Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Comunicacions

Codi de l'assignatura: 362236

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mauricio Moreno Sereno

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

71

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

(Teoria.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

(Teoria i simulacions amb MATLAB.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

26

Aprenentatge autònom

79

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir coneixements de les tècniques de desenvolupament en sèries de Fourier i de la transformada de Fourier.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre (de manera oral i escrita) coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses en llengua nativa i estrangera.

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç de descriure les propietats freqüencials dels senyals utilitzant la transformada de Fourier.

— Ser capaç de descriure les diferents tècniques de modulació, analògiques i digitals. Avantatges i desavantatges.

— Ser capaç de descriure les tècniques de modulació digitals bàsiques (ASK, PSK i FSK) i els sistemes de transmissió d’informació digital més actuals (OFDM): TDT i ADSL.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les comunicacions

1.1. Breu cronologia

1.2. Canal de veu. Medis de transmissió

2. Modulacions analògiques

2.1. Revisió de les propietats de la transformada de Fourier

2.2. Modulació en amplitud

                 DSBSC, AM, QAM, SSB, VSB
                 Multiplexatge analògic
                

2.3. Modulació en freqüència      

                 Modulació PM i FM
                 L’espectre de senyals FM: banda estreta enfront de banda ampla
                 Tècniques i circuits de desmodulació: el circuit derivador, el PLL
                 Transmissió FM-estèreo
                 Senyal analògic de televisió: blanc i negre, i color

3. Modulacions digitals

3.1. Mostreig, teorema de Nyquist
     Teorema de Nyquist
     Quantificació i codificació. Modulació per impulsos codificats (PCM)
     Propietats del senyal de veu. Quantificació no uniforme i llei A

3.2. Modulació en banda base

                Tècniques de modulació diferencial: DPCM, DM i ADM
                Soroll gaussià i probabilitat d’error. Filtre òptim
                Codis de transmissió: RZ, NRZ, Manchester, AMI, HDB3, etc.

3.3. Modulació en banda traslladada

                Espai del senyal. Senyals ortogonals
                ASK i QASK. PSK. FSK
                Constel·lacions i MODEM. v.90
                Espectre eixamplat: seqüència directa i salt de freqüència

3.4. OFDM (orthogonal frequency division multiplexing)

                Construcció d’un símbol OFDM
                Blocs d’un sistema OFDM
                Televisió digital terrestre (TDT)
                ADSL

4. Sistemes de comunicació (segons l’evolució del curs)

4.1. Tècniques de multiplexació digital en telefonia

4.2. Aspectes bàsics dels sistemes de transmissió òptica

5. Pràctiques amb MATLAB-SIMULINK

*                1. Entorn MATLAB

              2. Modulacions analògiques

                 a. Double-sideband suppressed-carrier
                 b. Modulació AM i receptor superheterodí
                 c. Modulació FM. Desmodulador derivador
                 d. Desmodulador de llaç de seguiment de fase (phase-locked loop)

              3. Modulacions digitals:

                a. Quantització uniforme i no uniforme
                b. Transmissió banda base. Càlcul de la taxa d’error
                c. Banda traslladada. Modulacions ASK i QASK
                d. Banda traslladada. Modulació OFDM (IFFT - FFT)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals de teoria.

- Les pràctiques fan ús del programari MATLAB per analitzar els diferents tècniques de modulació analògiques (AM i FM) i digitals (ASK, PSK).

- Es procuraran realitzar dos exàmens tipus test, un per a modulacions analògiques i un altre per modulacions digitals.

- Les classes de teoria s’imparteixen en castellà. Les de pràctiques  en català.

- S’ incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en:

1. EXAMEN teoricopràctic = 60 % DE LA NOTA TOTALExamen pràctic amb MATLAB (30 %)

Examen qüestionari “Fourier i comunicacions analògiques" (10 %)

Examen qüestionari "Comunicacions digitals“ (probablement dos)   (10-20 %)

 

2. LABORATORI PRÀCTIQUES  = 40 % DE LA NOTA TOTAL 

Els informes s’han de lliurar MÀXIM DUES SETMANES després d’haver fet la pràctica.

Amb un retard d’una setmana la qualificació serà del 50 %

Si és de més de tres setmanes, la pràctica quedarà suspesa.

Cal aprovar cada part, pràctiques i examen, independentment.

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

Reavaluació

Consisteix en un examen final amb MATLAB, que inclou analògic i digital (30 %) i un examen de teoria (20 %). Les notes de pràctiques (40 %) i el treball (10 %) no són reavaluables.

 

Avaluació única

L’avaluació consisteix en:

• Un examen final amb MATLAB, que inclou analògic i digital (30 %) i qüestionari  d’analògic i digital (30 %).
• Pràctiques d’ordinador (40 %).

Cal aprovar cada part independentment (pràctiques i examen).

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

Reavaluació

Segueix el mateix sistema que en l’avaluació continuada.