Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Sindical

Codi de l'assignatura: 362472

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Raquel Serrano Olivares

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

15

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la problemàtica jurídica associada a les principals institucions jurídiques de l’àmbit de les relacions laborals col·lectives

 

 

Blocs temàtics

 

1. Llibertat sindical

1.1. Titularitat i contingut

1.2. Tutela jurídica

2. Sindicats i organitzacions empresarials

2.1. Sindicats: concepte i tipologia

2.2. Organitzacions empresarials: concepte i tipologia

3. Òrgans de representació del personal a l’empresa

3.1. Representació unitària: delegats i delegades de personal i comitès d’empresa

3.2. Representació sindical: seccions sindicals i delegats i delegades sindicals

4. Negociació col·lectiva

4.1. Tipologia de convenis col·lectius

4.2. Procés d’elaboració de convenis col·lectius estatutaris

4.3. Contingut mínim

4.4. Vigència i successió de convenis col·lectius

4.5. Concurrència i inaplicació de convenis col·lectius

5. Mesures de conflicte col·lectiu

5.1. Definició i tipologia de conflictes laborals

5.2. La vaga

5.3. El tancament patronal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’alternen les classes magistrals amb la resolució de casos pràctics.

En principi, les classes seran presencials, excepte que per raons de salut pública s'hagi de recórrer a la semipresencialitat. .

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
— 1a prova avaluable (resolució d’un cas pràctic): 25 % de la nota final.

— 2a prova avaluable (resolució d’un cas pràctic): 25 % de la nota final.

— Prova de síntesi (examen tipus test de 20 preguntes): 50 % de la nota final.

Reavaluació: la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació final.

 

Avaluació única

Prova de síntesi:

— Examen tipus test de 20 preguntes (40 % nota final) + Resolució d’un cas pràctic (30 %) + Resolució 4 preguntes teoricopràctiques (30 %). 

Reavaluació: la prova de reavaluació representa el 100 % de la qualificació final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GARCÍA NINET, J.I., Manual de Derecho Sindical, Ed. Atelier, 4ª ed. 2017.

PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., Derecho Sindical, CEF, 2018.

SALA FRANCO, T., Derecho Sindical, Tirant lo Blanch, 3ª edició, 2020.