Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polítiques Públiques I

Codi de l'assignatura: 362540

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Lluís Medir Tejado

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Haver superat l’assignatura Ciència de l’Administració.


Altres recomanacions

Tenir coneixement de l’anglès, com a mínim, pel que fa a la comprensió lectora.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer la metodologia de l'anàlisi de les polítiques públiques i les fases del procés d'elaboració d'aquestes polítiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el procés d’elaboració de les polítiques públiques, la definició dels problemes i la construcció de l’agenda.
— Saber com funciona la presa de decisions, les característiques i la distribució de poder en els actors que participen en el procés.
— Conèixer els escenaris institucionals en què es desenvolupa l’acció política, així com la implementació i l’avaluació de les polítiques públiques.

— Conèixer la perspectiva de gènere aplicada a les polítiques públiques

 

Referits a habilitats, destreses

— Valorar i augmentar l’hàbit de lectura com a eina imprescindible d’aprenentatge.
— Tenir una bona comprensió lectora i capacitat d’anàlisi i interpretació crítica de textos científics.
— Saber buscar informació, seleccionar-la i desenvolupar la capacitat de recerca.
— Adquirir habilitats per elaborar i redactar informes per escrit, i per sintetitzar idees i conceptes.
— Expressar públicament arguments i explicacions amb tarannà crític.
— Aprendre a treballar amb un conjunt de metodologies, tècniques i models propis de l’anàlisi de les polítiques públiques.
— Aplicar l’anàlisi de les polítiques públiques a l’estudi de casos.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Participar activament a classe.
— Defensar les idees pròpies.
— Treballar en equip.
— Treballar amb ètica en l’elaboració de treballs i proves.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Què és una política pública?

*  1.1. «Polity», «politics», «policy»
1.2. Política pública: conceptes bàsics
1.3. L’anàlisi de les polítiques públiques. Enfocaments i models
1.4. Classificació per continguts. Dimensions de les polítiques públiques
1.5. Les fases del procés d’elaboració de polítiques públiques

2. Problemes públics: definició i entrada a l’agenda

*  2.1. Problemes públics. Els no-problemes
2.2. Formació i tipus de l’agenda: agenda pública (agenda sistèmica) i agenda de govern (agenda institucional, agenda política)
2.3. Finestra d’oportunitat política. Emprenedors polítics. Agenda setters 
2.4. La definició del problema i els impactes de les definicions guanyadores. La importància de la perspectiva de gènere en la formació de problemes públics.
2.5. Participació dels actors en l’establiment de l’agenda. Col·lectius afectats i actors polítics 

3. Formulació de les alternatives

*  3.1. Formulació de les alternatives i disseny de la política pública
3.2. Les alternatives amb perspectiva de gènere
3.3. El paper dels experts o assessors. Els equips d’especialistes (think tanks)
3.4. Viabilitat tècnica
3.5. Viabilitat política

4. Presa de decisions

*  4.1. La no-decisió. La decisió política. La decisió jurídica
4.2. Models de presa de decisió: racionalitat absoluta i racionalitat limitada
4.3. Models de presa de decisió: incrementalisme
4.4. Models de presa de decisió: garbage can
4.5. Models de decisió basats en el gènere

5. Implementació

*  5.1. Models analítics: model top-down (des de dalt cap a baix)
5.2. Model bottom-up (des de baix cap a dalt)
5.3. Administració pública tradicional i nova gestió pública
5.4. Principis de gestió pública: plans, projectes i programes
5.5. Governança i política multinivell: introducció

6. Avaluació

*  6.1. Objectius de l’avaluació
6.2. Tipologies de l’avaluació
6.3. Interessos presents en el procés avaluador
6.4. Utilitat i efectes de l’avaluació
6.5. Avaluació i retroacció de la política pública

7. Elements transversals

*  1. Models de canvi

2. Les institucions

3. Els instruments de les polítiques públiques

4. La perspectiva de gènere en l’anàlisi de les polítiques públiques.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’aprenentatge de l’assignatura es fa d’acord amb les noves orientacions pedagògiques de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i d’acord amb les pautes didàctiques dels crèdits europeus ECTS (European Credit Transfer System), en què l’estudiant té hores de treball presencial, hores de treball dirigides, hores d’aprenentatge autònom i hores d’avaluació.

El pla docent disposa d’una ampliació i una concreció major dels continguts en el programa de l’assignatura de cada docent.

Per assolir els objectius es fa servir una pluralitat de fonts d’aprenentatge: la lectura de llibres i articles de revistes científiques, l’elaboració de treballs (individuals i en grup), l’anàlisi crítica de textos, la presentació escrita i oral de comentaris de text, la discussió de lectures, la participació activa a classe, el cinefòrum i la participació recomanada en actes com ara conferències, cursos de formació, exposicions, pel·lícules i altres activitats culturals i d’estudi.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En l’avaluació continuada, i seguint les pautes del pla docent, el programa de l’assignatura desglossa i concreta específicament el calendari en què es duen a terme les proves i altres activitats avaluables de l’assignatura. La data de la prova de síntesi la fixa el Consell d’Estudis de l’ensenyament de Ciències Polítiques.

La nota final de l’assignatura és el resultat de ponderar els barems següents:

 — Les dues activitats avaluables obligatòries, un 50 % de la nota (un 25 % cadascuna). Les proves consisteixen en activitats sobre les lectures dutes a terme i sobre el temari, i es poden desdoblar.

— La prova de síntesi representa l’altre 50 % de la nota final. Consisteix en tres o quatre preguntes teòriques i/o en l’aplicació pràctica dels conceptes treballats. 

Per aprovar l’assignatura s’ha d’haver superat la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que se li assigni. La prova de síntesi és de concepció global, de manera que garanteix l’assoliment dels objectius de la matèria exposats en el pla docent i en el programa, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir com pel que fa a les habilitats que cal desenvolupar.

Si els estudiants no han presentat cap activitat avaluable ni han fet la prova de síntesi reben la qualificació final de no presentat. Si han presentat alguna activitat avaluable, però han abandonat el procés d’avaluació continuada sense completar-lo, la qualificació és la mitjana ponderada prevista en el pla docent, i s’entendrà que han obtingut un 0 en les activitats que no han presentat.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver elaborat totes les activitats obligatòries que assenyala el pla docent i el programa, i la prova de síntesi corresponent. Es considera convenient l’assistència a les classes. El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria dels estudiants per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals.

Reavaluació

La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. Els estudiants amb una qualificació final de suspens en alguna assignatura en règim d’avaluació continuada poden fer una nova prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, tot i que el professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria dels estudiants per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda.

L’avaluació té en compte el nivell d’expressió, escrita i oral, i de comunicació dels coneixements i dels aprenentatges. Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En els casos de còpia, plagi i procediments fraudulents, el professorat n’ha d’informar el cap d’estudis.

Tota mena d’evidències d’aprenentatge, i també l’assistència i la participació activa a classe, es poden tenir en compte segons el criteri del professorat a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta valoració només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda i en cap cas no pot perjudicar la qualificació aritmètica obtinguda amb les proves avaluables d’avaluació continuada i amb la prova de síntesi.

 

Avaluació única

L’avaluació única te lloc al final del semestre, però cal tenir ben present que és durant tot el semestre que cal estudiar i adquirir els coneixements, les competències, les habilitats i les destreses que es requereixen per aprendre la matèria, i així poder aprovar l’assignatura.

La nota final de l’assignatura és el resultat del barem següent: el 100 % de l’avaluació única prové de la prova de síntesi i, si ho preveu el programa de l’assignatura, a més, de la presentació de treballs. En cas que el programa de l’assignatura ho prevegi i expliciti, pot exigir-se com a requisit l’assistència a determinades activitats presencials.

La prova d’avaluació única consisteix en tres o quatre preguntes i/o l’aplicació pràctica dels conceptes treballats. És una prova global i transversal que pot constar de preguntes sobre el conjunt del programa de l’assignatura, i també sobre totes les lectures, tant el dossier de lectures com els llibres, les pràctiques i els treballs, audiovisuals i altres activitats d’aprenentatge treballats en l’assignatura.

L’avaluació única pot consistir, a més de la prova, en la presentació de treballs, si ho preveu i explicita el programa. L’avaluació única ha de permetre acreditar l’assoliment dels objectius de l’assignatura de la mateixa manera que en l’avaluació continuada.

Els estudiants poden acollir-se a l’avaluació única emplenant un formulari disponible a la web de la Facultat en els terminis que marqui la Comissió Acadèmica.

Reavaluació

La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. Els estudiants que hagin suspès en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva.

L’avaluació té en compte el nivell d’expressió, escrita o oral, i de comunicació dels coneixements i dels aprenentatges. Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En els casos de còpia, plagi i procediments fraudulents, el professorat n’ha d’informar el cap d’estudis.

Convocatòria de final de carrera

La qualificació de l’assignatura per als casos de final de carrera segueix el règim d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUILAR, L.F. La hechura de las políticas. México : Miguel Ángel Porrúa, 1996.

Enllaç al CCUC  Enllaç
Edició de 1992  Enllaç

AGUILAR, L.F. Problemas públicos y agenda de gobierno. México, D.F. : Miguel Ángel Porrúa, 1996.

Enllaç al CCUC  Enllaç
Edició de 2000  Enllaç

AGUILAR, L.F. La implementación de las políticas. México : Miguel Ángel Porrúa, 1996.

Enllaç al CCUC  Enllaç

ESPING-ANDERSEN, G. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona : Ariel, 2000.   Enllaç

KINGDON, J.W. Agendas, alternatives, and public policies. New York : Harper Collins, 1995.   Enllaç

LINDBLOM, C.E. El proceso de elaboración de políticas públicas. Madrid : Ministerio para las Administraciones Públicas, 1991.   Enllaç

MORAN, M.; REIN, M.; GOODIN, R.E. Oxford handbook of public policy. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2006.   Enllaç

SABATIER, P.A. Theories of policy process. Boulder, (Colo.) : Westview Press, 2007.   Enllaç

SUBIRATS, J. Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona : Ariel, 2008.   Enllaç

SUBIRATS, J. Análisis de políticas públicas y eficacia de la Administración. Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública. Ministerio para las Administraciones Públicas, 1989.   Enllaç

Krook, M., & Mackay, F. (Eds.). (2010). Gender, politics and institutions: Towards a feminist institutionalism. Springer.

Stone, D. A. (1997). Policy paradox: The art of political decision making (Vol. 13). New York: ww Norton.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2531206*  Enllaç

Mouffe, C., & Laclau, S. (2007). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1821601*  Enllaç