Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Civil de la Persona

Codi de l'assignatura: 362447

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esperanca Ginebra Molins

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver superat amb èxit, com a mínim, les assignatures que formen part del primer semestre del grau i, sobretot, haver adquirit un bon hàbit de lectura no només de textos jurídics.

Des del punt de vista dels continguts, les assignatures del primer semestre haurien de proporcionar a l’alumnat una terminologia jurídica bàsica i uns esquemes de raonament jurídic del tot necessaris per assolir amb un grau mínim de maduresa l’estudi de l’ordenament jurídic privat i de les seves institucions. Aquest és l’objecte del dret civil.

L’estudi d’aquesta assignatura s’inicia el segon semestre del grau i es perllonga al llarg de diferents semestres. És recomanable que abans de cursar Dret Civil de la Persona els alumnes ja tinguin nocions prèvies al voltant del significat de la norma jurídica, del concepte d’ordenament jurídic, de les fonts del dret i de la diferència entre el dret públic i el dret privat. En el segon semestre del grau, l’assignatura Dret Civil de la Persona reforça aquests coneixements i els amplia i encara va més enllà amb l’estudi del dret positiu referit a l’esfera jurídica de la persona i del paper fonamental de l’autonomia de la voluntat.


Altres recomanacions

Des del punt de vista instrumental, és essencial que l’alumnat hagi après a dominar les eines bàsiques de recerca (bases de dades, fonts electròniques, monografies i articles), que en conegui el significat i la utilitat, i que sàpiga analitzar i sintetitzar la informació i estructurar-ne la presentació per escrit o oralment. A més, ha d’estar en condicions d’afrontar de manera crítica els problemes que planteja la interpretació i l’aplicació del dret.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Entendre l'estructura de l'ordenació jurídica i conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables en cada cas.

   -

Comprendre el sistema institucional i la forma complexa de producció del dret en l'actualitat en els diferents nivells local, autonòmic, estatal, europeu i internacional.

   -

Fer servir amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret en les llengües catalana i castellana i ser capaç de manejar documents i comunicar-se eficaçment en anglès.

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

   -

Comprendre i reflexionar críticament sobre els valors implícits en el dret, especialment el de justícia i la seva realització.

   -

Identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenació.

   -

Entendre el caràcter històric del dret i conèixer l'origen i l'evolució de les ordenacions jurídiques.

   -

Comprendre el context humà, econòmic, social i polític del dret i saber valorar els efectes de les normes i altres decisions jurídiques en aquests àmbits.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar el curs, l’alumnat ha de:

— Saber el significat del dret civil com a dret privat general.

— Conèixer la distribució sistemàtica i els continguts que integren el dret civil.

— Comprendre el significat de la codificació del dret civil històricament i en l’actualitat.

— Identificar l’estructura plurilegislativa de l’ordenament jurídic espanyol i el desenvolupament actual del dret civil català.

— Familiaritzar-se amb els criteris d’aplicació i d’interpretació de les normes.

— Reconèixer la importància de la persona com a centre d’imputació de drets i d’obligacions.

— Identificar els conceptes de i de patrimoni.

— Introduir-se en el coneixement dels conceptes de relació jurídica, dret subjectiu i dret potestatiu.

— Saber quins són els efectes jurídics del transcurs del temps.

— Comprendre el paper de l’autonomia de la voluntat en les relacions entre particulars.

 

Referits a habilitats, destreses

En acabar el curs, l’alumnat ha de:

— Disposar d’un bagatge imprescindible per abordar l’estudi del dret privat en el conjunt i la capacitat d’identificar i de qualificar jurídicament les institucions referides a la part general del dret, el dret de la persona i el negoci jurídic.

— Saber identificar les normes aplicables a un cas concret, segons criteris d’aplicació territorial o personal.

— Tenir capacitat per interpretar les normes i subsumir-ne l’efecte jurídic dins del supòsit de fet.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. El dret civil

1.2. La codificació civil. La pluralitat d’ordenaments civils a l’Estat espanyol com a resultat d’un procés històric

1.3. L’ordenament jurídic. Les fonts i els elements de complementació

2. Part general

2.1. La persona física

2.2. La persona jurídica

2.3. Els criteris personals d’aplicació de les normes: nacionalitat i veïnatge civil

2.4. La localització de la persona: domicili i absència

2.5. El Registre Civil

2.6. Els drets de la personalitat

2.7. Els béns

2.8. La relació jurídica i les situacions jurídiques subjectives

2.9. El temps i els seus efectes

3. El negoci jurídic

3.1. El concepte de negoci jurídic i la classificació

3.2. La declaració de voluntat negocial

3.3. La causa del negoci jurídic

3.4. Els elements accidentals del negoci jurídic

3.5. La invalidesa del negoci jurídic

4. La representació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els grups ordinaris de docència dels estudis de grau segueixen una metodologia basada en els punts següents:

— Classes magistrals o expositives.

— Conferències, sempre que es pugui trobar una persona experta en la matèria de què es tracti, diferent del docent responsable del grup.

— Classes pràctiques.

— Treball no presencial.

 

Quant a la metodologia dels grups d’estudi orientat (GEO), les pautes són les següents:

— Docència presencial d’una hora i mitja setmanal i una hora addicional de tutoria.

— Ús habitual del Campus Virtual.

— Estudi pautat pel professorat.

— Activitats dirigides a facilitar l’estudi introduïdes pel professorat durant el curs.

— Activitats resoltes a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions comunes a tots els grups
— Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada. Per acollir-se al règim d’avaluació única, cal sol·licitar-ho expressament en el termini establert, tret del GEO, que funciona en règim d’avaluació única.

— El professorat pot suspendre una prova o activitat d’un alumne que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic.

— Tret que s’indiqui expressament el contrari en la descripció del règim específic d’avaluació, les proves són escrites i, sempre que les circumstàncies ho permetin, presencials.

— En el sistema d’avaluació continuada, fer i superar la prova de síntesi és un requisit per aprovar l’assignatura.

— Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La qualificació obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva que constarà a l’expedient de l’estudiant.

— En cas que l’estudiant no lliuri alguna o algunes proves d’avaluació continuada, obté un 0 en aquella prova, que té el valor percentual establert respecte de la nota final, sense possibilitat d’accedir al règim d’avaluació única si no s’hi ha acollit dins el termini establert.

— El plagi, la còpia o qualsevol altra manifestació que permeti concloure que la prova s’ha fet fraudulentament comporta el suspens de l’assignatura sense opció a la reavaluació i la comunicació a la cap d’estudis.

— Les dates de les proves de síntesi i de reavaluació són les que estableix el Consell d’Estudis. Les dates de la resta de proves d’avaluació continuada s’ajusten al calendari que faciliti el professorat.

— Cal tenir en compte, a més, la resta d’indicacions recollides en el document de Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Avaluació continuada

Grups M1 i M4: Dra. Isabel Miralles

Es fan dues proves, al marge de la de síntesi:

— La primera prova (10 % de la nota final) consisteix a respondre preguntes breus o bé de tipus test (opció múltiple sense justificació) i inclou la matèria explicada fins a aquell moment.

— La segona prova (40 % de la nota final) també és de preguntes breu o de tipus test (opció múltiple sense justificació) i inclou les lliçons corresponents a la part general de dret civil.

— La prova de síntesi (50 % de la nota final) consisteix en un test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics) i, per a aquells que no hagin superat les proves primera i segona, inclourà tota la matèria del programa.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la revaluació és la nota definitiva. L’examen de reavaluació consisteix a respondre preguntes breus o de tipus test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics).

Grups M2 i M6: Dr. Ramón Casas

Es fan dues proves, al marge de la de síntesi:

— La primera prova (10 % de la nota final) consisteix a respondre preguntes breus o bé de tipus test (opció múltiple sense justificació) i inclou la matèria explicada fins a aquell moment.

— La segona prova (40 % de la nota final) també és de preguntes breu o de tipus test (opció múltiple sense justificació) i inclou les lliçons corresponents a la part general de dret civil.

— La prova de síntesi (50 % de la nota final) consisteix en un test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics) i, per a aquells que no hagin superat les proves primera i segona, inclourà tota la matèria del programa.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació només si prèviament han estat avaluats; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la revaluació és la nota definitiva. L’examen de reavaluació consisteix a respondre preguntes breus o de tipus test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics).

GRUP M3:  Dra. M. Luisa Zahino

La nota final en el sistema d’avaluació continuada és la que resulta de dues activitats avaluables de tipus teoricopràctic que suposen, en conjunt, el 60 % de la nota final —30 % la primera i 30 % la segona—, i d’una prova de síntesi que suposa el 40 % de la nota final. Les activitats avaluables es duen a terme d’acord amb la planificació temporal que s’especifica a l’agenda docent electrònica, la qual es pot modificar en funció de les necessitats derivades de la coordinació docent interdisciplinària. Si es deixa de fer alguna activitat o la prova de síntesi, s’entén que la nota corresponent al percentatge que li pertoca és de 0. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar necessàriament la prova de síntesi, de manera que qui no l’aprovi no pot superar l’assignatura, encara que la mitjana d’avaluació continuada resulti aprovada.

Els estudiants que hagin obtingut una qualificació final de suspens poden opta a la reavaluació. La prova de reavaluació és de tipus teòric i teoricopràctic. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, amb independència del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Grup M5: Dra. Isabel Miralles i Sra. Georgina Perona

Es fan dues proves, al marge de la de síntesi:

— La primera prova (10 % de la nota final) consisteix a respondre preguntes breus o bé de tipus test (opció múltiple sense justificació) i inclou la matèria explicada fins a aquell moment.

— La segona prova (40 % de la nota final) també és de preguntes breu o de tipus test (opció múltiple sense justificació) i inclou les lliçons corresponents a la part general de dret civil.

— La prova de síntesi (50 % de la nota final) consisteix en un test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics) i, per a aquells que no hagin superat les proves primera i segona, inclourà tota la matèria del programa.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la revaluació és la nota definitiva. L’examen de reavaluació consisteix a respondre preguntes breus o de tipus test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics).

Grup M7: Dr. Miquel Àngel Petit i Dr. José Domingo Valls

La nota final és la que resulta del programa d’activitats avaluables següent:

Dues de les activitats són casos pràctics, que es penjaran al Campus Virtual, i valen el 10 % de la nota final.

Activitat dirigida de treball d’investigació sobre un tema o epígraf del programa; es fa en grups d’un a tres alumnes i se n’ha de lliurar un resum escrit de 10 a 20 pàgines i fer-ne una exposició a classe d’uns 15 minuts: 20 %

Examen parcial escrit de preguntes de resposta curta o de tipus test; allibera matèria si s’hi obté una nota igual o superior a 6, i té una consideració ponderada en la nota final a partir de 4: 20 %

Prova final de síntesi (examen final) oral o escrita amb preguntes de resposta curta o tipus test i/o cas pràctic: 50 %

Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi. Si l’estudiant no fa cap activitat avaluable ni tampoc la prova de síntesi, obté una qualificació de no presentat. A l’hora de fixar la nota final es poden tenir en compte, eventualment, per millorar la nota aritmètica obtinguda, qualsevol tipus d’evidències d’aprenentatge, així com l’assistència i la participació activa a classe.

La revaluació consisteix a fer una nova prova de síntesi, amb el mateix format o sistema. La reavaluació exigeix haver estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La nota obtinguda a la reavaluació és la qualificació final, sens perjudici de tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda.

Grup T1: Dra. Elena Palomares i Sr. Jorge Zamora

L’avaluació continuada comprèn 3 activitats avaluables, més una prova final de síntesi.

Les activitats avaluables consisteixen en:

— Una prova de preguntes amb diverses opcions de resposta (test) (15 % de la nota final).

— Una prova de casos pràctics, que s’han de resoldre amb argumentació jurídica (20 % de la nota final).

— Una prova amb preguntes de resposta breu (25 % de la nota final).

La prova final de síntesi (40 % de la nota final), consisteix en una prova escrita amb preguntes teòriques i/o teoricopràctiques, de resposta breu i/o de desenvolupament.

Reavaluació

Els estudiants del règim d’avaluació continuada que no superin l’assignatura (sempre que s’hagin presentat a la prova d’avaluació única), tenen dret a reavaluació.

La prova de reavaluació és una prova escrita, és presencial, i consta de preguntes teòriques i/o teoricopràctiques, de resposta breu i/o de resposta de desenvolupament, i a més un o dos casos pràctics amb preguntes.

 

Avaluació única

Consideracions comunes a tots els grups
— Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada. Per acollir-se al règim d’avaluació única, cal sol·licitar-ho expressament en el termini establert mitjançant l’aplicació del web de l’ensenyament, tret dels GEO, que estan per defecte en règim d’avaluació única.

— El docent pot suspendre una prova o activitat d’un alumne que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic.

— Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La qualificació obtinguda en la reavaluació és la nota definitiva que constarà en l’expedient dels estudiants.

— Tret que s’indiqui expressament el contrari en la descripció del règim específic d’avaluació, les proves són escrites i, sempre que les circumstàncies ho permetin, presencials.

— El plagi, la còpia o qualsevol altra manifestació que permeti concloure que la prova s’ha fet fraudulentament comporta el suspens de l’assignatura sense opció a la reavaluació i la comunicació a la cap d’estudis.

— Les dates de la prova única i de reavaluació són les que estableix el Consell d’Estudis.

— Cal tenir en compte, a més, la resta d’indicacions recollides en el document de Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Grups M1 i M4: Dra. Isabel Miralles

L’avaluació única consisteix en una prova final de conjunt sobre tot el programa de l’assignatura. La prova consisteix a respondre preguntes breus o de tipus test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics). La nota obtinguda representa el 100 % de la nota final.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la revaluació és la nota definitiva. L’examen de reavaluació és del mateix tipus que la prova d’avaluació única.

Grups M2 i M6: Dr. Ramón Casas

L’avaluació única consisteix en una prova final de conjunt sobre tot el programa de l’assignatura. La prova consisteix a respondre preguntes breus o de tipus test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics). La nota obtinguda representa el 100 % de la nota final.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la revaluació és la nota definitiva. L’examen de reavaluació és del mateix tipus que la prova d’avaluació única.

Grup M3:  Dra. M. Luisa Zahino

Els alumnes que ho vulguin poden optar per l’avaluació única, que té en compte exclusivament la nota d’una prova escrita tipus test de tipus teoricopràctic, que es duu a terme en la data prevista pel Consell d’Estudis. Per acollir-se al sistema d’avaluació única s’ha de tramitar una sol·licitud d’acord amb el procediment fixat per la Facultat i dins del termini habilitat per la Comissió Acadèmica per fer-ho. Els estudiants que no sol·licitin expressament acollir-se al sistema d’avaluació única per aquest procediment i dins del termini establert romanen en règim d’avaluació continuada.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació només si prèviament han estat avaluats, i en queden exclosos els casos de no presentat. La prova de reavaluació és del mateix tipus que la d’avaluació única.

Les proves d’avaluació única que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Grup M5: Dra. Isabel Miralles i Sra. Georgina Perona

L’avaluació única consisteix en una prova final de conjunt sobre tot el programa de l’assignatura. La prova consisteix a respondre preguntes breus o de tipus test (opció múltiple amb justificació i eventualment a resoldre un cas o casos pràctics). La nota obtinguda representa el 100 % de la nota final.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la revaluació és la nota definitiva. L’examen de reavaluació és del mateix tipus que la prova d’avaluació única.

Grup M7: Dr. Miquel Àngel Petit i Dr. José Domingo Valls

L’avaluació única consisteix en una prova final de conjunt sobre tot el programa de l’assignatura. La prova pot ser oral o escrita, amb preguntes de resposta curta o tipus test i/o cas pràctic. La nota obtinguda representa el 100 % de la nota final.

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura poden optar a la reavaluació; en queden exclosos, per tant, els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la revaluació és la nota definitiva. L’examen de reavaluació és del mateix tipus que la prova d’avaluació única.

Grup T1: Dra. Elena Palomares i Sr. Jorge Zamora

Els estudiants en règim d’avaluació única tenen com a nota de l’assignatura la que obtinguin a la prova d’avaluació única.

Aquesta prova comprèn tot el programa de l’assignatura i consisteix en una prova escrita amb preguntes teòriques i/o teoricopràctiques, de resposta breu i/o de desenvolupament, més un o dos casos pràctics.

Reavaluació

Els estudiants del règim d’avaluació única que no superin l’assignatura (sempre que s’hagin presentat a la prova d’avaluació única), tenen dret a reavaluació.

La prova de reavaluació és del mateix tipus que la prova d’avaluació única.

GEO: Dra. M. Eperança Ginebra

En els grups d’estudi orientat tots els estudiants segueixen el sistema d’avaluació única, que, en aquest cas, es duu a terme en dues fases: la prova parcial i la prova final.

— La prova parcial és escrita i alliberadora, i pot incloure preguntes de tipus test, de desenvolupament, casos pràctics o preguntes de resposta curta. Si s’aprova, representa un 50 % de la nota final.

— La prova final determina l’altre 50 % de la nota final, és escrita i pot incloure preguntes tipus test, de desenvolupament, casos pràctics o preguntes de resposta curta. Els alumnes que no hagin superat la prova parcial s’han d’examinar de tota la matèria en la prova final, també escrita i del mateix tipus. En aquest cas la qualificació de la prova final suposa el 100 % de la nota final.

A l’hora de fixar la nota final es poden tenir en compte, eventualment, per millorar la nota aritmètica obtinguda amb les proves parcial i final, tota mena d’evidències d’aprenentatge, així com l’assistència i la participació activa a classe.

Per poder optar a la reavaluació s’ha d’haver estat avaluat prèviament i tenir una qualificació de suspens. Queden exclosos de la reavaluació aquells alumnes que tinguin una qualificació de no presentat. La prova de reavaluació és del mateix tipus que la prova final, i abasta tot el contingut del programa. La qualificació obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva.

 Final de carrera

La convocatòria de final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VAQUER ALOY, A. (coord.). Dret civil : part general i dret de la persona. 4a ed., Barcelona : Atelier Llibres Jurídics, 2020.  Enllaç

  No inclou la part referent al negoci jurídic.

BADOSA, F. (dir.). Manual de dret civil català. Barcelona; Madrid : Marcial Pons, 2003.  Enllaç

ALBALADEJO, M. Derecho civil. Vol. 1. Madrid : Edisofer, (darrera edició).  Enllaç

LACRUZ, J.L. ET AL. Elementos de derecho civil. Vol. 1. Parte general. Madrid : Dykinson, (darrera edició).

Vol. 1.1  Enllaç
Vol. 1.2  Enllaç
Vol. 1.3  Enllaç

PUIG, L.; ROCA, E. Institucions del dret civil de Catalunya, vols. I-II. València : Tirant lo Blanch, (darrera edició).

Vol. 1  Enllaç
Vol. 2  Enllaç

DÍEZ-PICAZO, L. Sistema de derecho civil. Vol. 1. Madrid : Tecnos, (darrera edició).  Enllaç

Legislació

Legislació bàsica: versions actualitzades del Codi civil espanyol, Llei i Reglament del Registre Civil, Codi civil de Catalunya i lleis especials catalanes, publicades per qualsevol editorial jurídica.

  Aquesta normativa també es pot consultar gratuïtament a través de les pàgines web del BOE o del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Código civil español  Enllaç
Ley del Registro Civil 2011  Enllaç
Legislació civil catalana  Enllaç

HERNÁNDEZ MORENO, A.; ARNAU, L. Legislación civil catalana. Madrid : Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, darrera edició.  Enllaç

EGEA FERNÁNDEZ, J.; FERRER RIBA, J. Codi civil de Catalunya i legislació complementària,  Barcelona : Atelier (darrera edició).

Enllaç al CCUC  Enllaç

Article

Altres materials / Otros materiales

  Queda a criteri de cada professor indicar materials d’estudi addicionals en relació amb cada lliçó o parts específiques del programa.