Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Electrònica d'Alta Freqüència

Codi de l'assignatura: 362234

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Maria Lopez Villegas

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

67

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

22

Aprenentatge autònom

83

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat: un curs bàsic d’electromagnetisme, un curs bàsic de dispositius i un curs bàsic de teoria de circuits.


Altres recomanacions

Tenir coneixements de la llengua anglesa.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat per a l'accés a estudis posteriors, desenvolupament d'una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i assoliment de l'amplitud i profunditat suficients per a l'accés a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'electrònica.

   -

Formació científica i tecnològica sobre materials, components i sistemes electrònics i fotònics per a l'exercici professional en el disseny i desenvolupament de sistemes electrònics de mesura, control i comunicació, en totes aquelles activitats que la societat i el coneixement científic ho demanin.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió detallada de les característiques, tècniques d’anàlisi i tècniques de disseny dels dispositius i circuits destinats a treballar en el domini de la radiofreqüència i les microones.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar el formalisme matemàtic de l’anàlisi de xarxes fent servir els paràmetres S.

 

— Saber resoldre les equacions de Maxwell imposant les condicions de propagació guiada.

 

— Dominar les tècniques bàsiques de disseny i les tecnologies de fabricació de circuits en el rang GHz.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Esforçar-se, adquirir disciplina, potenciar la col·laboració i el treball en equip, la comunicació escrita i la preparació de material multimèdia.

 

- S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Propagació d’ones electromagnètiques

1.1. Equacions de Maxwell, propagació d’ones electromagnètiques en medis materials 

1.2. Propagació guiada d’ones electromagnètiques 

1.3. Línies de transmissió 

2. Xarxes

2.1. Xarxes de més d’un accés 

3. Components i dispositius d’alta freqüència i microones

3.1. Components passius 

3.2. Components actius 

4. Circuits d’alta freqüència i microones

4.1. Circuits passius 

4.2. Circuits actius 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts teòrics es desenvolupen de manera presencial, seguint una metodologia de classe magistral, complementada amb problemes model i d’altres que proposa el professorat. Es fomenta la participació dels estudiants en la resolució dels problemes. Els continguts pràctics es divideixen en tres parts:

1. Aprenentatge de les eines de simulació i disseny específiques d’alta freqüència (Advanced Design System, ADS), basat en problemes.
2. Anàlisi de components distribuïts i circuits amb les eines de simulació apreses.
3. Validació dels resultats de simulació amb experiments magistrals.

Els continguts tant teòrics com pràctics es treballen mitjançant un ventall ampli d’activitats:

Activitats presencials (a l’aula):
— exposició del professor — exposició de l’estudiant
— treballs en grup — realització de pràctiques
— pràctica magistral
— examen

Activitats dirigides (fora de l’aula):
— lectures orientades
— treballs individuals o d’equip
— problemes orientats
— estudi de casos

Activitats autònomes (fora de l’aula): 
— lectures
— estudi personal i preparació
— exàmens, organització dels apunts i/o material
— cerca d’informació
— disseny d’un pòster

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En aquesta assignatura s’avalua l’alumne a partir de dos possibles itineraris que pot triar. Una via correspon a l’avaluació única i l’altra a la continuada, en què es proposen i s’avaluen diferents activitats al llarg del curs. Tot seguit es descriuen els dos itineraris possibles i s’indiquen els percentatges de les activitats proposades, amb què es calcula la nota final.

Avaluació continuada: pràctiques (20 %) + proves d’avaluació continuada (20 %) + examen final (60 %)

Reavaluació. Les pràctiques no són reavaluables. La resta de continguts es reavaluen amb un examen final (80 %).

 

Avaluació única

Avaluació no continuada: pràctiques (20 %) + examen final (80 %)

Reavaluació. Les pràctiques no són reavaluables. La resta de continguts es reavaluen amb un examen final (80 %).