Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Comunitari de Lliure Circulació

Codi de l'assignatura: 362479

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Andreu Olesti Rayo

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

27

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

27

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

24

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer i comprendre la pluralitat jurídica al món, l'evolució de la societat internacional i de les seves institucions, la seva incidència en l'elaboració de normes jurídiques internacionals i transnacionals, i també interpretar els mecanismes de recepció d'aquestes normes en l'ordenació jurídica espanyola.

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre els principis que regeixen la realització efectiva de les llibertats comunitàries a la Unió Europea (lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals).

 

— Tenir capacitat per identificar i analitzar possibles controvèrsies en matèria de dret comunitari europeu i en particular en l’àmbit de la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals, i determinar el dret aplicable i els procediments que s’hi podrien substanciar per resoldre-les.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat per obtenir i seleccionar informació relacionada amb els continguts conceptuals de l’assignatura mitjançant qualsevol tipus de font de coneixement (legislativa, judicial, documental i doctrinal).

 

— Comprendre i produir adequadament textos escrits relacionats amb el dret comunitari europeu, amb l’ordenament jurídic i amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir capacitat per valorar críticament el dret comunitari europeu, susceptible de contribuir a la formació com a jurista.  

 

 

Blocs temàtics

 

1. Plantejament general

2. La lliure circulació de mercaderies

3. La lliure circulació de persones i serveis

4. La lliure circulació de capitals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’organització del treball destinat a potenciar l’aprenentatge dels estudiants combina les tècniques següents:

— Les classes teòriques, destinades a oferir una guia estructurada dels conceptes jurídics objecte d’estudi en cadascuna de les lliçons del programa per facilitar l’assimilació dels continguts de l’assignatura.

— L’elaboració de casos pràctics, que impliquen un treball d’aplicació dels coneixements teòrics adquirits a les classes i mitjançant l’estudi de la bibliografia recomanada. Aquests casos s’han de presentar per escrit i s’han de comentar a classe. La participació en aquestes classes implica haver preparat prèviament un treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada, que requereix l’assistència a classe, té en compte totes les activitats que s’han de dur a terme, atès que s’intenta treballar tant conceptes com procediments i actituds. S’han de dur a terme les activitats següents:

— Exercici de control, per escrit, sobre els continguts conceptuals de l’assignatura, que es fa, aproximadament, a mitjan semestre. El valor en la qualificació final és del 25 %.

— Exercicis pràctics, compostos per diversos casos (extrets de la pràctica comunitària o inventats). Per resoldre’ls s’han d’aplicar els coneixements teòrics, la normativa i la jurisprudència comunitària. El valor en la qualificació final és del 25 %.

— Prova de síntesi, per escrit, dels coneixements adquirits, que s’ha de dur a terme a final de semestre. El valor en la qualificació final és del 50 %.

Per aprovar l’assignatura cal haver superat la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat. El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

Si el grup té més de setanta-cinc alumnes matriculats, el professor pot fer dues activitats avaluables en l’avaluació continuada.

 

Reavaluació

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació continuada poden fer una nova prova de reavaluació. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient.

 

Clàusula de qualitat lingüística

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb nota màxima de 4).

 

Avaluació única

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de fer, en la data que indiqui la Guia de lestudiant, un examen escrit que avalua el coneixement del conjunt de la matèria corresponent als blocs temàtics de l’assignatura.

En cas que l’assignatura s’imparteixi i es cursi en anglès, la prova d’avaluació única s’ha de fer en anglès.

 

Reavaluació

L’estudiant que hagi suspès l’examen final pot optar a repetir-lo en els mateixos termes que fixats anteriorment.  

 

Clàusula de qualitat lingüística

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereix la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).