Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria PolÝtica i Social ContemporÓnia

Codi de l'assignatura: 362520

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Alejandro Sanchez Suarez

Departament: Departament d'Hist˛ria Econ˛mica, Institucions, PolÝtica i Economia Mundial

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

És aconsellable haver estudiat història contemporània al batxillerat. Si no és així, es recomana a l’estudiant que els primers dies de classe es posi en contacte amb el docent, que li assenyalarà els manuals més adients per assolir els coneixements previs que ja se suposa que s’han treballat al batxillerat.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'entendre el context hist˛ric, social, econ˛mic i jurÝdic en el qual es produeix l'acciˇ polÝtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les claus històriques per entendre els problemes plantejats en la societat actual, problemes que han d’abordar els politòlegs.
— Analitzar els fenòmens socials des de la complexitat que resulta de la interacció dels elements econòmics, socials, polítics i culturals; pensar històricament obliga a posar en joc totes aquestes variables.
— Analitzar els fenòmens socials i polítics des de la noció de canvi a curt, mitjà i llarg termini que proporciona la dimensió històrica dels fenòmens.
— Tenir presents els elements històrics clau per entendre els problemes més candents que té plantejada la societat actual, com ara els vinculats al medi ambient i a l’esgotament dels recursos, als col·lectius més desafavorits (dones, vellesa, immigrants, etc.), als nous moviments socials, als fonamentalismes o a les qüestions identitàries.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. De l’emergŔncia del capitalisme a la primera globalitzaciˇ liberal

1.1. La industrialització i les revolucions liberals

1.2. Els moviments i les institucions socials al segle XIX

1.3. La primera globalització i l’imperialisme

1.4. La Gran Guerra. Causes i conseqüències

2. El perÝode d’entreguerres

2.1. La Revolució Russa i la creació de la Unió Soviètica

2.2. Inestabilitat econòmica en el període d’entreguerres

2.3. La crisi de l’estat de dret i els feixismes

2.4. La Segona Guerra Mundial

3. Formaciˇ i crisi de l’ordre internacional bipolar

3.1. La formació de blocs i la Guerra Freda

3.2. El capitalisme als països occidentals: creixement, crisi i reestructuració

3.3. El bloc de l’Est des del 1945 fins a la fallida del model soviètic

3.4. El Tercer Món des del 1945: descolonització i subdesenvolupament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura es combinen diverses metodologies docents:

a) Classes magistrals, l’assistència a les quals és preceptiva per a l’estudiant.

b) Lectures, a partir de les quals es poden plantejar exercicis per resoldre a casa o comentaris de text a classe.

c) Altres activitats o el treball d’altres materials, sobre els quals es pot plantejar algun tipus de treball didàctic.

L’estudiant disposa, com a manual de l’assignatura, del llibre de Villares i Bahamonde citat a la bibliografia.

Les explicacions que el professor fa a classe, les lliçons que l’estudiant treballa a partir del manual, el contingut de les lectures i qualsevol altra activitat que el docent plantegi als alumnes per fer a classe o a casa s’avaluen segons els mecanismes i els criteris descrits en l’apartat d’avaluació.

En cadascun dels grups, les indicacions sobre el desenvolupament concret d’aquest pla docent es comunicaran a través del Campus Virtual.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Per defecte se segueix el règim d’avaluació continuada, que inclou els dos punts següents:

— Dues activitats eminentment pràctiques al llarg del curs, cadascuna de les quals val 2,5 punts sobre els 10 de la nota final.  

— Una prova de tipus teòric, que val els 5 punts restants, que es fa al final de curs i que és transversal. És necessari, per aprovar l’assignatura, que l’estudiant obtingui una puntuació mínima de 2 punts en aquesta prova teòrica. 

Aquell exercici d’avaluació continuada o aquella prova de síntesi que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Els estudiants amb una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació segons els paràmetres establerts en les directrius aprovades per la Facultat. La data de la prova de reavaluació és l’assenyalada pel Consell d’Estudis. La nota obtinguda a la reavaluació és la nota definitiva.

El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professor faci d’aquestes evidències permetrà millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior, segons estableixen les directrius aprovades per la Facultat.

Es recomana tenir present la normativa acadèmica vigent.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els estudiants que no puguin seguir el règim d’avaluació continuada tenen dret a l’avaluació única, que consisteix en un examen final que es fa el dia assenyat en el calendari d’exàmens de l’ensenyament. 

Els estudiants amb una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. La data de reavaluació és l’assenyalada pel Consell d’Estudis. 

Aquell examen d’avaluació única que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Convocatòria extraordinària de final de carrera

En el cas de la convocatòria extraordinària de final de carrera, l’avaluació és la mateixa que en el de l’avaluació única, i consisteix en un examen únic sobre tota la matèria de l’assignatura que puntua amb una nota màxima de 10.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARACIL, R.; OLIVER, J. i SEGURA, A. El mundo actual: de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1998  Enlla├ž

Ediciˇ de 1995  Enlla├ž

AROSTEGUI, J.; BUCHRUCKER, C. i SABORIDO, J. El mundo conteporáneo: historia y problemas. Barcelona: Crítica, 2001  Enlla├ž

ARTOLA, M. i PEREZ LEDESMA, M. Contemporánea : la historia desde 1776. Madrid: Alianza, 2005  Enlla├ž

BRIGSS, A. i CLAVIN, P. Historia contemporánea de Europa: 1789-1989. Barcelona: Crítica, 2000  Enlla├ž


Ediciˇ de 1997  Enlla├ž

CALVOCORESSI, P. Historia política del mundo contenporáneo : de 1945 a nuestros días. Madrid: Akal, 1999  Enlla├ž


Ediciˇ de 1987  Enlla├ž

CASANOVA, Julian. Europa contra Europa. Barcelona: Crítica, 2011  Enlla├ž

ELEY, G. Un mundo que ganar: historia de la izquierda Europea. 1850-2000. Barcelona: Crítica, 2003  Enlla├ž

FELIU MONFORT, G. i SUDRIÀ, C. Introducció a la història econòmica mundial. [València]: Universitat de València. [Barcelona]: Universitat de Barcelona, 2006  Enlla├ž


2a. Ed. corr. 2006  Enlla├ž

FERGUSON, Niall. La guerra del mundo. Los conflictos del siglo XX y el declive de Occidente (1904-1953). Barcelona: Debate, 2007  Enlla├ž

FRIEDEN, J. A.Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX. Barcelona: Crítica, 2007  Enlla├ž

HAYWOOD, J. Atlas histórico universal. Barcelona : Plaza & Janés, 1999  Enlla├ž

HOBSBAWM, E. La era del imperio, 1875-1914. Barcelona: Crítica, 1998  Enlla├ž

HOBSBAWM, E. La era del capital, 1848-1875. Barcelona: Crítica, 1998  Enlla├ž

HOBSBAWM, E. Historia del siglo XX : 1914-1991. Barcelona: Crítica, 2003

Ediciˇ de 2000  Enlla├ž
Ediciˇ de 1995  Enlla├ž

JUDT, T. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. Madrid: Taurus, 2006  Enlla├ž

LANDES, D. La riqueza y la pobreza de las naciones. Barcelona: Crítica, 1999  Enlla├ž


Ediciˇ de 2003  Enlla├ž

OVERY, R. J. El camino hacia la guerra. La crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Madrid: Espasa, 2009

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

OVERY, R. Atlas histórico del siglo XX. Madrid: Akal, 2009

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

PRIESTLAND, D. Bandera Roja. Historia política y cultural del comunismo. Barcelona: Crítica, 2010  Enlla├ž

PROCACCI, G. Historia general del siglo XX. Barcelona: Crítica, 2004  Enlla├ž


Ediciˇ de 2001  Enlla├ž

SERVICE, R. Camaradas: breve historia del comunismo. Barcelona: Edciones B., 2009  Enlla├ž

SKIDMORE, T. E. i SMITH, P. H. Historia contemporánea de América Latina. Barcelona: Crítica, 1999  Enlla├ž


Ediciˇ de 1996  Enlla├ž

TORTELLA, G. La revolución del siglo XX : capitalismo, comunismo y democracia. Madrid: Taurus, 2000  Enlla├ž

VILLANI, P. La edad contemporánea, 1800-1914. Barcelona: Ariel, 1996  Enlla├ž

VILLARES, R. i BAHAMONDE, A. El mundo contemporáneo : siglos XIX y XX. Madrid: Taurus, 2001  Enlla├ž

ZAMAGNI, V. Historia económica de la Europa contemporánea : de la revolución industrial a la integración europea. Barcelona: Crítica, 2004  Enlla├ž


Ediciˇ de 2002  Enlla├ž
Ediciˇ de 2001  Enlla├ž

ZORGBIBE, C. Historia de las relaciones internacionales. 2 vols. Madrid: Alianza, 1997  Enlla├ž

FONTANA, Josep. Por el bien del imperio. Barcelona: Pasado y Presente, 2011

FONTANA, Josep. El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis de comienzos del siglo XXI. Barcelona: Pasado y Presente, 2013.