Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Drets Fonamentals i Garanties

Codi de l'assignatura: 362493

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Dolly Natalia Caicedo Camacho

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat l’assignatura Sistema de Drets i Llibertats. 


Requisits

362452 - Sistema de Drets i Llibertats (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals, amb especial atenció a la igualtat entre homes i dones, a la diversitat funcional i a la cultura de la pau d'acord amb els valors democràtics.

   -

Comprendre la posició jurídica de les persones en les seves relacions amb l'Administració i en general amb els poders públics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer amb profunditat l’abast de drets i llibertats concrets.

— Comprendre l’evolució conceptual i històrica de drets i llibertats en el dret espanyol i comparat, i ser capaç de descriure-la.

—  Conèixer el vincle entre democràcia i participació en l’estat constitucional (grup T8).

—  Saber el marc constitucional i legal en què es produeix la participació dels ciutadans i ciutadanes (grup T8).

— Conèixer la principal doctrina constitucional sobre l’abast dels drets de participació (grup T8).

— Comprendre els drets i llibertats des de la perspectiva de gènere (grup M8).

— Indentificar els drets i llibertats que tenen una especial incidència en les necessitats i les realitats de les dones (grup M8).

—  Conèixer la principal jurisprudència en matèria d’igualtat de gènere (grup M8).

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar les diverses tècniques d’interpretació de drets constitucionals i estatutaris concrets i aplicar-les en la resolució de situacions de conflicte o concurrència amb altres drets, principis i béns jurídics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Drets fonamentals i garanties

*  
Els drets fonamentals amb perspectiva de gènere. Professora Natalia Caicedo. Grup M8
1.  Els corrents feministes i el reconeixement dels drets de les dones

2. El dret a la igualtat i a la no discriminació amb perspectiva de gènere

3. Els drets sobre el propi cos

4. La violència de gènere

5. El dret del treball des de la perspectiva del gènere  

6. El dret a la salut amb perspectiva de gènere

Drets i instruments de participació ciutadana. Professores Enriqueta Expósito i Esther Martín. Grup T8

1. Democràcia i participació

2. La participació ciutadana a la Constitució espanyola de 1978 

3. Democràcia i descentralització (I): la participació en les comunitats autònomes

4. Democràcia i descentralització (I): la participació en l’àmbit local

5. La participació política a través de representants: eleccions i règim electoral

6. Participació directa en el procés d’adopció de decisions normatives pels parlaments

7. Participació directa en el procés d’adopció de decisions normatives pels governs

8. Referèndum

9. Consultes populars

10. Altres manifestacions de la democràcia participativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’adreça a estudiants dels darrers cursos del grau de Dret, que ja disposen, per tant, de coneixements bàsics del sistema constitucional i normatiu de drets i llibertats.

Cada docent responsable de grup de l’assignatura imparteix un temari diferent. Es tracta, a cada grup, d’aprofundir en l’estudi d’un conjunt de drets que responen a unes característiques comunes, i d’analitzar-ne l’abast i la problemàtica actual en el si d’un estat de dret, democràtic i social, a partir de l’anàlisi i de la discussió del desplegament normatiu i del tractament jurisprudencial. 

Cada docent de l’assignatura ha de concretar en el programa el temari específic d’estudi de cada semestre. Igualment, cada programa concreta la periodicitat de les sessions i la metodologia docent, que combina, necessàriament, explicacions del marc teòric o dels conceptes més essencials, i les activitats presencials i dirigides, avaluables i no avaluables que es faran durant el curs.

Grup M8 Els drets fonamentals amb perspectiva de gènere: en les sessions, la professora responsable delimita el tema i en presenta els possibles elements, així com les controvèrsies que es poden suscitar en aplicar-los. A partir d’aquesta introducció, el seminari es desenvolupa amb la participació activa dels estudiants, que intervenen en l’anàlisi i discussió de temes d’actualitat, d’articles doctrinals, de normativa específica i de casos jurisprudencials indicats prèviament. 

Grup T8 Drets i instruments de participació ciutadanaA les classes presencials es combina l’explicació del marc conceptual i legal amb la participació de l’alumnat mitjançant treballs i exposicions.

En tots dos grups, l’assistència a classe és altament recomanable, sens perjudici que les professores responsables, si així s'indica en el programa d’activitats, ho consideri un dels requisits de l’avaluació continuada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada (AC), que s’articula en dos trams: el primer comprèn activitats avaluables al llarg del semestre, i el segon, una prova final de síntesi, que té per objecte tot el temari del programa, de manera que garanteixi que s’han assolit els objectius del pla docent, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir com pel que fa a les competències que cal desenvolupar.

Grup M8 Els drets fonamentals amb perspectiva de gènere: L’avaluació continuada consisteix en dues activitats, cadascuna de les quals compta un 25 % de la nota final de l’assignatura: la primera activitat consisteix en comentaris de les lectures previstes per a les sessions de l’assignatura; i la segona és una prova que consisteix en un comentari d’un cas pràctic. La prova final de síntesi és teoricopràctica (50 %).

Grup T8 Drets i instruments de participació ciutadana

L'avaluació consta de dues proves i una prova final de síntesi.

  1. Prova teòrica. Temes 1 a 4 (25 %);  i
  2. treball i exposició sobre alguns dels temes proposats per les professores de l’assignatura. El treball s’ha de lliurar per escrit, d’acord amb els criteris publicats al Campus Virtual. En la data indicada s’exposa a la classe davant la resta de companys i companyes. 25 %


Prova final de síntesi. Examen teòric que consta de preguntes de tipus test i preguntes de resposta curta. 50 %

 

Avaluació única

Tenint en compte que el règim d’avaluació ordinària és l’AC, els estudiants que optin per l’avaluació única (AU) n’han de formalitzar expressament la sol·licitud en el termini que fixa la Comissió Acadèmica (per mitjà d’un formulari electrònic, d’un imprès en paper emplenat, etc.) amb els requisits establerts per la Secretaria d’Estudiants i Docència. Tal com disposa la normativa vigent, l’incompliment del termini o de les formalitats establertes per a la inscripció en aquesta modalitat d’avaluació comporta per a l’estudiant la inclusió, a tots els efectes, en el règim d’AC.

Grup M8 Els drets fonamentals amb perspectiva de gènereL’avaluació única consisteix en una prova final escrita —teòrica i pràctica— sobre tot el temari, la qualificació de la qual constitueix el 100 % de la nota final (50 % de la part teòrica i 50 % de la part pràctica).

Grup T8 Drets i instruments de participació ciutadanaUna única prova, amb tres parts: preguntes test, preguntes de resposta curta i una pregunta de desenvolupament de la resposta. 100 %

Reavaluació

En els dos grups, la prova de reavaluació és la mateixa que per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

En aquest apartat només s’indica bibliografia bàsica de l’assignatura. El professorat encarregat de preparar-ne el programa concret n’afegirà d’específica i de complementària. En tots els casos es recomana l’última edició del material indicat.

APARICIO, M.A. (ed.). Derechos y principios rectores en los estatutos de autonomía. Barcelona : Atelier, 2008.  Enllaç

DÍEZ-PICAZO, L.M. Sistema de derechos fundamentales. Cizur Menor : Thomson Civitas, 2013.  Enllaç

Bibliogràfia: Drets fonamentals amb prespectiva de gènere (Grup M8)

AÑÓN ROIG, M.J y MERINO-SANCHO, V. El concepto de violencia de género en el ordenamiento jurídico español: balance crítico y propuestas de un concepto holista e integral, Ars Iuris Salmanticensis Estudios, Vol. 7, 67-95, 2019

CASADO, M., y NAVARRO-MICHEL., M (Coords) Documento sobre la gestación por subrrogación, Observatorio de Bioética y Derecho. Universidad de Barcelona 2019

JABARDO, M., (Ed.) Feminismos Negros. Una antologia. Traficantes de Sueños, 2012

MARUGÁN PINTOS, B. Trabajo de cuidados, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Nº. 7, pp. 215-223

MONEREO ATIENZA C. y MONEREO PÉREZ J.L. (Coord.) Género y Derechos Fundamentales, Comares, 2010

PUMAR, NURIA y SÁNCHEZ URRUTIA, ANA., ”, Análisis Feminista del Derecho. Teorías, igualdad, interculturalidad y violencia de género, Universidad de Barcelona: Barcelona, 2014.

ZOCO ZABALA, C., Igualdad entre Hombres y mujeres tras 40 años de Constitución Española. Revista de Derecho Político, n.º 100, septiembre-diciembre 2017.

Bibliografia: Drets i Instruments de participació ciutadana (Grup T8)

ARAGÓN, Manuel, Constitución y democracia, Tecnos, Madrid, 1989.

BIGLINO CAMPOS, Paloma. (Coord.), Partidos políticos y mediaciones de la democracia directa, Madrid, CEPC, 2016.

GARROTE DE MARCOS, María, El sistema electoral español, Marcial Pons, Madrid, 2020

PÉREZ ALBERDI, M.ª Reyes, El derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, Congreso de los Diputados, Madrid, 2013.

PÉREZ MONEO, Miguel y VINTRÓ, Joan (Coords.), Participación política: deliberación y representación en las Comunidades Autónomas, Congreso de los Diputados, Madrid, 2017.

SALVADOR, María, Partidos Políticos. El estatuto constitucional de los partidos y su desarrollo legal, Marcial Pons, Madrid, 2021.

SALVADOR, María, Partidos Políticos. El estatuto constitucional de los partidos y su desarrollo legal, Marcial Pons, Madrid, 2021.

SAÉNZ ROYO, Eva, El referéndum en España, Marcial Pons, Madrid, 2018.