Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de Menors

Codi de l'assignatura: 362503

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Cardenal Montraveta

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

22,5

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22,5

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autònom

26,5

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Es recomana haver aprovat les assignatures Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte, Penes i Delictes, i Dret Processal Penal.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

(— Capacitat de conèixer i comprendre les particularitats i la regulació del dret dels menors (especialment del dret penal dels menors), com a part del dret públic, reflexionar-hi i discernir entre els seus conceptes específics.
— Capacitat d’examinar adequadament nous supòsits teòrics o pràctics en l’àmbit del dret dels menors, i apreciar-ne la problemàtica jurídica.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre la singularitat del dret dels menors, i tenir en compte que el seu contingut és una part del dret públic; i reflexionar críticament sobre els trets específics del dret dels menors.

— Identificar les qüestions que planteja un supòsit de fet determinat atenent-ne la regulació jurídica.

— Comprendre i valorar críticament la legislació sobre menors (especialment el contingut de la Llei orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors), les resolucions judicials sobre aquesta matèria i les propostes de la doctrina científica en aquest àmbit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Intervenció administrativa en relació amb la protecció dels menors

2. La funció del dret penal. Singularitat de la funció i dels principis rectors de la responsabilitat penal dels menors

3. Aspectes criminològics de la delinqüència juvenil

4. Marc normatiu de la responsabilitat penal dels menors

5. Àmbit d’aplicació i mesures previstes a la LO 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors

6. El procediment per establir la responsabilitat penal dels menors

7. Execució de les mesures previstes a la LO reguladora de la responsabilitat penal dels menors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència presencial es duu a terme amb la participació activa dels alumnes. És molt convenient assistir a classe. La metodologia es concreta en el programa de l’assignatura en funció del nombre d’alumnes matriculats. En el cas que sigui necessari, una part de la docència es farà per videoconferència, amb el suport dels textos indicats pel professor; i això es complementarà amb sessions de presencialitat reduïda a l’aula, dedicades a exposar les idees bàsiques de cada tema i a aclarir els dubtes que plantegi l’estudi autònom de la matèria. La tutoria es combina, i pot ser virtual o presencial.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en dues activitats obligatòries (una prova objectiva de tipus test i la resolució d’un cas pràctic), i en una prova de síntesi, que consisteix en un examen de tipus test. La prova objectiva de tipus test té un valor del 20 % de la nota final, el cas pràctic del 30 %, i la prova de síntesi del 50 %. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi.

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no s’hagi superat. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat, i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La reavaluació consta de dues parts: examen de preguntes de tipus test (50 % de la nota final) i la resolució d’un cas pràctic (50 % de la nota final). Per superar l’assignatura s’ha d’aprovar l’examen de tipus test.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix a fer un examen de tipus test (50 % de la nota final) i a resoldre un cas pràctic (50 % de la nota final). Per aprovar l’assignatura és necessari superar el test.

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no s’hagi superat. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament, i exclou els casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La reavaluació consta de dues parts: un examen de preguntes de tipus test (50 % de la nota final) i la resolució d’un cas pràctic (50 % de la nota final). Per superar l’assignatura s’ha d’aprovar l’examen de tipus test.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.