Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Registral

Codi de l'assignatura: 362488

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carlos Villagrasa Alcaide

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

És important fer servir les bases de dades, especialment quant a les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat, i la informació puntual que es publica en el web del Ministeri de Justícia (Direcció General dels Registres i del Notariat) i del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques), a més a més de la jurisprudència sobre la matèria registral de la base de dades del Consell General del Poder Judicial (CENDOJ).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura Dret Civil de la Persona.


Altres recomanacions

Es recomana haver superat les assignatures Drets Reals, Dret Romà, i Dret de Societats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

(Conèixer el funcionament i els efectes, formals i materials, dels assentaments registrals, mitjançant l¿aprenentatge dels fonaments teòrics de la disciplina, a partir dels principis registrals i de la seva trascendència pràctica.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general de l’assignatura és adquirir els coneixements del dret registral en relació amb el règim jurídic aplicable, amb la normativa reguladora, amb les instruccions dictades per les autoritats competents en la matèria i amb la interpretació desenvolupada per la jurisprudència i per les resolucions, tant de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, com de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al dret registral

*  1.1. Delimitacions conceptuals del dret registral
1.2. Fonaments, principis i marc jurídic del dret registral
1.3. Dret registral i competències en dret privat dins del marc plurilegislatiu de l’Estat espanyol
1.4. Organització del sistema registral espanyol

2. Dret del Registre Civil

*  2.1. Principis del Registre Civil
2.2. Competència dels registres civils
2.3. Assentaments registrals
2.4. Expedients registrals

3. Dret immobiliari registral

*  3.1. Principis generals del dret hipotecari
3.2. Objecte de la publicitat registral
3.3. Procediment registral
3.4. Assentaments registrals
3.5. Eficàcia de la constància registral
3.6. Concordança del Registre de la Propietat amb la realitat

4. Dret del Registre Mercantil i de Béns Mobles

*  4.1. Registre Mercantil: principis, organització i règim jurídic
4.2. Registre de Béns Mobles: principis, organització i règim jurídic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura segueix una metodologia basada en les activitats següents:

— Classes magistrals o expositives.

— Conferències, sempre que es pugui programar la intervenció de persones expertes en les matèries corresponents diferents dels docents del grup.

— Classes pràctiques.

— Treball no presencial.

A més de la docència presencial, s’ha d’utilitzar el Campus Virtual. S’hi pauta l’estudi i cada docent responsable hi introdueix les activitats adreçades a facilitar l’estudi, que es resolen a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
La nota final en la convocatòria ordinària és la que resulta de dues activitats avaluables més una prova de síntesi, d’acord amb el que s’indica en el programa d’activitats corresponent:

— Dues activitats avaluables que sumen, en total, el 50 % de la nota final: cada activitat val el 25 % de la nota.

— Una prova de síntesi amb un valor del 50 % de la nota final. La prova és escrita i es fa en les dates i en els llocs previstos pel Consell d’Estudis. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi.

El professorat pot tenir en compte qualsevol tipus d’evidències d’aprenentatge, i l’assistència i la participació activa a classe, a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda. En cap cas no pot perjudicar la qualificació aritmètica obtinguda en les activitats avaluables d’avaluació continuada i en la prova de síntesi.

Les proves parcials, finals o de reavaluació que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Els alumnes que tinguin una qualificació final de suspens es poden presentar a la reavaluació, que consisteix a fer una nova prova final escrita, de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final. Queden exclosos de la reavaluació els alumnes que tinguin una qualificació de no presentat.

 

Avaluació única

Els estudiants que ho vulguin poden optar pel sistema d’avaluació única, d’acord amb el procediment fixat per la UB. L’avaluació única s’ha de sol·licitar dins del termini fixat per la Comissió Acadèmica i fent servir els mitjans que posa a l’abast la Secretaria d’Estudiants i Docència. Els estudiants que no sol·licitin acollir-se al sistema d’avaluació única dins del termini establert segueixen el règim d’avaluació continuada. Els alumnes en règim d’avaluació única poden continuar assistint a les classes.

L’avaluació única consisteix en una prova final de conjunt sobre el temari de l’assignatura i té un valor del 100 % de la nota. Aquest examen és escrit i es fa en les dates i en els llocs previstos pel Consell d’Estudis.

Les proves finals o de reavaluació que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Els alumnes que tinguin una qualificació de suspens es poden presentar a la reavaluació, que consisteix a fer una prova escrita de síntesi.

Només poden accedir a la reavaluació els alumnes d’avaluació única que hagin obtingut una qualificació de suspens.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBALADEJO, M. Derecho civil. Vol. 1. Madrid : Edisofer, 2013.  Enllaç

ALBALADEJO, M. Derecho civil. Vol. 3. Barcelona : Edisofer, 2010.   Enllaç

DÍEZ-PICAZO, L.; GULLÓN, A. Sistema de derecho civil. Vol. 1. Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica. Madrid : Tecnos, 2012.  Enllaç

DÍEZ-PICAZO, L.; GULLÓN, A. Sistema de derecho civil. Vol. 3. Madrid : Tecnos, 2016.  Enllaç

LACRUZ, J.L. ET AL. Elementos de derecho civil, Vol. 1. Madrid : Dykinson, darrera ed.

Vol. 1.1  Enllaç
Vol. 1.2  Enllaç
Vol. 1.3  Enllaç

LACRUZ, J.L. ET AL. Elementos de derecho civil. Vol. III bis. Derecho inmobiliario registral. Madrid : Dykinson, 2003.  Enllaç

LUCES, F. Derecho registral civil : con modelos y formularios. Barcelona : Bosch, 1986.

Enllaç al CCUC  Enllaç

SOSPEDRA, F.J.; HOLGADO, J.; SÁNCHEZ MARTÍN, C. Práctica del registro civil. Cizur Menor : Thomson, Civitas, 2007.  Enllaç

ROCA, R.M.; ROCA-SASTRE, L.; BERNÀ, J. Derecho hipotecario. Barcelona : Bosch, 2008-2009.  Enllaç

SÁNCHEZ CALERO, F.J.; SÁNCHEZ-CALERO, B. Manual de derecho inmobiliario registral. Valencia : Tirant lo Blanch, 2014.  Enllaç

SERRANO, E. Conceptos fundamentales del derecho hipotecario. Madrid : Edisofer, 2009.  Enllaç

MANZANO, A.; MANZANO, M.M. Instituciones de derecho registral inmobiliario. Madrid : Fundación Registral, cop. 2008.  Enllaç

GÓMEZ GÁLLIGO, F J.; POZO, P. DEL. Lecciones de derecho hipotecario. Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2006.  Enllaç

ARRIBAS, J.F. El registro mercantil en España : organización y función. Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2009.  Enllaç

MARTÍNEZ-GIJÓN, P. Tratado de derecho mercantil. Vol. 5.2. El registro de bienes muebles. Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2006.  Enllaç

FERNÁNDEZ DEL POZO, L. El registro de bienes muebles : los bienes muebles registrales y la preferencia registral de los derechos inscritos. Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2004.  Enllaç