Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de la Navegació

Codi de l'assignatura: 362474

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Rosa Romero Serrano

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir coneixements d’una de les branques del dret mercantil: el dret de la navegació marítima.

 

Referits a habilitats, destreses

— Entendre la legislació i la jurisprudència sobre la matèria.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria general del dret de la navegació

2. Organització real de l’empresa de la navegació: l’estatut jurídic de la nau

3. Organització personal de l’empresari de la navegació: els auxiliars del navilier

4. Contractes d’explotació de la nau

5. Contracte d’assegurança marítima

6. Riscos de la navegació: avaries, assistència i salvament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions expositives i comentaris crítics amb participació de l’alumnat.

Període de precaució sanitària

Atès que durant el primer semestre d’aquest curs es preveu una precaució sanitària especial, que pot implicar la reducció o l’adaptació de les sessions presencials, també la programació prevista per al segon semestre es pot veure alterada per la situació sanitària.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada (AC), excepte els que sol·licitin formalment el d’avaluació única (AU).

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, en què es considera com a evidència avaluadora tota l’activitat formativa que duu a terme l’estudiant, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions que s’hi fan sobre la formalització i el retorn amb el docent. Aquestes activitats poden proposar anàlisis pràctiques i teòriques, desenvolupaments descriptius i conceptuals, incloure diferents tipus de treballs escrits, presentacions orals i debats o posades en comú amb altres estudiants. També es poden referir a lectures predeterminades, temes que s’han d’estudiar de manera dirigida o autònoma, i casos per discutir o resoldre. La programació de cada grup en determina el nombre i la tipologia, i la consideració independent o conjunta, successiva o progressiva per a la qualificació final de l’estudiant.

Per obtenir una qualificació favorable en l’avaluació continuada és imprescindible haver fet totes les activitats obligatòries. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar un test final, independentment del valor ponderat que se li assigni.

Amb independència del sistema d’avaluació seguit, per considerar superada una assignatura s’ha d’obtenir una qualificació final mínima de 5.

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

El professor pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

En tots els grups d’AC l’assistència és obligatòria.

L’avaluació continuada consisteix en:

— Dues activitats, que computen el 50 % de la nota final (un 25 % cadascuna) i que consisteixen en dos comentaris jurídics i/o casos pràctics.

— Una prova de síntesi, que és de tipus test. Aquesta prova computa l’altre 50 % de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar aquesta prova.

Reavaluació

Els alumnes amb una qualificació de suspens poden optar a la reavaluació. La qualificació final serà l’obtinguda a la prova de reavaluació.

Final de carrera

L’examen de final de carrera és una prova final de tipus test.

Període de precaució sanitària

Atès que durant el primer semestre d’aquest curs es preveu una precaució sanitària especial, les circumstàncies sanitàries en el segon semestre també poden implicar l’adaptació de l’avaluació a una modalitat virtual.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final de tipus test.

Final de carrera

L’examen de final de carrera és una prova final de tipus test.

Període de precaució sanitària

Atès que durant el primer semestre d’aquest curs es preveu una precaució sanitària especial, les circumstàncies sanitàries en el segon semestre també poden implicar l’adaptació de l’avaluació a una modalitat virtual.