Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Codi de l'assignatura: 362465

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Garcia Viña

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 9

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

81

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

81

Treball tutelat/dirigit

72

Aprenentatge autònom

72

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals, amb especial atenció a la igualtat entre homes i dones, a la diversitat funcional i a la cultura de la pau d'acord amb els valors democràtics.

(Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals, amb especial atenció a la igualtat entre homes i dones i a la diversitat funcional, d¿acord amb els valors democràtics.)

   -

Utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l'àmbit jurídic: legals, doctrinals i jurisprudencials.

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

   -

Identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenació.

   -

Capacitat d'interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i d'aplicar-les als conflictes socials corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer tota una sèrie de qüestions relacionades amb el dret del treball i de la seguretat social i saber relacionar les qüestions jurídiques originades en el si de les relacions laborals.

 

— Utilitzar amb correcció els conceptes jurídics bàsics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’expressar oralment i per escrit els coneixements al nivell propi de l’educació universitària.

 

—Tenir capacitat d’argumentació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Saber desenvolupar l’aprenentatge de manera autònoma.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les fonts del dret del treball

*  1.1 Norma aplicable
1.2 La negociació col·lectiva
1.3 Principis d’aplicació del dret del treball
1.4 L’Administració laboral
1.5 L’ordre jurisdiccional social

2. El contracte de treball. Subjectes i ingrés a l’empresa

*  2.1 Notes característiques de la prestació de serveis
2.2 El treball autònom
2.3 Concepte de «empresa» i de «patologia»
2.4 Pluralitat d’empresaris: grups d’empreses i externalització de serveis
2.5 Successió
2.6 La contractació temporal
2.7 Les empreses de treball temporal
2.8 La cessió de treballadors

3. L’organització del treball a l’empresa i les condicions de la prestació de serveis

*  3.1 La salut laboral
3.2 El temps de treball
3.3 Els sistemes retributius

3.4 La igualtat de gènere

4. La modificació de les condicions de treball

*  4.1 Novació
4.2 Mobilitat funcional
4.3 Mobilitat geogràfica
4.4 Modificació substancial de les condicions de treball

5. Extinció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els alumnes de l’assignatura han de seguir la metodologia descrita a continuació:

— Sessions teòriques de classe presencial o en línia, segons les condicions sanitàries i les normes establertes, en què es presenten els continguts bàsics dels diferents temes del programa.
— Treball personal dirigit: l’aprenentatge es basa, fonamentalment, en el treball personal que faci a partir de les indicacions del professor responsable de l’assignatura i dels materials indicats. Es preveu la possibilitat de fer exercicis individuals o col·lectius.
— Sessions presencials per al seguiment de les activitats dirigides: es poden dur a terme sessions en què la iniciativa correspon als alumnes designats prèviament per a cada sessió, els quals han de fer una exposició del treball efectuat. La resta d’alumnat, que ha d’haver treballat igualment els materials, ha de fer les aportacions que consideri pertinents i pot formular les preguntes i els dubtes que s’hagi plantejat.
— Tutories presencials o en línia: es fan sessions de treball dirigit o per a l’estudi personal de la matèria. El professor de cada grup ha de ser a l’aula per atendre els dubtes que es plantegin, tant individuals com col·lectius.
— Supòsits pràctics dels diferents blocs temàtics: al llarg del curs s’han de portar a terme diversos supòsits pràctics d’avaluació. Cada exercici consta de dues parts: una de treball dirigit, que l’estudiant ha de fer individualment i n’ha de lliurar els resultats en la data que s’estableixi, i l’altra d’assistència a una sessió de comentari del treball elaborat.

A més hi ha altres sessions amb continguts relacionats amb l’assignatura.

És obligatòria una assistència mínima a classe, seguint les normes sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consta de dues parts:

— El treball continuat al llarg del curs, que equival al 60 % de la nota final, i que consisteix a dur a terme amb aprofitament tres activitats avaluables. Les activitats consisteixen en proves sobre la temàtica treballada, ja siguin supòsits pràctics, preguntes test, dictàmens o informes jurídics, segons el grup. Per a la qualificació de cada exercici s’ha de tenir en compte l’exercici de treball i la participació en l’elaboració i en la resolució. Cadascuna de les activitats avaluables té el mateix valor, que és d’un 20 % de la nota final.

— Una prova de síntesi, que consisteix en un exercici amb preguntes teòriques en que s’ha de desenvolupar la resposta, un supòsit pràctic o un test. El valor d’aquesta prova és del 40 % de la nota final, segons les qualificacions obtingudes. Tot i això, per superar l’assignatura és un requisit indispensable haver aprovat la prova de síntesi.

L’estudiant que no superi la prova de síntesi té dret a la reavaluació del conjunt de l’assignatura, la qualificació final de la qual serà la que figurarà a l’expedient.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova teòrica, amb preguntes en què s’ha de desenvolupar extensament la resposta, preguntes de resposta curta i un supòsit pràctic, de manera que s’hi puguin avaluar totes les competències, teòriques i pràctiques. 

Els estudiants que hagin suspès en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació de l’avaluació única si prèviament han estat avaluats; per tant, s’exclouen de la reavaluació els supòsits de no presentat.

Els grups d’estudi orientat segueixen el règim d’avaluació única, amb dues fases: una prova parcial alliberadora, que representa el 50 % de la nota final; i una prova final que representa el 50 % restant. Totes dues proves consisteixen en preguntes de tipus test, preguntes de resposta llarga, de desenvolupament, o un supòsit pràctic. Per tal que les preguntes de desenvolupament extens i el supòsit pràctic s’avaluïn, és condició sine qua non haver aprovat el test. Per superar l’assignatura s’han d’aprovar tant el test com les preguntes de desenvolupament i el supòsit pràctic.

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura poden fer un examen final de reavaluació, que consisteix en una prova de preguntes de tipus test, preguntes llargues en què s’ha de desenvolupar la resposta o un supòsit pràctic (per tal que les preguntes de desenvolupament i el supòsit pràctic s’avaluïn és condició sine qua non haver aprovat el test). Per superar l’assignatura a la reavaluació, s’han d’aprovar tant el test com les preguntes llargues de desenvolupament i el supòsit pràctic.

El nombre i la forma dels diferents sistemes es concreta en el programa de l’assignatura.

L’examen de la convocatòria extraordinària de final de carrera consisteix en una prova teòrica amb preguntes llargues en què s’ha de desenvolupar la resposta, preguntes curtes o un supòsit pràctic, de manera que s’hi puguin avaluar totes les competències, teòriques i pràctiques.