Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Dret Públic

Codi de l'assignatura: 362521

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Maria Castella Andreu

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

MODALITAT PRESENCIAL

 

Metodologia i activitats formatives alternatives:

La docència és presencial. Totes les proves d’avaluació seran presencials.

Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

S’utilitzen, de manera habitual, els diferents recursos del Campus Virtual, a més del correu electrònic.

A partir dels fòrums del Campus Virtual, els estudiants tenen els recursos per discutir i comentar els diferents epígrafs i temes del temari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Atès el model d’avaluació, l’assistència a classe i la participació en les activitats que s’hi duguin a terme és indispensable per superar l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències transversals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). 

   -

Competències específiques

 • Capacitat de manejar, mínimament, la Constitució espanyola de 1978.
 • Capacitat d’entendre el context històric, social, econòmic i jurídic en el qual es produeix l’acció política.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Identificar el dret com a fenomen social. Saber utilitzar les categories de dret públic i dret privat.
 • Conèixer els elements essencials de la Constitució vigent: els principis definidors de l’Estat, el sistema institucional, el poder normatiu de l’Estat i el règim jurídic dels drets fonamentals.
 • Saber incorporar els valors constitucionals a la reflexió politològica.
 • Comprendre el caràcter històric del dret públic i, en especial, l’origen i l’evolució de l’ordenament constitucional.
 • Comprendre el sistema institucional i la manera complexa de producció del dret en l’actualitat, especialment en l’àmbit estatal.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber utilitzar, bàsicament, la Constitució vigent.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Respecte i consideració amb els companys de diferent opinió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La Constitució de 1978 i els seus principis básics

*  

 1. La transició a la democràcia i el procés constituent
 2. Els principis de la Constitució

2. Les Institucions de l’Estat i la forma de govern

*  

 1. La monarquia parlamentària
 2. Les Corts Generals
 3. El Govern
 4. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern
 5. El poder judicial
 6. El Tribunal Constitucional

3. Les fonts del dret

*  

 1. La Constitució i l’ordenament jurídic
 2. Els tractats i el dret de la Unió europea
 3. La llei i els tipus de llei
 4. Les normes del Govern
 5. El control de constitucionalitat

4. L’organització territorial de l’Estat

*  

 1. L’estat autonòmic
 2. L’Estatut d’autonomia i el sistema de fonts autonòmic
 3. El sistema institucional de les comunitats autònomes
 4. El règim competencial i el sistema de finançament de les comunitats autònomes
 5. Relacions de col·laboració i conflicte entre l’Estat i les comunitats autònomes

5. Els drets fonamentals i les seves garanties

*  

 1. Els drets fonamentals (concepte i estructura)
 2. Els drets i llibertats a la Constitució
 3. Les garanties dels drets fonamentals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball de l’assignatura s’organitza a través de les activitats següents:

 • Classes teòriques. El professor explica la teoria i fonamenta les discussions teòriques al voltant de l’estudi de casos, de lectures prèvies i de l’exposició de problemes reals i concrets que generi l’actualitat, a partir de comentaris d’articles de premsa o de xerrades d’algun expert. Per treure més profit d’aquestes sessions, l’estudiant ha d’assistir a classe amb el tema corresponent preparat a partir del manual o d’altres materials que el professor hagi facilitat o indicat prèviament.
 • Sessions pràctiques. Segons el programa d’activitats de cada docent, les sessions pràctiques poden ser en grups desagregats fins a un màxim d’un terç de les hores presencials totals. En aquestes sessions, s’hi pot dur a terme la discussió i la resolució de casos proposats prèviament, s’hi poden fer lectures de jurisprudència del Tribunal Constitucional indicades prèviament, etc.
 • Tutories. És important que els alumnes assisteixin a les tutories programades pel professor, ja que tenen l’objectiu de fer un seguiment de la preparació del programa i de les activitats proposades i poden orientar en el treball autònom i dirigit que s’ha de fer: seguiment de lectures, recensions sobre monografies i preparació i avaluació de les activitats programades. Cada docent ha de fixar en el seu programa l’horari d’atenció personalitzada a l’estudiant.

L’assistència a classe és altament recomanable. Si així ho indica en el programa d’activitats del grup corresponent, el docent pot establir l’assistència com un requisit per a l’avaluació continuada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb el Protocol academicodocent de la Facultat, hi ha una sola convocatòria d’avaluació i, per tant, desapareix la convocatòria extraordinària. El sistema ordinari d’avaluació d’aquesta assignatura és l’avaluació continuada (AC), que s’articula en els dos trams següents:

a) Tres activitats avaluables programades al llarg del curs. Quan el grup tingui més de 75 alumnes matriculats (a partir de la comunicació que en fa la Secretaria), el professor pot fer-ne dues.

b) Una prova final de síntesi.

La prova final té com a objecte tot el temari del programa, de manera que garanteixi l’assoliment dels objectius determinats en aquest pla docent, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir com pel que fa a les habilitats i actituds que cal desenvolupar. Tant la prova de síntesi com el conjunt d’activitats d’AC permeten al professorat avaluar l’adquisició dels coneixements teòrics o conceptuals de la matèria, i també, en un vessant pràctic, la capacitat de resoldre les activitats aplicades en aquesta matèria. A l’hora de determinar la nota final del curs, es tenen en compte els punts següents:

a) Les activitats avaluables, que puntuen el 50 % de la nota en els termes que concreta cada docent.

b) La prova de síntesi, que puntua el 50 % restant. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar aquesta prova.

L’estudiant que tot i trobar-se integrat en el règim d’AC no dugui a terme cap de les activitats avaluables previstes no pot fer la prova de síntesi, i se’l qualifica com a no presentat. Si duu a terme alguna de les activitats avaluables, se li compta la qualificació que n’obtingui i obté un 0 en les que no hagi fet.

Els programes de cada docent poden indicar, si escau, altres elements diferents de les activitats i de la prova de síntesi que es puguin tenir en compte a l’hora de determinar la nota final de l’assignatura, com ara l’assistència, la puntualitat, l’actitud i la participació en les classes, la preparació i la participació en activitats no avaluables, etc.

Atès que el règim d’avaluació ordinària és l’AC, els estudiants que vulguin optar per l’avaluació única n’han de formalitzar expressament la sol·licitud en el termini que fixi la Comissió Acadèmica i amb els requisits (per mitjà d’un formulari electrònic, un imprès en paper, etc.) establerts per la Secretaria d’Estudiants i Docència. La data límit per sol·licitar l’avaluació única és la que fixa la Comissió Acadèmica. Tal com disposa la normativa vigent, l’incompliment del termini o de les formalitats establertes per a la inscripció en aquesta modalitat d’avaluació comporta per a l’estudiant la inclusió, a tots els efectes, en el règim d’AC.

Els estudis universitaris pressuposen que l’alumnat ja ha adquirit en les etapes prèvies de l’ensenyament un nivell adequat d’expressió oral i escrita com a eina de comunicació dels coneixements i els aprenentatges. Aquesta habilitat es considera imprescindible. Per tant, tot i que no sigui un objecte directe de l’avaluació, sí que es considera un element instrumental en el procés d’avaluació.

 

Grup M0. Prof. Luis Gaspar Rodríguez (luisgaspar@ub.edu)

Activitats avaluables:

Primera activitat avaluable: primera prova parcial, 25 % de la nota final.

Segona activitat avaluable: segona prova parcial, 25 % de la nota final.

Prova final: 50 % de la nota final.

El professor pot tenir en compte notes d’altres activitats o treballs amb l’objectiu de millorar la qualificació final de l’estudiant.

  

Grup T0

Activitats avaluables:

Primera activitat avaluable: primera prova parcial, 25 % de la nota final.

Segona activitat avaluable: segona prova parcial, 25 % de la nota final.

Prova final: 50 % de la nota final.

El professor pot tenir en compte notes d’altres activitats o treballs amb l’objectiu de millorar la qualificació final de l’estudiant.

 

Avaluació única

Només es consideren exclosos del règim general d’AC aquells estudiants que s’acullin formalment al règim d’avaluació única.

L’estudiant té la possibilitat d’acollir-se, d’acord amb la normativa de la UB, a l’avaluació única, que consisteix en una prova única que té com a objecte tot el temari de l’assignatura i que ha de permetre acreditar la superació dels objectius declarats de l’assignatura de la mateixa manera que l’AC.

La prova d’avaluació única té dues parts, una de teòrica i una altra de pràctica. La part teòrica consisteix en un qüestionari de tipus test; la pràctica, en l’escrit sobre un tema que es proposa el dia de la prova. La nota final és la mitjana de les dues. Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir almenys un 5 en la part teòrica, i si no s’arriba al 5 no es corregeix la part pràctica i la nota final és la que resulta del qüestionari.

Els estudis universitaris pressuposen que l’alumnat ja ha adquirit en les etapes prèvies de l’ensenyament un nivell adequat d’expressió oral i escrita com a eina de comunicació dels coneixements i els aprenentatges. Aquesta habilitat es considera imprescindible. Per tant, tot i que no sigui un objecte directe de l’avaluació, sí que es considera un element instrumental en el procés d’avaluació.

 

Reavaluació

 • No tenen dret a reavaluació els alumnes que tinguin la qualificació de no presentat.
 • Avaluació continuada. Tenen dret a reavaluació els alumnes d’avaluació continuada que tinguin una nota final de suspens. La reavaluació consisteix en una nova prova de síntesi amb una part teòrica i una part pràctica.
 • Avaluació única. Tenen dret a reavaluació els alumnes d’avaluació única que hagin obtingut una nota final de suspens.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

Convocatòria de final de carrera

L’avaluació de la convocatòria de final de carrera es fa amb els mateixos criteris que l’avaluació única.