Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ideologies i Moviments Polítics

Codi de l'assignatura: 362527

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Aitor Manuel Diaz Anabitarte

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Comprendre les principals teories i ideologies polítiques, els seus pensadors i la seva influència social.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les idees polítiques del segle XX, dels principals autors i corrents de pensament.

 

— Conèixer la traducció, en el marc del pensament polític espanyol dels segles XIX i XX, dels grans debats polítics contemporanis.

 

— Entendre les principals aportacions del pensament polític espanyol contemporani (segles XIX-XX).

 

— Comprendre els conceptes clau de la teoria política contemporània, com ara democràcia, dictadura, totalitarisme, pluralisme, nacionalisme, federalisme, republicanisme, populisme i feminisme, entre d’altres.

 

— Incorporar la perspectiva de gènere en l’estudi de les ideologies polítiques i els moviments polítics. 

 

Referits a habilitats, destreses

 — Acostumar-se a llegir els textos de referència i poder comentar-los per escrit i en exposicions orals.

 

— Aprofundir en els debats polítics durant els segles XIX i XX a Espanya, període de formació i consolidació del sistema polític espanyol, i la relació que tenen amb aquest període.

 

— Contraposar autors i teories com la tècnica d’aprenentatge i de comprensió de la realitat política i del discurs polític quant a complexitat i pluralitat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Entendre la complexitat del debat polític i la importància del pluralisme i de l’anàlisi objectiva i rigorosa, necessària per a la ciència política. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria de les ideologies

1.1. El debat epistemològic en la teoria política: l’estudi de la filosofia política, la història de les idees i les ideologies polítiques

1.2. Concepte d’ideologia política: l’ús polític de les idees. Continuïtat i canvi estructural. Demanda social i ofertes polítiques

1.3. Aproximació a la teoria de les ideologies: marxisme, sociologia del coneixement, antropologia cultural, anàlisi del discurs, psicologia social i política

2. Contextualització històrica i política

2.1. Les ideologies polítiques a Occident: filiació, influència mútua i confrontació

2.2. La construcció política, jurídica i social de l’Estat a Espanya durant els segles XIX i XX

3. Les ideologies polítiques a l’Estat espanyol

3.1. Il·lustració, primer liberalisme, liberalisme constitucional i antiil·lustració. El pensament contrarevolucionari espanyol al segle XIX i el moviment carlí

3.2. El liberalisme espanyol: liberalisme conservador i liberalisme radical

3.3. El testimoni i l’experiència republicana a Espanya

3.4. Les ideologies revolucionàries: socialisme, comunisme i anarquisme

3.5. L’aportació feminista: la lluita pel sufragi

3.6. La qüestió nacional a l’Estat espanyol: centralisme, catalanisme polític, basquisme, regionalisme i propostes federals

3.7. Feixisme i franquisme: la contrarevolució preventiva i el compromís autoritari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques

— Pràctiques:
       a) Treballs individuals consistents en comentaris de textos o qüestions concretes que plantegi el professorat.
       b) Lectura de llibres o capítols recomanats, exposicions orals a classe i sessions conjuntes de discussió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en el seguiment i en l’aprofitament de les sessions expositives del contingut del temari i de les activitats i les sessions de treball que es proposin durant el curs. Hi ha activitats de pràctiques obligatòries, que s’han de lliurar, i un examen final.

La nota final de l’avaluació continuada és el resultat de ponderar els aspectes següents:

— El 50 % del total per a les activitats pràctiques. Dues activitats avaluables que, a criteri del docent, es poden distribuir en diverses pràctiques o en només dues. 

— El 50% del total per a la prova final. 

Per superar l’avaluació continuada cal obtenir una qualificació mínima d’aprovat en la prova de síntesi.

Si els estudiants d’avaluació continuada no presenten cap activitat avaluable ni fan la prova de síntesi reben la qualificació final de no presentat (NP). Si han presentat alguna activitat avaluable, però han abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació serà la mitjana ponderada prevista en el pla docent, i s’entendrà que han obtingut 0 en les activitats que no han presentat.

Seguint el punt 9 de les Directrius academicodocents de la Facultat de Dret, el professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals.

En l’avaluació final es té en compte el nivell d’expressió (escrita i oral) i de comunicació dels coneixements i dels aprenentatges, i també s’hi valora l’assistència.

Reavaluació

Per a tots els casos, s’exclouen de la reavaluació aquells alumnes que tinguin la qualificació de no presentat.

Els estudiants amb una qualificació final de suspens poden tornar a fer la prova de síntesi. La nova qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants, sens perjudici del que disposa el punt 9 de les noves Directrius academicodocents de la Facultat de Dret.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final de tot el contingut de la matèria. S’han de respondre preguntes tant de caràcter teòric com pràctic.

Aquest sistema d’avaluació s’aplica, també, en els casos de convocatòria final de carrera. 

Reavaluació

Per a tots els casos, s’exclouen de la reavaluació aquells alumnes que tinguin la qualificació de no presentat.