Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Mundial

Codi de l'assignatura: 362529

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Irene Maestro Yarza

Departament: Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Saber els fonaments de la dinàmica econòmica mundial i espanyola i poder-los relacionar amb els conflictes polítics.

   -

Capacitat per reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.

Capacitat per adoptar una perspectiva de gènere a l’hora de plantejar els principals problemes de l’economia mundial.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les lleis de funcionament de l’economia capitalista.
— Conèixer les característiques de les economies nacionals i regionals (blocs econòmics) i comprendre els factors històrics i estructurals que les situen en el sistema econòmic mundial com a centrals o perifèriques.
— Identificar els factors d’insostenibilitat i desigualtat en l’economia global actual, i analitzar-ne els factors i obstacles per al desenvolupament i el subdesenvolupament socioeconòmic.

— Emfatitzar en les desigualtats de gènere presents en les diferents manifestacions de desigualtats socials.
— Conèixer la infraestructura productiva de l’economia mundial mitjançant l’anàlisi dels sectors econòmics i les relacions internacionals (comercials i financeres) i els indicadors i les variables empíriques corresponents.

 

Referits a habilitats, destreses

— Estar capacitat per a la recerca bàsica, l’organització i la utilització de la informació proporcionada per les fonts estadístiques internacionals.
— Interpretar i arribar a conclusions a partir de la utilització de les estadístiques internacionals.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Adquirir una actitud crítica i reflexiva davant de la realitat econòmica mundial i els problemes de pobresa, desigualtat, insostenibilitat i polarització que planteja.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El sistema econòmic capitalista mundial (SECM)

1.4. Els corrents de pensament en l’anàlisi econòmica

1.2. El funcionament de l’economia capitalista: estructura i creixement
1.3. La formació del sistema capitalista mundial. El sistema centre-perifèria i la globalització

2. Els recursos del sistema

2.1.  La població mundial: estructura i dinàmica

2.2. L’economia agrícola i l’alimentació mundials

 2.3. L’economia dels recursos naturals i dels models energètics

2.4. Crisi ecològica i sostenibilitat mediambiental

3. Globalització productiva, comercial i financera

3.1. La fàbrica mundial i les cadenes de valor global

3.2. La globalització comercial: relacions comercials, teories del comerç internacional i regulació comercial

3.3.  La globalització financera i la financerització de l’economia mundial. Les institucions financeres internacionals

 

 

4. Globalització i desenvolupament: pobresa i desigualtat

4.1. La desigualtat global

4.2. El concepte i la mesura del desenvolupament

4.3. La promoció internacional del desenvolupament. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament preveu treballar continguts teòrics i pràctics dintre i fora de l’aula, fomentar la participació a classe, i fer ús del Campus Virtual.

A les classes presencials s’especificaran les pautes per elaborar els treballs i els altres exercicis que determini el professor.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en:

— Quatre activitats, cadascuna amb la mateixa ponderació de nota, tres de les quals estan basades en lectures proposades pel professor i una altra de temàtica i format variat (elaboració de vídeos, etc.).  La mitjana de les qualificacions de les quatre activitats equival al 50 % de la nota final.

— Una prova final de síntesi, en què s’avaluen tots els continguts de l’assignatura i que equival al 50 % de la nota final. Segons el que determinen les Directrius academicodocents de la Facultat de Dret, per tal de superar l’assignatura s’ha de superar aquesta prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat.

Clàusules:

— El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria dels estudiants per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet quan la qualificació de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats d’avaluació continuada (Directrius academicodocents dels graus de la Facultat de Dret, art. 9).

— Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els estudiants que manifestin la voluntat de seguir l’avaluació única ho han de fer constar en el termini i la forma que determini la Facultat. El termini màxim de renúncia a l’avaluació continuada és d’un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre.

L’avaluació única consisteix en un examen final que representa el 100 % de la nota final.

Reavaluació

S’exclouen de la revaluació els alumnes que tinguin la qualificació de no presentat. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva, tot i que també s’hi pot tenir en compte el que s’estableix a l’article 9 de les Directrius academicodocents de la Facultat de Dret.

Convocatòria de final de carrera

L’examen de final de carrera té les mateixes característiques que el de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

G. Cairó i Céspedes (coord.), R. Franquesa, I. Maestro-Yarza, X. Martí-González, J.C. Palacios Cívico (2020): Economia mundial : desconstruint el capitalisme global. Segona edició. Barcelona. Edicions de la Universitat de Barcelona
   
   

https://cataleg.ub.edu/record=b2579815~S1*cat  Enllaç

Cairó i Céspedes, G.; Franquesa, R.; Maestro-Yarza, I.; Marti, X., Palacios, J.C. (2018): "Economia Mundial: Desconstruint el capitalisme global". Edicions UB

 

https://cobertes.csuc.cat/cobertes_link.php?institucio=UB&isbn=9788491681212  Enllaç

La bibliografia addicional serà detallada i actualitzada al programa de l’assignatura.

Gemma Cairó i Céspedes (coord.), R. Franquesa, I. Maestro-Yarza, X. Martí-González, J.C. Palacios Cívico (2020): Economía mundial : deconstruyendo el capitalismo global / ; traducción al castellano, Quim De Nys. Edicions de la Universitat de Barcelona
   

https://cataleg.ub.edu/record=b2579815~S1*cat  Enllaç