de documents, impressora làser, lector de codis de barres.

- En el segon bloc utilitzarem MATLAB per descriure tècniques de modulació com OFDM (sistemes de TV digital) i espectre eixamplat (sistemes WiFi)

- Les classes de teoria s’imparteixen en castellà. Les de pràctiques  en català i castellà, segons pràctica i grup.

- S’ incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en:

• Els informes de pràctiques (50 %), que s’han de lliurar dues setmanes després d’haver fet la pràctica.
• Examen tipus qüestionari dels diferents blocs teòrics exposats (50 %)

S’han d’aprovar les dues parts per separat: pràctiques + examen teòric.

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

Reavaluació

Consisteix en un examen de teoria i problemes (50 %), ponderat amb la nota de pràctiques (50 %), no reavaluables.

 

Avaluació única

L’avaluació consisteix en:

• Examen tipus qüestionari dels diferents blocs teòrics exposats (50 %).
• Les pràctiques (50 %).

S’han d’aprovar les dues parts per separat: pràctiques + examen teòric.

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

Reavaluació

• Examen tipus qüestionari dels diferents blocs teòrics exposats (50 %), ponderat amb la nota de pràctiques (50 %), no reavaluables.