Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Informàtiques d'Investigació Social (TIIS)

Codi de l'assignatura: 362533

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Jesus Rondan Toldra

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Disposar de recursos metodològics (documental, estadística, informàtica, etc.) que possibilitin l'anàlisi i la reflexió politològica i saber fer treballs de recerca, informes i avaluacions d'índole aplicada.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprendre a tractar i a analitzar estadísticament bases de dades amb el paquet estadístic SPSS per a Windows. El programa de l’assignatura s’estructura en tres blocs:

Primer bloc: adquirir els coneixements bàsics per poder treballar amb el paquet estadístic SPSS i així saber analitzar correctament la problemàtica de les bases de dades. Aprendre a fer anar les diverses finestres del programa estadístic i a gestionar-les. Introduir-se en el procediment que permet seleccionar i filtrar diferents casos de la base de dades.

Segon bloc: conèixer els diferents procediments del programa per crear noves variables o transformar-ne d’existents que ajudin a millorar la informació que proporciona la base de dades.

Tercer bloc: estudiar els diferents procediments estadístics de què disposa el programa SPSS per a Windows, més concretament, l’anàlisi univariant de les dades. Introduir-se en l’anàlisi bivariant, i també en els diversos gràfics i taules que permeten analitzar les diferents variables que componen la base de dades.

En la mesura del possible s’intenta emfatitzar la perspectiva de gènere a l’hora de fer les anàlisis, utilitzar les eines i fer les pràctiques, una pràctica necessària per formar persones en un pla d’igualtat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Paquet estadístic SPSS per a Windows (I)

1.1. Introducció al paquet estadístic SPSS per a Windows
1.1.1. Aproximació inicial a l’operativa de l’SPSS per a Windows
1.1.2. Finestres i menús: arxius .sav, .spv, .sps
1.1.3. Introducció de dades: definició de les variables
1.1.4. Quadres de diàleg
1.1.5. Llegir i desar les dades
1.1.6. Fusió d’arxius SAV

1.2. SPSS per a Windows: menú de dades
1.2.1. Opció: definir propietats de variables
1.2.2. Opció: definir dates
1.2.3. Opció: ordenar casos
1.2.4. Opció: agregar
1.2.5. Opció: segmentar arxiu
1.2.6. Opció: seleccionar casos

2. Paquet estadístic SPSS per a Windows (II)

2.1. SPSS per a Windows: transformació de les dades
2.1.1. Opció: calcular
2.1.2. Opció: recodificar
2.1.3. Opció: agrupació visual
2.1.4. Opció: comptar aparicions
2.1.5. Opció: recodificació automàtica
2.1.6. Opció: data/hora

2.2. SPSS per a Windows: utilitats
2.2.1. Ajudes de l’SPSS
2.2.2. Configuració de l’entorn de treball
2.2.3. Edició dels elements de la finestra de resultats
2.2.4. Execució d’ordres des de la finestra de sintaxi

3. Paquet estadístic SPSS per a Windows (III)

3.1. SPSS per a Windows. Anàlisi de dades: anàlisi descriptiva de les dades
3.1.1. Opció: informes
3.1.1.1. Resums de casos
3.1.2. Opció: estadístics descriptius
3.1.2.1. Freqüències
3.1.2.2. Descriptius
3.1.2.3. Explorar
3.1.2.4. Taules de contingència
3.1.3. Opció: taules
3.1.3.1. Taules personalitzades
3.1.3.2. Taules de respostes múltiples
3.1.4. Opció: comparació de mitjanes
3.1.5. Opció: correlacions
3.1.6. Opció: respostes múltiples
3.1.7. Opció: gràfics
3.1.7.1. Barres
3.1.7.2. Sectors
3.1.7.3. Diagrames de caixa
3.1.7.4. Dispersió
3.1.7.5. Histograma

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes habituals són principalment pràctiques, en què els alumnes han de desenvolupar els conceptes que van aprenent en aquesta assignatura mitjançant la utilització de suport informàtic. Per portar a terme aquesta tasca, al principi de curs es donen les bases de dades necessàries per al seguiment correcte de l’assignatura. Paral·lelament, els professors proposen diverses pràctiques perquè els alumnes adquireixin les habilitats necessàries per treballar de manera correcta amb el programa informàtic de l’assignatura.

Encara que l’assignatura sigui de tipus pràctic, també es fa èmfasi en la interpretació dels resultats obtinguts.

Per preparar l’assignatura s’ha d’utilitzar el material, tant teòric com pràctic, que els professors posaran a disposició al Campus Virtual, i fer servir el correu electrònic o el fòrum del Campus per als dubtes, segons indicació del professor.

L’assoliment dels objectius de l’assignatura requereix una metodologia docent que combina diferents formes de docència, presencial i no presencial (sincrònica o asincrònica), en el marc del model de docència mixta per als ensenyaments de la Facultat de Dret i d’acord amb les  mesures preventives i de protecció requerides per les autoritats sanitàries. 

La docència no presencial es farà a través del Campus Virtual.

En cadascun dels grups, les indicacions sobre el desenvolupament concret d’aquest pla docent es comunicaran a través del Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada els alumnes poden obtenir el 40 % de la qualificació final mitjançant dues activitats proposades pel professorat al llarg del quadrimestre (primera: 20 %, segona: 20 %) i un 10 % mitjançant una actitud positiva en l’assignatura, fet que inclou l’assistència efectiva a classe (sigui aquesta assistència virtual o presencial) i l’esforç continuat. L’altre 50 % s’obté de la nota d’un examen final.

Són requisits imprescindibles per poder computar les tres parts haver fet com a mínim una de les activitats proposades i obtenir una nota mínima de 3 a l’examen final.

Reavaluació

Els estudiants que tinguin una qualificació final de suspens en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació, que consisteix en una nova prova de síntesi amb la mateixa estructura i contingut que la prova prevista per a la modalitat d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professor decideix millorar aquesta nota tenint-hi en compte altres evidències d’aprenentatge.

No es fa cap examen fora de les convocatòries oficials que fixi el Consell d’Estudis.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior (Protocol academicodocent dels graus de la Facultat de Dret, art. 8).

Les dues activitats que es fan durant el curs, la prova final i la reavaluació es faran en modalitat presencial i en les dates fixades pel Consell d’Estudis sempre que la situació sanitària ho permeti.

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin poden optar a l’avaluació única, que consisteix en un examen final i únic que representa el 100 % de la nota final.

Reavaluació

Els alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens tenen la possibilitat de superar l’assignatura a través d’una prova de reavaluació.

No es fa cap examen fora de les convocatòries oficials que fixi el Consell d’Estudis.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La prova final i la reavaluació es faran en modalitat presencial i en les dates fixada pel Consell d’Estudis sempre que la situació sanitària ho permeti.

 

Convocatòria de final de carrera

Els alumnes que es presentin a la convocatòria de final de carrera han de fer un examen final i únic, com si fos una prova d’avaluació única, que implica el 100 % de la nota final.

La prova es farà en modalitat presencial i en la data fixada pel Consell d’Estudis sempre que la situació sanitària ho permeti.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LIZASOAIN, L.; JOARASTI, L. Gestíón y análisis de datos con SPSS : versión 11. Madrid : Paraninfo, 2010.  Enllaç

VISAUTA, B. Análisis estadístico con SPSS 11.0 para Windows. Madrid [etc.] : McGraw Hill, 2007.  Enllaç

Pàgina web

Instituto Nacional de Estadística (INE). < http://www.ine.es >.

Centro de investigaciones sociológicas (CIS). < http://www.cis.es >.

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). < http://www.idescat.cat >.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Hermes. < http://www.diba.es/hg2/menu_ini.asp >.

Els alumnes disposen de diversos materials dissenyats per donar suport a l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura, que es troben disponibles al campus de l’assignatura.
Es tracta de:
- Manual de Tècniques Informàtiques d’Investigació Social.
- Recull de problemes.
- Pràctiques proposades per ser resoltes per l’alumne.