Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret dels Mercats Financers

Codi de l'assignatura: 362473

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Daniel Espina Perez

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver cursat les tres assignatures obligatòries de la matèria mercantil: Dret de l’Empresa i del Mercat; Dret de Societats; i Instruments de Tràfic Empresarial.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre les especialitats del dret dels mercats financers com a part del dret mercantil avançat, reflexionar-hi i discernir-ne els conceptes específics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Examinar adequadament supòsits nous, teòrics o pràctics, en l’àmbit del dret mercantil avançat com a part del dret de l’empresa, per aplicar-hi els criteris rellevants i l’apreciació correcta de la problemàtica jurídica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Empresa i mercats financers

2. Contractació mercantil en l’àmbit bancari

3. Contractació mercantil en l’àmbit borsari

4. Contractació mercantil en l’àmbit de les assegurances

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es programen 60 hores de sessions de docència per a l’exposició i el debat amb els estudiants dels continguts de la matèria i dels problemes que en planteja la concepció teòrica i l’aplicació pràctica. El programa de cada grup determina la successió en el temps i la combinació concreta de l’estudi d'aspectes generals o d'aspectes específics i casos pràctics. Pot preveure’n també l’organització en seminaris reduïts. Com a mínim un terç d’aquestes hores de docència es dedica al desenvolupament i a la revisió de les activitats encarregades als estudiants segons la programació prevista. Les metodologies docents són diverses per atendre la diversitat de qui estudia, potenciar-ne les capacitats diferents i facilitar aprenentatges inclusius quant a la perspectiva de gènere.

Els estudiants han de preparar la participació a les sessions presencials i fer, quan escaigui, treballs programats específicament amb les fonts d’informació bàsica i amb els materials que se’ls facilitin o se’ls encarregui de trobar suplementàriament. Aquesta activitat es considera, en general, treball autònom de l’alumnat. Tanmateix, la programació de cada grup pot determinar-ne el caràcter dirigit, amb tasques concretes per acomplir, i també organitzar-ne un seguiment i un suport individual o en grup a través de tutories.

Període de precaució sanitària

Es preveu que durant el curs 2021-2022 hi hagi una precaució sanitària especial. Les sessions programades de docència són presencials, però l’assistència a l’aula pot quedar limitada, segons indiquin les directrius i l'organització general de la Facultat. Sigui com sigui, els estudiants poden preparar l'assignatura amb les fonts d’informació bàsica recomanades en aquest pla docent, i també amb la regulació que s’hi esmenta i seguint el ritme de feina pautat a la programació de cada grup. La programació de cada grup pot preveure també activitats en modalitat no presencial i mitjançant el Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema o règim ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada (AC) que segueixen tots els estudiants llevat que sol·licitin formalment l’avaluació única (AU).

En el sistema d’avaluació continuada es considera evidència avaluadora tota l’activitat formativa que duu a terme qui estudia, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions que s’hi fan sobre la formalització i el retorn amb el professorat. Aquestes activitats poden proposar anàlisis pràctiques i teòriques, implicar desenvolupaments descriptius i conceptuals o incloure diferents tipus de treballs escrits, presentacions orals i debats o posades en comú amb altres estudiants. I poden es poden referir a lectures predeterminades, a temes que s'han d'estudiar de manera dirigida o autònoma, i a casos per discutir o per resoldre. La programació de cada grup en determina el nombre i la tipologia, i la consideració independent o conjunta, successiva o progressiva per a la qualificació final dels estudiants. Els enunciats i els contextos de les activitats proposades vetllen perquè les respostes que se n’esperen no siguin discriminatòries per motiu de gènere.

L’avaluació de l’assignatura es regeix per les Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret, amb els criteris següents.

- Per aprovar l’assignatura s'ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat.

- Amb independència del sistema d’avaluació seguit per l’estudiant, per considerar superada una assignatura s'ha d'obtenir una qualificació final mínima de 5,0.

- Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

- El professor podrà tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

En el sistema o règim d’AC la participació a les sessions programades de docència és obligatòria.

Grup M0

AC: Cal fer dues activitats individuals, una consisteix en la presentació oral d’un tema prèviament assignat (25 %), i l’altra en la resolució d’un cas pràctic (25 %). La prova de síntesi és escrita, té una part teòrica i una de pràctica, i compta el 50 % restant.

AU: Prova escrita amb una part teòrica i una de pràctica.

Tutories: presencials, demanat cita, o virtuals.

Grup T8

AC: Tres activitats, cadascuna consisteix en la resolució d’un cas, i ponderen el 50 % de la nota final. La prova de síntesi compta el 50 % restant i respon a la mateixa tipologia.

AU: Una activitat de la mateixa tipologia que les del sistema d’AC.

Tutories: presencials, demanat cita, o virtuals.

Reavaluació

La prova de reavaluació de l’avaluació continuada o l’avaluació única té la mateixa estructura que la prova de síntesi de cada grup.

Segons les Directrius acadèmiques i docents per als graus de la Facultat de Dret, la reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat; i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el docent hi pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

Final de carrera

Els alumnes de final de carrera han de superar una prova única de tipus teòric o teoricopràctic.

Període de precaució sanitària

Es preveu que durant el curs 2021-2022 hi hagi una precaució sanitària especial. La programació de cada grup pot determinar la modalitat no presencial i mitjançant el Campus Virtual de les activitats avaluables en el sistema o règim d’avaluació continuada (AC), però les proves de síntesi (sistema d’AC), la prova única (sistema d’AU) i les proves de reavaluació o de final de carrera seran presencials si la situació sanitària no ho impedeix.

 

Avaluació única

Vegeu l’apartat anterior.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La matèria pot preparar-se sempre amb una edició actualitzada (de l’any en curs si és possible) d’algun dels manuals que segueixen per bé que la programació específica de cada grup pot afegir altres indicacions.

BROSETA, M./MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de derecho mercantil, II, Madrid: Tecnos.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G./DÍAZ MORENO, A. (coord.). Lecciones de derecho mercantil, Madrid: Tecnos.

MENÉNDEZ, A./ROJO, A. (dir.). Lecciones de derecho mercantil, II, Cizur Menor: Civitas.

SÁNCHEZ CALERO, F./SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. Instituciones de derecho mercantil, II, Cizur Menor: Aranzadi.

VICENT CHULIÀ, F. Introducción al derecho mercantil, II, Valencia: Tirant lo Blanch.

Legislació

És indispensable utilitzar un recull actualitzat degudament del Codi de Comerç i Normes mercantils. Vegeu per exemple:

Código Universitario de Comercio y Normativa Mercantil BOE (https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=295&modo=2&nota=0)

Són molt útils els reculls especialitzats sobre Mercats, Entitats i Operacions Financeres. Vegeu per exemple:

Código del Mercado Bancario BOE (https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=41&modo=2&nota=0)

Código del Mercado de Valores BOE (https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=76&modo=2&nota=0)

Código del Mercado del Seguro BOE (https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=45&modo=2&nota=0)