Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria Política I

Codi de l'assignatura: 362525

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Anton Mellon

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver superat l’assignatura Ciència Política I, encara que no s’exigeix.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Comprendre les principals teories i ideologies polítiques, els seus pensadors i la seva influència social.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals autors i autores i els corrents de pensament de la teoria política moderna.

 

— Comprendre els conceptes clau de la teoria política moderna: seguretat, llibertat, propietat, tolerància, igualtat, felicitat, representació, fraternitat, estat, sobirania, nació, il·lustració, revolució i contrarevolució.

 

— Analitzar en els textos el concepte, l’estructura i l’evolució de l’estat modern.

 

Referits a habilitats, destreses

— Contraposar i relacionar autors i autores i teories com a tècnica d’aprenentatge i de comprensió de la realitat política, i la comprensió de la complexitat i pluralitat del discurs polític.

 

— Habituar-se a llegir els textos de referència i poder comentar-los per escrit i en exposicions orals.

 

— Incorporar la perspectiva de gènere.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Respectar i valorar les idees i les pràctiques democràtiques.

 

— Contribuir a la igualtat entre homes i dones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la teoria política

1.1. Pensament polític, història de les idees i teoria política

1.2. Objecte i metodologia de la teoria política

2. Fonaments de l’estat modern

2.1. Maquiavel

2.2. Bodin

2.3. Hobbes

3. Fonaments del liberalisme

3.1. Locke

3.2. Montesquieu

3.3. El Federalista

4. Referents immediats de la Revolució Francesa

4.1. Rousseau

4.2. Sieyès

5. Reflexions sobre el liberalisme i la democràcia

5.1. Tradicionalisme i contrarevolució.

5.2. Burke

5.3. Fichte

5.4. Constant

5.5. Tocqueville

5.6. Stuart Mill

6. A la recerca de la igualtat

6.1. L’incipient feminisme: De Gouges, Wollstonecraft

6.2. Els socialistes utòpics

6.3. L’anarquisme

7. Uns nous referents teòrics

7.1. Marx, Engels i el socialisme científic

7.2. Weber i la societat burocràtica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
— 1a activitat: ponderació del 25 % de la nota final 

— 2a activitat: ponderació del 25 % de la nota final 

— Prova de síntesi: ponderació del 50 % de la nota final 

El contingut i termini de lliurament d’aquestes dues activitats d’avaluació continuada els comunica el professor o professora responsable de cada grup. La prova de síntesi es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis. 

Per aprovar l’avaluació continuada s’ha de superar la prova de síntesi i s’han de lliurar totes les activitats avaluables.

Si l’alumne o alumna d’avaluació continuada no presenta cap activitat avaluable ni fa la prova de síntesi rep la qualificació final de no presentat (NP). Si ha presentat alguna activitat avaluable, però ha abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació que obtindrà serà la mitjana ponderada prevista en el pla docent, entenent que ha obtingut un 0 en l’activitat que no hagi presentat (aquest epígraf regeix només en el cas que no hagi optat finalment per l’avaluació única segons la nova normativa).

Reavaluació

L’alumnat amb una qualificació final de suspens pot tornar a fer la prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

S’exclou de la reavaluació l’alumnat amb la qualificació de no presentat.

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable (pràctiques, prova de síntesi o reavaluació), o la utilització o la cooperació en l’ús de procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació.

El professorat pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables i de síntesi.

 

Avaluació única

L’alumnat pot sol·licitar acollir-se al sistema d’avaluació única segons el procediment i els terminis fixats per la Facultat de Dret. 

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de fer una prova final de tot el contingut de l’assignatura que acrediti el nivell de coneixements adquirits. Aquesta prova es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis. 

La convocatòria de final de carrera es regeix pel sistema d’avaluació única.

Reavaluació

L’alumnat amb una qualificació final de suspens pot tornar a fer la prova final d’avaluació única. La nota obtinguda en la reavaluació serà la definitiva.

S’exclou de la reavaluació l’alumnat amb la qualificació de no presentat.

La còpia en la prova d’avaluació única o en la de reavaluació, o la utilització o la cooperació en l’ús de procediments fraudulents per dur a terme les diferents activitats avaluables, comporta la qualificació de suspens (amb 0) en l’assignatura, sense cap possibilitat de reavaluació.

Clàusula de qualitat lingüística

Tot exercici d’avaluació continuada o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).