Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Instrumentarium

Codi de l'assignatura: 362522

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Maria Satorras Fioretti

Departament: Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

El material bàsic d’estudi, a banda del que es vagi proporcionant al llarg del semestre, és el manual de l’assignatura: Turull Rubinat, Max (coord.): Tècniques de treball i de comunicació: instrumentarium per a les ciències jurídiques i socials. 3a edició. Barcelona: Huygens Editorial, 201, 290 p. (Col·lecció Lex Académica). ISBN-13: 978-8415663829.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

54

 

(classes presencials o semipresencials (depenent evolució pandèmia))

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

48

 

 

Recomanacions

 

És recomanable seguir l’avaluació continuada el primer cop que es cursi l’assignatura, ja que més que coneixements s’avaluen habilitats, que són difícils d’assolir de manera autodidacta.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Transversals comunes de la UB
— Capacitat de treballar en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).


Transversals de la titulació

 — Capacitat d’aprenentatge significatiu, responsabilitat respecte dels coneixements adquirits i formació contínua.


Específiques de la titulació

— Capacitat d’utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l’àmbit jurídic: legals, doctrinals i jurisprudencials.
— Capacitat de comunicar oralment i per escrit idees i raonaments jurídics a una gamma àmplia i diversa de receptors, utilitzant els registres adequats per a cada context.
— Capacitat de llegir i comprendre textos jurídics de naturalesa diversa, d’analitzar-los i d’identificar-ne la informació més rellevant.

— Capacitat de fer servir amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret en les llengües catalana i castellana, i ser capaç de manejar documents i comunicar-se eficaçment en anglès.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, que han de ser assolits íntegrament, són els següents:
    1. Saber estructurar correctament un treball acadèmic.
    2. Fer ús de les pautes de presentació formal establertes per al treball escrit.
    3. Identificar diferents tipus de text d’especialitat.
    4. Extreure les idees principals d’un document d’especialitat i fer-ne un mapa conceptual.
    5. Compondre un sumari complet.
    6. Redactar la introducció d’un treball, amb tota la informació que ha d’incloure.
    7. Formular les conclusions en un treball acadèmic.
    8. Saber redactar els diversos tipus de notes a peu de pàgina.
    9. Saber documentar les citacions amb algun dels dos sistemes de citació (anglosaxó o continental).
    10. Saber elaborar referències bibliogràfiques aïllades o en una bibliografia final coherent amb el sistema de citació utilitzat.
    11. Identificar i utilitzar fonts d’informació acreditades.
    12. Preparar una presentació gràfica amb correcció i eficàcia.
    13. Expressar-se oralment de manera correcta i eficaç.
    14. Expressar-se correctament per escrit des d’un punt de vista ortogràfic, sintàctic i lèxic.
    15. Prendre consciència del plagi i la còpia i evitar-los.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Part I. Estudiar i aprendre a la universitat

1.1. Bloc 1. Situar-se en els estudis universitaris

 

2. Part II. Els diferents treballs universitaris

2.1. Bloc 2. Comentari i anàlisi crítica de textos d’especialitat

2.2. Bloc 3. La recensió

2.3. Bloc 4. La introducció al treball acadèmic

3. Part III. Les eines per treballar

3.1. Bloc 5. Documentació: localització i gestió de fonts d’informació

3.2. Bloc 6. La comunicació escrita

3.3. Bloc 7. La comunicació oral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és essencialment pràctica, atès que es tracta sobretot d’assolir habilitats, més que no pas coneixements teòrics. Se segueix un model d’aprenentatge actiu i, en principi, d’avaluació continuada a través d’activitats avaluables. Aquestes activitats són de diferent tipus en relació amb el bloc que s’estigui treballant.

Tot i així, cada grup té una opció tutoritzada d’aprenentatge per al seguiment de la matèria encaminat al sistema d’avaluació única, que està especialment indicada per als repetidors de l’assignatura o alumnat provinent d’altres estudis universitaris. No es recomana de cap manera aquesta opció als alumnes nouvinguts a la Facultat.

A cada grup hi participen tres professors, de procedència  diferent; primer imparteix docència un professor de la de la Facultat de Filologia Catalana o Hispànica, segons els grups (part III, blocs 6 i 7), a continuació un de la Facultat de Biblioteconomia (part III, bloc 5) i, finalment, un de la Facultat de Dret (part I i part II, blocs 2, 3 i 4). Avaluen tots conjuntament o per separat, segons les proves. A part d’això, hi ha sessions especials obligatòries amb un altre tipus de ponents (tallers, conferències, etc.).

S’utilitza el Campus Virtual per a la comunicació amb l’alumnat i per al lliurament de tots els materials, pel fet de ser l’opció més accessible per a tothom i sostenible en termes ambientals. Igualment allà es lliuren totes les activitats avaluables, a excepció de l’exposició oral, que es fa de manera presencial.

Al Campus Virtual hi haurà una temporalització de cada part de l’assignatura perquè l’alumnat sàpiga fefaentment què ha de fer, estudiar o preparar abans de cada sessió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aspectes generals comuns a tots els règims d’avaluació

És un requisit haver lliurat o dut a terme en els terminis establerts totes les activitats avaluables per aprovar l’avaluació continuada (AC). L’activitat avaluable no presentada no obté cap qualificació. En cas que alguna de les activitats no s’hagi presentat en termini, encara que la qualificació mitjana ponderada resulti igual o superior a aprovat (=5), l’estudiant obtindrà una qualificació convencional de suspens (=4) i haurà de fer l’examen de reavaluació.

Segons el grup, és possible que les activitats d’aquesta assignatura tinguin vinculació amb altres assignatures del mateix curs. En aquests casos això es detalla a la programació específica del grup.

La sintaxi, ortografia i expressió oral correctes a totes les proves són imprescindibles per aprovar. L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereix la qualificació de suspens amb nota màxima de 4, independentment del contingut material.

La participació activa a classe, així com el lliurament de tota mena d’exercicis o activitats, a més de les activitats avaluables obligatòries, o d’altres evidències d’aprenentatge, es tindran en compte, a discreció dels professors, a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part discrecional de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda i en cap cas perjudicar la qualificació resultant de les proves d’AC i la prova de síntesi (PS).

Si es descobreix que un estudiant ha copiat o deixat copiar una pràctica o que ha plagiat el treball acadèmic, se suspèn de la totalitat de l’assignatura (qualificació 0) en la convocatòria en què ho hagi fet, sense possibilitat de reavaluació, llevat que es provi fefaentment l’abús de confiança i la bona fe i desconeixement del que li han copiat. A més, es passa notificació al cap d’estudis. En el cas del treball de acadèmic en equip, es farà una investigació de quins han estat els responsables del plagi, però si no s’hi arriba a cap conclusió provada i clara el suspens afectarà a tots els membres del grup com a corresponsables de l’autoria del treball. Tots els treballs passaran per un filtre informàtic de control del plagi i per un filtre personal del mateix per part dels docents del grup.

Règim d’avaluació continuada

Durant el semestre que l’estudiant segueix l’assignatura, fa quatre (=5) activitats avaluables d’AC (60 %) i una prova de síntesi (40 %). Totes les activitats d’avaluació continuada estan pensades per ser emprades, de manera acumulativa, en el treball final de síntesi.

- Comentari crític o recensió: (aspectes substantius i formals) 15 %

- Comentari crític o recensió: (aspectes de llengua): 10 %

- Cerca de recursos: 15 %

- Exposició oral: 10 %

- Esborrany del treball acadèmic: 10 %

A la part I del temari s’adquireixen habilitats que s’avaluen específicament en la prova de síntesi.

A la part II, a càrrec del professorat de la Facultat de Dret de la UB, es porta a terme una activitat, un comentari crític de text o una recensió (segons estableixi el docent) sobre un material proporcionat o aprovat pel professor, amb una valoració del 15 % de la qualificació final.

A la part III, bloc 5, a càrrec del professorat Biblioteconomia de la UB, es fa una activitat de cerca de recursos i construcció de referències  bibliogràfiques de normes, sentències, llibres, articles doctrinals i documents electrònics que té un valor del 15 % de la qualificació final. En aquesta part, blocs 6 i 7 a càrrec del professorat de Filologia de la UB, es fa una nova activitat, tot i que se’n puntuen dues: l’estudiant torna a presentar el comentari crític o la recensió (modificat o no, segons el seu criteri) que ja havia fet per a la segona activitat d’AC, però s’avalua només des del punt de vista de la qualitat de l’expressió escrita (correcció sintàctica, lèxica i ortogràfica) amb una valoració del 10 % de la qualificació final, i, a més, es fa una exposició oral en grup —amb intervenció individual de tots els membres— amb algun programa de suport visual, sobre determinats elements del seu treball de síntesi o de les anteriors proves de continuada, amb una valoració d’un altre 10 % de la qualificació final.

La prova final o de síntesi consisteix en un treball acadèmic dirigit en grup, que s’ha de presentar per escrit i exposar de manera oral i pública.

En una determinada data, prèvia al lliurament definitiu, cada grup ha de presentar un esborrany d’aquest treball, en què es valora l’estructura, aplicació metodològica i funcionament del treball col·laboratiu. Aquesta presentació té un valor ponderat del 10 % de la qualificació final. La qualificació, en principi, és grupal, però pot variar de manera individual en funció del grau de participació i implicació d’algun membre del grup.

El treball definitiu té un valor del 40 % de la qualificació final, avaluat conjuntament per tot el professorat participant a cada grup. El valor total d’aquest treball es reparteix de la manera següent:

— El professorat d’especialitat valora un 50 % del treball (aspectes formals, procedimentals, instrumentals i substancials).

— El professorat de filologia valora un 30 % del treball (expressió oral i escrita).

— El professorat de biblioteconomia valora un 20 % del treball (bibliografia, notes al peu i detecció de còpia i plagi).

L’avaluació del treball acadèmic dirigit es fa per mitjà de rúbriques, l’enunciat de les quals el professor responsable de cada grup fa públiques. La qualificació d’aquest treball és única i afecta tots els membres del grup, llevat que el professorat valori que no ha de ser així en funció de l’informe pautat de participació que el grup mateix ha de lliurar obligatòriament, en el qual s’especifica la implicació de cada membre signada per tots ells. Si algun membre no el vol signar, ha de justificar-ne els motius al professor d’especialitat i elaborar un informe paral·lel individual, si vol ser avaluat. Ningú que no hagi signat algun d’aquests dos possibles informes obtindrà qualificació d’aquesta prova, i constarà com a no presentat.

El professorat pot oferir fer alguna activitat voluntària per apujar la nota final del curs en la mesura que s’estableixi, però en cap cas podria abaixar-la.

Per aprovar l’assignatura són requisits imprescindibles tenir aprovada la prova de síntesi, amb independència de la puntuació ponderada resultant al llarg del curs, i haver lliurat totes les proves d’avaluació continuada, tot i que alguna pugui estar suspesa.

Tant en un cas com en l’altre, si un estudiant obté una qualificació final ponderada (activitats d’AC + PS) igual o superior a 5 però no ha lliurat alguna activitat d’avaluació continuada o no ha superat la PS, obté una qualificació final de suspens, amb la qualificació numèrica convencional de 4.9. En el cas que el suspens provingui només pel treball final i que aquest tingui elements de  fàcil solució per part del grup, es donarà un molt breu període de temps per tal se poder-los arreglar. Si no s’esmenen a criteri de l’equip docent, l’estudiant haurà d’anar a reavaluació de la totalitat de l’assignatura.

Reavaluació avaluació contínua

Tenen dret a la prova de reavaluació els estudiants que hagin suspès la qualificació final d’avaluació continuada:

- perquè la qualificació final mitjana ponderada és inferior a 5;

- perquè no han presentat totes les activitats obligatòries d’AC;

- perquè la PS (= el TR) no ha estat aprovada, independentment de la qualificació mitjana ponderada final.

La prova de reavaluació consisteix a resoldre en línia, en la data oficial d’examen, un seguit d’exercicis teoricopràctics que inclouen l’acreditació de les habilitats desenvolupades durant el curs. Els horaris s’anuncien amb l’antelació suficient.

No poden accedir a la reavaluació:

- els estudiants que no hagin estat avaluats, que es queden amb una qualificació de NP;

- els estudiants que, en un exercici, activitat avaluable o prova de síntesi hagin comés plagi o còpia.

 

Avaluació única

Aspectes generals comuns a tots els règims d’avaluació

És un requisit haver lliurat o dut a terme en els terminis establerts totes les activitats avaluables per aprovar l’avaluació continuada (AC). L’activitat avaluable no presentada no obté cap qualificació. En cas que alguna de les activitats no s’hagi presentat en termini, encara que la qualificació mitjana ponderada resulti igual o superior a aprovat (=5), l’estudiant obtindrà una qualificació convencional de suspens (=4) i haurà de fer l’examen de reavaluació.

Segons el grup, és possible que les activitats d’aquesta assignatura tinguin vinculació amb altres assignatures del mateix curs. En aquests casos això es detalla a la programació específica del grup.

La sintaxi, ortografia i expressió oral correctes a totes les proves són imprescindibles per aprovar. L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereix la qualificació de suspens amb nota màxima de 4, independentment del contingut material.

La participació activa a classe, així com el lliurament de tota mena d’exercicis o activitats, a més de les activitats avaluables obligatòries, o d’altres evidències d’aprenentatge, es tindran en compte, a discreció dels professors, a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part discrecional de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda i en cap cas perjudicar la qualificació resultant de les proves d’AC i la prova de síntesi (PS).

Si es descobreix que un estudiant ha copiat o deixat copiar una pràctica o que ha plagiat el treball acadèmic, se suspèn de la totalitat de l’assignatura (qualificació 0) en la convocatòria en què ho hagi fet, sense possibilitat de reavaluació, llevat que es provi fefaentment l’abús de confiança i la bona fe i desconeixement del que li han copiat. A més, es passa notificació al cap d’estudis. En el cas del treball de acadèmic en equip, es farà una investigació de quins han estat els responsables del plagi, però si no s’hi arriba a cap conclusió provada i clara el suspens afectarà a tots els membres del grup com a corresponsables de l’autoria del treball. Tots els treballs passaran per un filtre informàtic de control del plagi i per un filtre personal del mateix per part dels docents del grup.

La Facultat desaconsella escollir el règim d’avaluació única per a aquesta assignatura als estudiants de nou accés. Tot i així, es recorda que aquest règim no deslliga l’estudiant de l’assistència a classe, i que només implica una altra forma d’avaluació.

L’estudiant que s’aculli a aquesta modalitat d’avaluació pels mitjans que estableix el centre, ha de lliurar el dia de l’examen les mateixes activitats escrites que els companys d’AC (excepte la prova oral, que només consisteix en el PPT en paper), però basades en els materials específics que el professorat del grup hagi penjat amb aquesta finalitat al Campus Virtual.

La prova de síntesi consisteix a lliurar un treball dirigit acadèmic, grupal si hi ha més d’un estudiant a aquesta modalitat d’avaluació, que es presenta per escrit, en línia i s’exposa de manera oral i pública. Les proves tenen el valor percentual següent:

- Comentari crític: (aspectes substantius i formals) 15 %

- Comentari crític: (aspectes de llengua): 10 %

- Cerca de recursos: 15 %

- Presentació visual en paper: 10 %

  • Treball acadèmic de síntesi: 50 %

Reavaluació avaluació única

 Tenen dret a la prova de reavaluació els estudiants que hagin suspès la qualificació d’avaluació única:

- perquè la qualificació final mitjana ponderada dels exercicis que cal presentar o fer és inferior a 5;

- perquè no han presentat o no han fet tots els exercicis requerits en el moment de l’AU;

- perquè el treball de síntesi, com a part principal del conjunt d’exercicis d’AU, no ha estat superat, independentment de la qualificació mitjana ponderada final de tots els exercicis.

La prova de reavaluació consisteix a resoldre en línia, en la data oficial d’examen, un seguit d’exercicis teoricopràctics que inclouen l’acreditació de les habilitats desenvolupades durant el curs. Els horaris s’anuncien amb l’antelació suficient.

No poden accedir a la reavaluació:

- els estudiants que no hagin estat avaluats, que es queden amb una qualificació de NP;

- els estudiants que, en un exercici, activitat avaluable o prova de síntesi hagin comés plagi o còpia.

Examen de final de carrera

L’alumnat de final de carrera segueix el model d’avaluació única en el grup M0, i han de presentar les activitats i el treball final la data que assenyali amb aquesta finalitat el Consell d’Estudis. Se’ls recomana un seguiment tutoritzat de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

TURULL RUBINAT, M. (coord.). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials, 3a ed. Barcelona : Huygens, 2017.

  Enllaç

  El material bàsic d’estudi, a banda del que es vagi proporcionant al llarg del semestre és el manual de l’assignatura: TURULL RUBINAT, Max (Coord.). Tècniques de treball i de comunicació: Instrumentarium per a les ciències jurídiques i socials. 3ª edició. Barcelona: Huygens Editorial, 201, 290 p. (Col·lecció Lex Académica). ISBN-13: 978-8415663829.

Pàgina web

Criteris de la Universitat de Barcelona per citacions i abreviacions

           http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356

Diccionari de la Enciclopèdia catalana

           http://www.enciclopedia.cat/diccionaris#.U4buK5WKDY8

Diccionario de la Real Academia Española

           http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Optimot, consultes lingüístiques en català

           http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

 Termcat. Centre de terminologia en català per branques del coneixement

           http://www.termcat.cat/

 Fundéu. Fundación del español urgente

            http://www.fundeu.es/