Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Estadístiques d'Investigació Social (TEIS)

Codi de l'assignatura: 362524

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Guadalupe Cisneros Garrido

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Disposar de recursos metodològics (documental, estadística, informàtica, etc.) que possibilitin l'anàlisi i la reflexió politològica i saber fer treballs de recerca, informes i avaluacions d'índole aplicada.

   -

Saber utilitzar mètodes quantitatius i qualitatius, i tenir una perspectiva pluridisciplinària, segons el que convingui en el problema plantejat (recerca, estudi, presa de decisions polítiques o de gestió, etc.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir els coneixements que permetin extreure la informació continguda en les dades, i interpretar-la d’una manera eficient i adequada.

— Poder obtenir una descripció numèrica (i gràfica), ordenada i simplificada, de les dades obtingudes després d’observar determinades característiques d’una població o mostra.

Un cop superat el curs s’ha de:

— Saber identificar quina és la font més adient per obtenir les dades que han de permetre implementar les tècniques d’anàlisi estadística descriptiva amb l’objectiu d’assolir la informació que es vol obtenir.

— Conèixer els estadístics de síntesi més habituals dins el conjunt d’eines i tècniques englobades dins del que s’anomena, de manera genèrica, estadística descriptiva.

— Comprendre la utilitat, els avantatges i els inconvenients de cadascun d’aquests estadístics, així com conèixer en quines situacions és més adequat utilitzar-ne un o un altre.

— Saber calcular aquests estadístics.

— Saber llegir dades, definir variables i obtenir els resultats de l’anàlisi descriptiva univariant i bivarant mitjançant el paquet estadístic Spss.

— Saber interpretar adequadament els resultats obtinguts.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar l’aprenentatge autònom.

— Disposar dels hàbits adequats en relació amb els tipus de raonaments lògics en què es fonamenta l’anàlisi estadística.

— Tenir un cert esperit crític en relació amb les eines i tècniques estadístiques presentades per identificar-ne les limitacions i les potencialitats en relació amb l’anàlisi de la realitat social.

— Ser capaç d’argumentar, en cadascun dels casos, quin és el càlcul que resulta adequat per obtenir la informació que calgui.

— Ser capaç d’interpretar i expressar de manera rigorosa els resultats d’aplicar les eines i tècniques incloses en els continguts de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’anàlisi estadística de dades

*  1.1. Estadística i ciències socials
1.2. Les variables i les seves tipologies
1.3. Fonts de dades estadístiques

2. Anàlisi estadística descriptiva univariant

*  2.1. Anàlisi de dades qualitatives

         2.1.1. Distribució de freqüències: taula i gràfic

2.2. Anàlisi de dades quantitatives

         2.2.1. Distribució de freqüències: taula i gràfics

         2.2.2. Mesures de posició central: moda, mediana i mitjana

         2.2.3. Mesures de posició no central: quantils

         2.2.4. Mesures de dispersió: recorregut, recorregut interquartílic, variància, desviació típica, coeficient de variació

2.2.5. Mesures d’asimetria: coeficient d’asimetria de Fisher

         2.2.6. Diagrama de caixes

2.3. Obtenció de resultats mitjançant el paquet estadístic Spss. Presentació i interpretació

3. Anàlisi estadística descriptiva bivariant

*  3.1. Taula de distribució de freqüències conjuntes i marginals. Taula de contingència i taula de correlació
3.2. Distribucions condicionades. Taula de perfils fila i taula de perfils columna
3.3. Independència estadística
3.4. Anàlisi de l’associació existent entre dues variables
         3.4.1. Determinació del sentit de l’associació mitjançant les taules de perfils
         3.4.2. Avaluació del grau d’associació: La V de Cramer
         3.4.3. Covariància, coeficient de correlació de Pearson i obtenció de la recta ajustada.
         3.4.4. Coeficient de correlació de rangs de Spearman

3.5. Obtenció de resultats mitjançant el paquet estadístic Spss. Presentació i interpretació

4. Números índex

*  4.1. Càlcul d’un índex simple
4.2. Enllaços i canvis de base

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura comprèn tres tipus d’activitats d’aprenentatge:

— Activitats presencials. Una part són classes magistrals, en què s’exposen els principals conceptes i continguts, i es posen a l’abast dels estudiants les principals eines d’anàlisi. L’altra part inclou les classes pràctiques, en què es plantegen exercicis que es resolen a classe de manera pautada pel professorat. Part d’aquestes pràctiques es resoldran mitjançant el paquet estadístic Spss.

— Activitats dirigides no presencials, centrades bàsicament en la resolució de casos pràctics proposats pel professorat.

— Aprenentatge autònom. L’alumnat ha de resoldre altres exercicis i estudiar les referències bibliogràfiques bàsiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
D’acord amb el que estableix la normativa d’avaluació de la UB, amb caràcter general s’aplica l’avaluació continuada, que consta de dues parts. D’una banda, s’avaluen les activitats dutes a terme al llarg del curs i, de l’altra, s’ha de fer una prova de síntesi.

a) Treball continuat al llarg del curs:

Activitat 1: prova escrita tipus test centrada en la valoració dels coneixements adquirits en relació amb els temes 1 i 2.
Activitat 2: prova escrita tipus test centrada, principalment, en la valoració dels coneixements adquirits en relació amb el tema 3.

b) Prova de síntesi. La prova és tipus test i pot incloure preguntes sobre tot el temari.

En cas que s’obtingui una nota igual o superior a 3 en la prova de síntesi, la nota final s’obtindrà com a mitjana ponderada de totes les notes obtingudes al llarg del curs: activitat 1 (30 %), activitat 2 (30 %), prova de síntesi (40 %). En cas contrari la nota final serà la nota de la prova de síntesi.


El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior (Protocol academicodocent dels graus de la Facultat de Dret, art. 8).

Reavaluació

En cas de no superar l’avaluació continuada es pot optar a la reavaluació.  La prova de reavaluació és tipus test. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

En qualsevol de les proves avaluables s’avalua l’aprofitament (estudi i comprensió) de la matèria impartida pel professor o la professora, inclosos els materials que elabori  i pengi al Campus Virtual.

Aquell exercici d’avaluació continuada que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic i lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

L’alumnat que ho vulgui pot optar per ser avaluat amb una prova final i única, tipus test, que suposa el 100 % de la nota.

Reavaluació

En cas de no superar l’avaluació única es pot optar a la reavaluació.  La prova de reavaluació és de tipus test. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

En qualsevol de les proves avaluables s’avalua l’aprofitament (estudi i comprensió) de la matèria impartida pel professor o la professora, inclosos els materials que elabori  i pengi al Campus Virtual.

Aquell exercici d’avaluació única que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic i lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).


Convocatòria de final de carrera

La prova de final de carrera és de tipus test.
 

Tot allò no especificat expressament en aquest pla docent es regeix per la normativa acadèmica vigent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AZOFRA, María José  Cuestionarios. Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999.  Enllaç

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, S.; CÓRDOBA, A.; CORDERO, J.M. Estadística descriptiva. Madrid : ESIC, 2002.  Enllaç

ROJAS, A.J.; FERNÁNDEZ PRADOS, J.S.; PÉREZ MELÉNDEZ, C. (eds.). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid : Síntesis, DL 1998.  Enllaç

TOMEO, V.; UÑA, I. Lecciones de estadística descriptiva : curso teórico-práctico. Madrid [etc.] : Thomson, cop. 2003.  Enllaç

Bases de dades

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Base de dades HERMES. < http://www.diba.es/hg2/menu_ini.asp >.

Pàgina web

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). < http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html >.

  Informació estadística

Instituto Nacional de Estadística. < http://www.ine.es/ >.

  Informació estadística

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). < http://www.idescat.cat/ >.

  Informació estadística

Text electrònic

Rey Graña, Carlota & Ramil Díaz, Maria (2007). Introducción a la Estadística Descriptiva.[en línia]. Netbiblo, 2ª ed. Disponible a: <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/11897/2/8497451678.pdf>