Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia del Dret

Codi de l'assignatura: 362506

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Luis Gordillo Ferre

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Haver aprovat l’assignatura Fonaments del Dret.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals, amb especial atenció a la igualtat entre homes i dones, a la diversitat funcional i a la cultura de la pau d'acord amb els valors democràtics.

   -

Comprendre el context humà, econòmic, social i polític del dret i saber valorar els efectes de les normes i altres decisions jurídiques en aquests àmbits.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Adquirir informació sobre els orígens i l’evolució de la sociologia del dret. 

 

Referits a habilitats, destreses


— Aprendre a analitzar el dret com a fenomen social.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar una manera crítica de pensar sobre els temes rellevants quant a la relació entre el dret i la resta de fenòmens socials.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i precursors

1.1. El punt de vista de la sociologia del dret

1.2. Conceptes bàsics

1.3. Els precursors de la sociologia del dret: Marx, Durkheim i Weber

1.4. Les primeres anàlisis sociològiques del dret a Europa i als Estats Units

2. Problemes i enfocaments clàssics de la sociologia del dret

2.1. Els problemes abordats tradicionalment per la sociologia del dret

2.2. Les perspectives funcionalistes

2.3. Les perspectives basades en teories del conflicte social

2.4. El moviment «Law and Society»

3. Escoles i temes contemporanis

3.1. Les anàlisis crítiques del dret

3.2. La jurisprudència feminista

3.3. La sociologia de Bourdieu i l’estudi del dret

3.4. Globalització i dret

3.5. Postmodernisme i dret

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en exposicions que fa el professor i discussions que es duen a terme a classe. No es tracta de manera exhaustiva el temari complet, sinó que el docent responsable de cada grup escull un tema o un aspecte de cada bloc i el contextualitza amb una exposició general. Després, s’analitza a fons el tema triat a través de textos (si pot ser fonts primàries) que es treballen a classe. Cada docent ha d’especificar en el seu programa els temes o aspectes que tractarà en profunditat durant el curs.

Mentre duri la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, les classes poden ser tant presencials com no presencials. En aquest últim cas, i segons el criteri de cada professor, la docència es pot dur a terme a través, per exemple, de la publicació d’apunts i presentacions en el Campus Virtual, classes per videoconferències —sincròniques o asincròniques—, presentacions de PowerPoint amb gravació, o sense, d’àudio o de vídeo, publicació de vídeos externs no enregistrats pel professorat, treballs en grup per seguir temes, fòrums per resoldre dubtes i seguiment de la matèria, etc. Les tutories individualitzades tant poden ser presencials, en l’horari d’atenció d’alumnes, com no presencials, mitjançant l’enviament de correus electrònics, participació en fòrums, xats, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada es basa en l’assistència i en la participació a classe. Es valora de la manera següent:

— Assistència i participació: 15 %.

— Proves objectives, que s’han de fer presencialment o a través del Campus Virtual, sobre el contingut dels textos analitzats a classe: 15 %.

— Una activitat presencial de comentari de text: 25 %.

— Una prova de síntesi final, que consta d’una part objectiva de tipus test i una altra de preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta: 45 %.

Mentre duri la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, la prova de síntesi i la resta d’activitats d’avaluació continuada es poden fer tant de manera presencial com no presencial.

Si el nombre d’estudiants matriculats en l’assignatura és superior a 75, el llindar mínim d’activitats avaluables pot ser de dues.

Reavaluació

Qui hagi suspès l’assignatura pot fer una nova prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final. Mentre duri la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, la prova de síntesi es pot fer tant de manera presencial com no presencial.

Correcció lingüística

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix a fer una prova final sobre tot el temari. Per preparar-la s’han d’utilitzar els llibres que assenyali el docent i els textos que faciliti a l’alumnat en el Campus Virtual. La prova consta d’una part objectiva de tipus test i una altra de desenvolupament de les respostes a unes preguntes. Mentre duri la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, aquesta prova final es pot fer tant de manera presencial com no presencial.

Reavaluació

Qui hagi suspès l’avaluació única por optar a una reavaluació. La nota que s’obtingui a la prova de reavaluació és la nota definitiva. Mentre duri la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, la reavaluació es pot fer tant de manera presencial com no presencial.

Correcció lingüística

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

COTTERRELL, R. Introducción a la sociología del derecho. Barcelona : Ariel, 1991.  Enllaç

ESTÉVEZ ARAUJO, J.A. El revés del derecho. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2006.   Enllaç

  Es facilita en format PDF a través del Campus Virtual.

MADRID, A. La política y la justicia del sufrimiento. Madrid : Trotta, 2010.  Enllaç

SANTOS, B. de S. Sociología jurídica crítica. Madrid : Trotta, 2009.  Enllaç

SORIANO, R., Sociología del Derecho, Barcelona, Ariel, 2011.

FUCITO, F., Sociología del Derecho. El orden jurídico y sus condicionantes sociales, Buenos Aires, Editorial Universidad S.R.L., 1999.

Revista

Law & Society Review   Enllaç

  Per als estudiants que siguin capaços de llegir en anglès pot resultar molt útil examinar aquesta revista a la qual està subscrita la UB i té format electrònic.

Text electrònic

Es faciliten articles i altres materials a través del Campus Virtual.