Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut

Codi de l'assignatura: 362285

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Lluch Canut

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Grup A. Professorat: Montserrat Puig, Zaida Agüera, Marina García
Grup B. Professorat: Montserrat Puig, Zaida Agüera, Manuel Tomas
Grup C. Professorat: Maria Teresa Lluch, Mª Aurelia Sánchez, Zaida Agüera
Grup D. Professorat: Maria Teresa Lluch, Alejandro Cano, Sara Sánchez

L’idioma en tots els grups (A, B, C, D) és el català (castellà opcional).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Teoria

Presencial

 

58

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

10

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

(Aquesta assignatura emfatitza el desenvolupament de la competència transversal de treball en equip )

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o vocació d'una manera professional i de demostrar l'assoliment de competències mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CB1. Capacitat per demostrar assoliment i comprensió de coneixements en una àrea d'estudi que es basa en l'educació secundària general, i que en general és a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.2 Pràctica interdisciplinària.2.2.2.1 Col·laborar amb l'equip interdisciplinari de salut per proporcionar cures integrals.2.2.2.2 Facilitar la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.1 Entorn segur.2.2.1.1 Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

3 Desenvolupament professional.3.4 Prendre part en les activitats de millora de la qualitat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Estudiar les bases científiques del comportament humà des de diferents perspectives teòriques.

 

— Estudiar les bases teòriques de la psicologia de la salut, els objectius, la finalitat i les aplicacions en les ciències de la salut.

 

— Comparar els diferents models teòrics que explica la psicologia de la salut.

 

— Analitzar si en els programes d’intervenció sanitària hi ha previstos principis dels mètodes de la psicologia de la salut.

 

— Conèixer els principis de la metodologia científica i els mètodes d’observació.

 

— Adquirir coneixements del comportament humà i del seu desenvolupament psicosocial per comprendre la persona i el seu entorn, en situació de salut, de malaltia i de patiment.

 

— Estudiar com s’adquireixen i es desenvolupen els processos psicològics superiors de l’ésser humà durant totes les etapes del cicle vital, des de les diferents perspectives psicològiques.

 

— Estudiar la dimensió sexual i la identitat de genere de la persona i el com es manifesta la sexualitat al llarg del cicle vital i en situacions especials.

 

— Descriure els principis de les teories de la personalitat i les bases que les sustenten.

 

— Estudiar els fonaments teòrics que expliquen les relacions interpersonals i grupals.

 

— Estudiar les diverses perspectives que expliquen els processos de violència i com es manifesten en els diferents grups d’edat. Violència de gènere i violència en les institucions sanitàries.

 

— Estudiar les teories i les dinàmiques dels processos grupals.

 

— Identificar les habilitats mediadores que resulten útils per a la gestió de les diferències i la diversitat.

 

— Estudiar les teories que sustenten les tècniques de prevenció i de gestió de conflictes per tractar les situacions potencials d’agressivitat o de violència.

 

Referits a habilitats, destreses

— Diferenciar els factors que intervenen en el bon funcionament d’un equip intradisciplinari i interdisciplinari, i demostrar l’habilitat adquirida mitjançant la participació harmònica i productiva en els treballs de grup.

 

— Adquirir coneixements sobre tècniques específiques d’intervenció cognitivoconductual i demostrar l’adquisició d’habilitats d’aplicació.

 

— Descriure l’impacte de la malaltia com a situació de canvi i crisi, així com els recursos de suport disponibles.

 

— Comprendre els elements psicosocials que comporten determinades situacions de malalties (cròniques, terminals, quirúrgiques i UCI).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Identificar les pròpies necessitats personals per millorar i potenciar el benestar personal i el rendiment professional.

 

— Comprendre els elements que intervenen en una relació d’ajuda a partir del coneixement i el manteniment d’actituds i d’habilitats relacionals específiques.

 

— Identificar les pròpies necessitats personals per millorar i potenciar el benestar personal i el rendiment professional, i dissenyar, aplicar i avaluar un pla d’autocures que reflecteixi actituds de salut mental positiva.

 

— Identificar les respostes psicosocials més comunes que acompanyen la situació de malaltia (angoixa, dolor, pèrdua i dol).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les ciències psicosocials

1.1. Introducció a les ciències psicosocials

1.1.1. Concepte i aportacions de l’antropologia, la sociologia i la psicologia a les ciències de la salut
1.1.2. Bases teòriques de la psicologia de la salut, finalitat i aplicacions en les ciències de la salut
1.1.3. Teories i models teòrics que fonamenten la psicologia de la salut

2. Processos psicològics que expliquen el comportament humà

2.1. Bases biològiques del comportament humà

2.1.1. Processos perceptius i salut
2.1.2. Processos emocionals i motivacionals en relació amb la salut, amb la manera d’afrontar les situacions de salut i de malaltia; teories dels mecanismes d’afrontar l’estrès
2.1.3. Processos cognitius, teories del pensament envers la presa de decisions i resolució de problemes en situacions de salut i de malaltia
2.1.4. Teories de la intel·ligència i la memòria
2.1.5. Teories de la personalitat
2.1.6. Desenvolupament cognitiu conductual i emocional al llarg del cicle vital
2.1.7. Dimensió sexual humana. Motivació sexual. Manifestacions de la sexualitat al llarg del cicle vital. Programes de salut sexual i d’educació afectiva sexual
2.1.8. Agressivitat i violència. Teories. Procés de mediació i resolució de conflictes

3. Teories i processos de comunicació i relació interpersonal

3.1. Teories i processos de comunicació i relació interpersonal

3.1.1. Teories de la comunicació

3.1.2. Tècnica de l’entrevista i tipus d’entrevista
3.1.3. Teories de l’atribució: primeres impressions i relacions interpersonals
3.1.4. Actituds, creences i valors.

3.1.5. Prevenció de l’estigma i la discriminació per genere, cultura o altres factors.
3.1.6. Teories grupals i dinàmica de grups

3.1.7. Relacions professionals i treball en equip

4. Conceptes i intervenció psicosocial aplicada al cuidatge

4.1. Conceptes i intervenció psicosocial aplicada al cuidatge

4.1.1. Introducció a la intervenció psicosocial d’infermeria

4.1.2. Salut mental positiva

4.1.3. La persona com a unitat de relació: autoconcepte i autoestima
4.1.4. Promoció d’estratègies d’autocura del professional de la salut
4.1.5. La relació terapèutica en infermeria; actituds i habilitats que generen un acompanyament adequat
4.1.6. Tècniques d’intervenció cognitivoconductual
4.1.7. Mètodes complementaris d’intervenció d’infermeria per millorar el benestar del pacient

5. Elements comuns en la malaltia i l’hospitalització: intervencions infermeres

5.1. Factors psicosocials que intervenen en la malaltia i l’hospitalització

5.1.1. L’angoixa i l’estrès com a components bàsics d’emmalaltir
5.1.2. Aspectes psicosocials del dolor
5.1.3. Les pèrdues i el procés de dol

6. Intervenció psicosocial en situacions específiques de salut: cures infermeres

6.1. Intervenció psicosocial en situacions específiques de salut: cures infermeres

6.1 La família com a usuari

6.2 Aspectes psicosocials del pacient en una situació quirúrgica
6.3 Aspectes psicosocials del pacient en ingrés a la unitat de cures especials
6.4 Aspectes psicosocials de la persona amb malaltia crònica
6.5 Aspectes psicosocials de la persona en situació terminal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Grups A, B, C i D.

— Classes magistrals

— Seminaris

1. Entrevista psicosocial
2. Teoria del rumor. Exercici grupal (grup gran i grup petit)
3. Club de la lectura. Treball grupal
4. Pèrdues i dol
 

Altres pràctiques

5. Mecanismes de defensa. Joc de rol (role playing)

6. Pla d’autocures 

7. Treball de camp grupal

8. Taller de Relaxació

 

— Tutories

Durant els dos semestres del curs acadèmic, l’alumnat disposa de tutories grupals que els faciliten desenvolupar degudament les activitats formatives avaluables que s’exigeixen al llarg de l’assignatura. Aquestes tutories es fan abans de la presentació dels treballs i, en cas necessari, també poden fer-se després. Les dates es comuniquen amb antelació per a cada grup de docència.

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Grups A, B, C i D


Prova de coneixements


 


Prova escrita: tipus test d’elecció múltiple. Penalitzen els errors. Puntuació: 40 %.


Data de la prova escrita:. Grups A i C: dijous 16 de juny de 2022. Grups B i D: dimecres 15 de juny de 2022.


Activitats


A) Seminaris


  1. Entrevista psicosocial. Grups A i C: dijous 7 d’octubre de 2021 i dijous 4 de novembre de 2021. Grups B iD: dimecres 6 d’octubre de 2021 i dimecres 3 de novembre de 2021. Puntuació: 14%

  2. Teoria del rumor Grups A i C: dijous 2 de desembre de 2021. Grups B i D: dimecres 1 de desembre de 2021. Puntuació: 1%

  3. Club de la lectura. Grups A i C: dijous 13 de gener de 2022. Grups B i D: dimecres 12 de gener de 2022. Puntuació: 5%

  4. Pèrdues i dol. Grups A i C: dijous 21 d’abril de 2022. Grups B i D: dimecres 20 d’abril de 2022. Puntuació: 5%


B) Altres pràctiques:


5. Mecanismes de defensa. Grups A I C: dijous 2 de desembre de 2021. Grups B i D: dimecres 1 de desembre de 2021. Puntuació: 1%

6. Pla d’autocures. Grups A i C: dijous 3 de març de 2022Grups B i D: dimecres 2 de març Puntuació: 14%

7. Treball de camp. Grups A i C: dijous 19 i 26 de maig i 2 de juny de 2022. Grups B i D: dimecres 18 i 25 de maig i 1 de juny de 2022. Puntuació: 19 %

            8. Taller de Relaxació. Grups A i C: dijous 24 de març de 2022. Grups B i D: dimecres 23 de març de 2022. Puntuació: 1%

 

Activitats mínimes per poder ser avaluat


- Haver fet com a mínim el 80 % de les vuit activitats realitzades en seminaris, altres pràctiques i pràctiques especials.


Les graelles per avaluar les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

Reavaluació


Es pot reavaluar la prova de coneixements sempre que per raons degudament justificades no s’hagi pogut fer en la data prevista. També es poden reavaluar les activitats 4 i 6 sempre que per raons degudament justificades no s’hagin pogut fer en la data prevista


Data de la reavaluació de l’avaluació continuada. Grups A i C:  dijous 23 de juny de 2022; Grups B i D 22 de juny De 2022  

 

Avaluació única

Per poder optar a l’avaluació única, l’estudiant ho ha de comunicar durant els 15 primers dies de curs al professor de l’assignatura del seu grup, així com signar per duplicat el document de sol·licitud que hi ha a l’espai virtual.

Prova objectiva de 70 preguntes de tipus test d’elecció múltiple i d’elecció única. Suposa el 50 % de la nota final.
Prova de continguts que consta de quatre preguntes d’extensió mitjana o resposta breu. Suposa el 40 % de la nota.
Lectura i comentari crític d’un llibre amb la presentació per escrit del resum i les aportacions personals pertinents (entre 3 i 5 fulls màxim). Suposa el 10 % de la nota final.

Data de l’avaluació única. Grups A i C: 16 de juny de 2022. Grups B i D: 15 de juny de 2022

Reavaluació

Es pot reavaluar la prova de continguts, la prova objectiva i la lectura i comentari crític de un llibre sempre que per raons degudament justificades no s’hagi pogut fer en la data prevista. Data de reavaluació de l’avaluació única. Grups A i C: 23 de juny de 2022. Grups B i D: 22 de juny de 2022

 

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguado R. La Emoción decide y la razón justifica. Madrid : EOS; 2015.  Enllaç

Amigo Vázquez I. Manual de psicología de la salud. 3a ed. Madrid: Pirámide; 2017.  Enllaç

Baron RA, Byrne D. Psicología social. 10a ed. Madrid: Pearson Prentice Hall; cop. 2006.  Enllaç

Berger KS. Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. 9a. ed. Madrid: Medica Panamericana; DL 2015.  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1811451*  Enllaç

Gómez Sánchez R, Gómez Díaz M, Gómez Sánchez R, coordinadors. Manual de atención psicosocial. Sant Adrià del Besòs: Monsa; 2012.  Enllaç

Honrubia Pérez  M, Miguel López de Vergara MD. Ciencias psicosociales aplicadas. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona; cop. 2005.  Enllaç

Lameiras Fernández M, Faílde Garrido JM, editors. La Psicología clínica y de la salud en el siglo XXI: posibilidades y retos. Madrid: Dykinson; 2000.  Enllaç

Latorre Postigo JM y Beneit P. (Eds.). Psicología de la salud. Aportaciones para los profesionales de la salud. Albacete: Tebar Flores, 2010  Enllaç

Llor Esteban B, et al. Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana de España; 1998.  Enllaç

Myers DG. Psicología. 9a ed. Madrid: Médica Panamericana; cop. 2011.  Enllaç


Disponible la 10th ed. en anglès  Enllaç

Novel Martí G, Lluch Canut MT, Miguel López de Vergara MD. Enfermería psicosocial y salud mental. Barcelona: Masson; 2007.  Enllaç

Penzo W. Psicologia per a les ciències de la salut. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona; 1999.  Enllaç

Sequeira, C.  Comunicação Clínica e Relação de Ajuda. Portugal: Lidel, 2016.  Enllaç

Capítol

Lluch, M.T. Concepto de salud mental positiva: factores relacionados. En J. Fornes y J. Gómez (coord..), Recursos y programas para la salud mental. Enfermería psicosocial II (pp. 37-69). Madrid: Fuden, Colección líneas de especialización en enfermería, 2008.  Enllaç

Pàgina web

Lluch Canut MT, Puig Llobet M, Sabater Mateu MP. Dossier documental de evidencia cientifica en l’ambit psicosocial de les cures d’infermeria [Internet]. Barcelona: E.U.Infermeria. Universitat de Barcelona [citat 06 Oct 2017]. Disponible a: https://campusvirtual2.ub.edu/  Enllaç

  Accés restringit als usuaris de la UB (cal identificació)

Lluch Canut MT, Sabater Mateu, MP. Treballs psicosocials de camp [Internet]. [citat 06 Oct 2017]. Disponible a: http://www.ub.edu/tsc/  Enllaç

Text electrònic

Lluch MT. Enfermería psicosocial y de salud mental: marco conceptual y metodológico [Internet]. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2004 [citat 04 Oct 2017].  Enllaç

  Accés restringit als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).

Lluch-Canut, MT. Construcción de una escala para evaluar la salud mental positiva [Internet[. Barcelona: (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona. 1999 [citat 04 Oct 2017].  Enllaç

Puig-Llobet, M. Cuidados y calidad de vida en Vilafranca del Penedès: Los mayores de 75 y más años atendidos por el servicio de atención domiciliaria y sus cuidadores familiares [Internet]. (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona. 2009. [citat 06 Oct 2017].   Enllaç

Sabater Mateu P, Amador JA, Honrubia Pérez M, Isla Pera MP, López Matheu C, Lluch Canut MT,  et. al. Rubrica per avaluar la Competencia Treball en Equip [Internet]. Barcelona: E.U. Infermeria. Universitat de Barcelona; 2008 [citat 04 Oct 2017].  Enllaç