Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia General

Codi de l'assignatura: 362518

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Cais Fontanella

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

(Explicaci? dels temes a classe. Preparaci? per a les activitats d’avaluaci? continuada.)

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat d'entendre el context històric, social, econòmic i jurídic en el qual es produeix l'acció política.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre què és la sociologia i quin n’és l’àmbit d’estudi.

— Conèixer les principals àrees d’estudi de la sociologia, els conceptes clau, els debats històrics i les perspectives bàsiques des de les quals s’aborda la disciplina.

Des d’un punt de vista pedagògic, els objectius són múltiples:

— Entendre què és i què no és la sociologia.

— Conèixer la metodologia que fan servir els sociòlegs per treballar.

— Assolir els coneixements sobre els continguts i els conceptes bàsics de les teories sociològiques.

— Introduir-se en les principals àrees d’estudi de la disciplina.

— Entendre els processos de socialització en el gènere i les classes socials.

— Saber analitzar críticament les desigualtats de gènere i de classe i la intersecció que tenen amb altres eixos de desigualtat.

— Estudiar una varietat de textos de la disciplina amb punts de vista intel·lectuals diferents.

— Conèixer l’estat de la recerca actual en els principals temes d’estudi de la sociologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La sociologia com a ciència social

*  En aquest bloc s’explica què és la sociologia i quin en va ser l’origen: quan i per quin motiu apareix, i quin és l’objecte d’estudi d’aquesta disciplina. Així mateix, es desfan malentesos sobre què és i què no és la sociologia.
    S’hi estudien les escoles teòriques essencials, els autors més importants en sociologia i les preguntes principals a partir de les quals ha evolucionat la disciplina. Finalment, es fa una introducció als mètodes i les tècniques de recerca bàsics en sociologia. Es parla del mètode científic i dels enfocaments qualitatius i quantitatius de la recerca. 

1.1. Què és la sociologia?

1.2. Teories

1.3. Metodologies

 

2. Institucions socials

*  En aquest bloc s’expliquen els processos de socialització primària i secundària de les persones, i què són les institucions socials, a partir d’exemples. També es detallen els mecanismes de control social. Es defineix la noció de desviació social en sociologia i els processos d’etiquetatge. Així mateix, se n’estudien exemples i casos. Finalment, s’explica què és l’exclusió social, com i quan se’n crea el concepte, i com s’han modificat les variables socials que comporten processos d’exclusió, i quins són els col·lectius en perill d’exclusió.

2.1. Processos de socialització

2.2. Control social

2.3. Exclusió social

 

3. Transformacions socials

*  En aquest bloc s’estudien els canvis socials derivats de l’evolució de la societat moderna a la postmoderna. També s’explica què és un problema social, quina n’és la gènesi i quines implicacions té per a la societat civil i per a l’Estat. Finalment, es defineixen les polítiques socials des d’un punt de vista sociològic i es parla de les dinàmiques de conflicte i les vies de solució.

3.1. Canvi social

3.2. Problemes socials

3.3. Polítiques socials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

L’organització del treball destinat a potenciar l’aprenentatge durant el curs combina els elements següents:
 
— Classes teòriques, que ofereixen a l’estudiant una guia estructurada dels conceptes objecte d’estudi en cada tema del programa dels continguts de l’assignatura.
— Classes pràctiques, basades en la lectura de documents, articles, casos d’estudi, visionat de vídeos, etc., relacionats amb el contingut de l’assignatura.
— Activitats complementàries (lectures, comentaris de text, conferències, etc.), destinades a reforçar i millorar els coneixements adquirits i a aplicar les destreses que es pretenen desenvolupar en els estudiants.
— Tutories personalitzades, per oferir suport continuat en l’aprenentatge.

En cadascun dels grups, les indicacions sobre el desenvolupament concret d’aquest pla docent es comunicaran a través del Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Aquesta assignatura s’avalua a partir de les activitats següents:

a) Dues activitats avaluables durant el curs. El conjunt d’aquestes activitats representa el 50 % de la nota final del curs (25 % cadascuna). Les activitats programades són obligatòries per superar l’avaluació continuada.

b) Una prova de síntesi, global, que garanteixi l’assoliment dels objectius de la matèria exposats en el pla docent.

Per aprovar l’assignatura en la modalitat d’avaluació continuada s’ha d’obtenir una qualificació mínima d’aprovat en la prova de síntesi.

En el cas de l’avaluació continuada, l’assistència a les activitats presencials i no presencials és altament recomanable i es considera necessària per a un rendiment acadèmic satisfactori.

Reavaluació

S’exclouen de la reavaluació els casos amb la qualificació de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient del l’estudiant.

 

Avaluació única

L’alumnat pot sol·licitar acollir-se al sistema d’avaluació única segons el procediment i els terminis fixats per la Facultat de Dret.

L’alumnat que voluntàriament opti per l’avaluació única pot superar l’assignatura fent una prova final d’acreditació d’objectius d’aprenentatge, que es fa en la data fixada oficialment pel Consell d’Estudis del grau. La nota mínima per superar la prova és de 5 punts sobre 10.

La convocatòria extraordinària de final de carrera es regeix pel sistema d’avaluació única.

Reavaluació
S’exclouen de la reavaluació els casos amb la qualificació de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Consideracions generals

Amb caràcter general, tant en l’avaluació continuada com en l’única, i d’acord amb la normativa acadèmica vigent:

Tot exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Giddens, Anthony (2007) Sociología  (Barcelona: Ed. Alianza).

Marcionis, John J. i Plummer, Ken (2007) Sociología (Madrid: Pearson).

Bauman, Zygmund (2007) Tiempos líquidos (Barcelona, Tusquets).

Beck, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad (Barcelona: Paidós).

Becker, Howard (1976) Los extraños, sociología de la desviación (Buenos Aires, Tiempo contemporaneo).

Berger, Peter L. (1987) Invitació a la sociologia (Barcelona, Herder).

Berger, Peter y Luckman, Thomas (1986). La construcción social de la realidad (Buenos Aires: Amorrortu).

Bourdieu, Pierre et al. El oficio de Sociologo (Madrid: Siglo XXI, 1976).

Butler, Judith (2007) El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.

Castells, Manuel (1997) La era de la información: economía, sociedad y cultura, Volumen I: La sociedad red. (Madrid: Alianza).

Dahrendorf, Ralf Sociedad y libertad (Madrid: Tecnos, 1976).

Durkheim, Emile (1982) Las formas elementales de la vida religiosa (Madrid: Akal)

Durkheim, Emile (1997) La división del trabajo social (Madrid: Akal).

Duverger, Maurice (1971) Métodos de las Ciencias Sociales (Barcelona: Ariel).

Elias, Norbert (1990) La sociedad de los individuos (Barcelona: Península)

Esping-Andersen, Gosta (2000) Fundamentos sociales de las economias postindustriales, (Barcelona: Ariel).

Espuny, Maria Cinta i Rodríguez, Nuria (2005) Introducció a la Sociologia. (Barcelona: Editorial La Busca).

Foucault, Michel (1981) Vigilar y castigar (Madrid, Siglo XXI).

Goffman, Erving (1980) Estigma, la identidad deteriorada (Buenos Aires: Amorrortu).

Guasch, Oscar (2006) Héroes, científicos, heterosexuales y gays: los varones en perspectiva de género. Barcelona: Bellaterra.

Mead, Margaret (1973). Sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Barcelona: Laia.

Merton, Robert K. (1978) Teoría y estructuras sociales (México: Fondo de Cultura Económica)

Perrow, Charles (1990) Sociologia de las organizaciones (Madrid: McGraw-Hill)

Sennet, Richard (1997) La corrosión del caracter (Barcelona, Anagrama). Reeditado muy recientemente en su novena edición.

Sassen, Saskia (2007) Una sociología de la globalización. Katz editores.

Skocpol, Theda (1994) Social revolutions in the modern world. Cambridge University Press.

Sontag, Susan (2012) La enfermedad y sus metáforas | El sida y sus metáforas. DEBOLSILLO, 2012.

Tönnies, Ferdinand (1979) Comunidad y sociedad (Barcelona: Península).

Vance, Carole (1989) "Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina." Madrid: Talasa.

Weber, Max (1969) La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Barcelona: Península). La edición original es de 1904.

Wright Mills, Charles (1987) La imaginación sociológica (Barcelona, Herder).