Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Xarxes de Comunicacions

Codi de l'assignatura: 362238

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miguel Angel Moruno Aparicio

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

71

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

26

Aprenentatge autònom

79

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica (personal).

   -

Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en determinats contextos residencials, empresarials o institucionals, de responsabilitzar-se de la seva posada en marxa i de la millora contínua, i capacitat de conèixer el seu impacte econòmic i social.

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les xarxes de telecomunicacions

*  Introducció als orígens de les telecomunicacions i evolució fins a l’estat actual

2. Model de referència d’interconnexió de sistemes oberts (OSI) de l’International Organization for Standardization (ISO)

*  Descripció del model de referència de l’OSI. Es descriuen els set nivells en els quals s’estructura el model OSI

3. Nivell físic

*  Descripció de la capa de nivell més baix de l’estructura OSI, la qual s’encarrega d’enviar dades pel mitjà de transmissió utilitzat. Es detallen diferents mitjans de transmissió, les seves capacitats, aplicacions, etc.

4. Nivell d’enllaç

*  Explicació del segon nivell del model OSI. Es detallen els diferents mecanismes d’encapsulació de les dades, mecanismes de detecció d’errors i mecanismes de correcció d’errors. S’introdueix el concepte de capçalera i l’ús per part dels protocols de comunicació

5. Capa de xarxa

*  Descripció del tercer nivell del model OSI. Es descriu l’estructura dels paquets, els problemes del seu enrutament i diferents protocols d’encaminament de les dades

6. LAN

*  Introducció a les xarxes d’àrea local. Es descriuen el cablatge utilitzat, les LAN tradicionals i els mecanismes MAC utilitzats per garantir l’accés al medi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Teoria: classes teòriques presencials, amb suport multimèdia quan calgui.

Pràctiques: elaboració d’una pràctica de comunicació entre ordinadors. Es presenta un guió de pràctiques amb fites per assolir a cada sessió. Al final del curs es presenta un informe de les sessions de pràctiques i es fa una presentació del funcionament de la pràctica.

Les classes són en castellà.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Teoria. Es fan un màxim de dues proves escrites al llarg del curs. Es computen proporcionalment segons el pes total de la part teòrica de l’assignatura (60 %). L’avaluació és presencial. La no assistència injustificada suposa un zero i l’obligació d’assistir a la prova final.

Pràctiques. L’assistència a les sessions de pràctiques és obligatòria, però és optativa per als repetidors que les tinguin aprovades. Les pràctiques es fan en grup, idealment de dues persones. Es presenta un informe per pràctica i grup. L’avaluació (40 %) és presencial; els membres del grup defensen davant el professor la pràctica feta. Les preguntes del professor són individualitzades, és a dir, es fan per separat als alumnes que formen part del grup per valorar el grau de coneixement adquirit. De la mateixa manera, la nota és individual, tenint en compte l’informe, la pràctica, el grau de coneixement assolit per l’alumne.

És una condició indispensable aprovar les pràctiques perquè puguin fer mitjana amb la part de teoria.

Reavaluació. Optar per la reavaluació suposa implícitament renunciar a la qualificació obtinguda a la part de teoria durant el curs. S’hi poden presentar els alumnes que no hagin arribat a l’aprovat general de l’assignatura, però que tinguin aprovades les pràctiques. Consisteix en un examen escrit que val un 60 % de la nota final de l’assignatura.

 

Avaluació única

Teoria. Es fa un examen al final del curs, escrit, que val un 60 % de la nota final de l’assignatura.

Pràctiques. L’assistència a les sessions de pràctiques és obligatòria, però és optativa per als repetidors que les tinguin aprovades (provinents de l’assignatura extingida Sistemes Telemàtics de l’Enginyeria Electrònica). Les pràctiques es fan en grup, idealment de dues persones. Es presenta un informe per pràctica i grup. L’avaluació (40 %) és presencial; els membres del grup defensen davant el professor la pràctica feta. Les preguntes del professor són individualitzades, és a dir, es fan per separat als alumnes que formen part del grup per valorar el grau de coneixement adquirit. De la mateixa manera, la nota és individual, tenint en compte l’informe, la pràctica, el grau de coneixement assolit per l’alumne.

És una condició indispensable aprovar les pràctiques perquè puguin fer mitjana amb la part de teoria.

Reavaluació. S’hi poden presentar els alumnes que no hagin arribat a l’aprovat general de l’assignatura, però que tinguin aprovades les pràctiques. Consisteix en un examen escrit que val un 60 % de la nota final de l’assignatura.