Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes de Comunicacions

Codi de l'assignatura: 362237

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Maria Lopez Villegas

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

65

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

20

Aprenentatge autònom

85

 

 

Recomanacions

 

Es recomana estar cursant o haver cursat l’assignatura d’Electrònica d’Alta Freqüència.


Altres recomanacions

Es recomana tenir coneixements de llengua anglesa.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre (de manera oral i escrita) coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses en llengua nativa i estrangera.

   -

Capacitat de treball en equip o en un grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat d'aplicar tècniques d'optimització dels dispositius i sistemes electrònics per a la minimització del seu consum de potència amb criteris de sostenibilitat.

   -

Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics especialment dedicats a l'electrònica de consum i a les tecnologies de la informació i les comunicacions. Particularment, integrar algoritmes de processament d'informació al maquinari adequat.

   -

Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en determinats contextos residencials, empresarials o institucionals, de responsabilitzar-se de la seva posada en marxa i de la millora contínua, i capacitat de conèixer el seu impacte econòmic i social.

   -

Comprensió de la interacció de l'electrònica amb altres àrees de coneixement (no només telecomunicació o informàtica, sinó també automoció, medicina, aeronàutica...) i ser capaç de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa i proposant millores en la funcionalitat dels sistemes electrònics i innovacions que permetin la fabricació de sistemes més reduïts, més potents, més econòmics i més sostenibles.

   -

Disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb l'electrònica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informació.

   -

Capacitat per a l'accés a estudis posteriors, desenvolupament d'una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i assoliment de l'amplitud i profunditat suficients per a l'accés a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'electrònica.

   -

Coneixement de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i de les activitats que es poden dur a terme en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació.

   -

Capacitat de dur a terme l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents.

   -

Formació científica i tecnològica sobre materials, components i sistemes electrònics i fotònics per a l'exercici professional en el disseny i desenvolupament de sistemes electrònics de mesura, control i comunicació, en totes aquelles activitats que la societat i el coneixement científic ho demanin.

   -

Capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics especialment dedicats a l'electrònica de consum i a les tecnologies de la informació i les comunicacions. Particularment, desenvolupar el maquinari necessari que permeti captar, adaptar, digitalitzar i processar senyals de diferents característiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió global dels sistemes de comunicació per radiofreqüència en relació amb als diferents estàndards existents, i una visió més detallada dels diferents blocs funcionals que els constitueixen.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber calcular el paràmetre de qualitat (figure of merit) d’un sistema de radiofreqüència (RF) a partir dels blocs funcionals que el constitueixen.

 

— Dominar el disseny de circuits per a aplicacions d’RF, incloent-hi antenes com a elements constitutius.

 


— Saber calcular les figures de mèrit associades a un canal de comunicació.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Esforçar-se, tenir disciplina, saber col·laborar i treballar en equip, i potenciar la comunicació verbal i la preparació de material multimèdia.

 

- S’incorporarà la perspectiva de genere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Arquitectures de frontals d’RF

1.1. Introducció

2. Antenes

2.1. Antenes

3. Circuits d’RF

3.1. Mescladors (mixers) per a aplicacions d’RF

3.2. Sintetitzadors de freqüència

3.3. Amplificadors per a aplicacions d’RF

4. Tecnologia d’RF

4.1. Tecnologies de fabricació dels sistemes d’RF

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts teòrics s’exposen de manera presencial, tot seguint una metodologia de classe magistral, que es complementa fent problemes model i problemes proposats. Es fomenta la participació dels estudiants amb la resolució de problemes i preguntes-resposta.

Els continguts pràctics es divideixen en dues parts. A la primera, les pràctiques les guia el professor per donar a conèixer amb profunditat les eines de disseny electrònic d’RF. A la segona, l’alumne segueix un aprenentatge autònom i transversal, en què posa a prova els coneixements adquirits en aquesta i en altres assignatures de l’ensenyament.

Pel que fa a les activitats associades, en aquest cas es poden resumir com:

Activitats presencials (a l’aula)
— exposició del professor
— exposició de l’estudiant
— treballs en grup
— pràctiques
— pràctica magistral
— examen

Activitats dirigides (fora de l’aula)
— lectures orientades
— treballs individuals o d’equip
— problemes orientats
— estudi de casos

Activitats autònomes (fora de l’aula)
— lectures
— estudi personal, preparació
— exàmens, organització dels apunts i/o material
— cerca d’informació
— generació de pòster o presentació en públic

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Avaluació continuada: pràctiques (20 %) + proves d’avaluació continuada (20 %) + examen final (60 %).

• Reavaluació: les pràctiques no són reavaluables. La resta de continguts es reavaluen amb un examen final (80 %).

 

Avaluació única

• Avaluació única: pràctiques (20 %) + examen final (80 %).

• Reavaluació: les pràctiques no són reavaluables. La resta de continguts es reavaluen amb un examen final (80 %).