Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Política Internacional

Codi de l'assignatura: 362543

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sonia Andolz Rodriguez

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Comprendre els mecanismes que estructuren la política internacional, així com el dret i les organitzacions supraestatals.

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi teòrica: els fonaments del sistema polític mundial (SPM) com a matriu del concepte de «política internacional»

*  

 1.1. La noció de «sistema polític» i l’aplicació que té en el sistema polític mundial

1.2. Tipologia d’actors en el sistema polític mundial: l’Estat, els actors supra i subestatals. Els actors transnacionals


1.3. El funcionament del sistema polític mundial: les relacions entre els actors. Interdependència, cooperació i integració


 1.4. Les dinàmiques regionals. El concepte de «transició global»

2. Els fonaments empírics del sistema polític mundial contemporani

*  2.1. El sistema polític mundial en perspectiva: anàlisi de les diferents fases fins al 1945

2.2. Conseqüències de la Segona Guerra Mundial. La reordenació del sistema a escala europea i global. El paper de les Nacions Unides

2.3. La descolonització i la proliferació de nous estats

2.4. Etapes del sistema bipolar i la Guerra Freda. Conseqüències per al conjunt del sistema

3. Cap a un nou SPM. El món actual

*  3.1. La crisi del bloc soviètic. Caiguda de la URSS i les guerres dels Balcans. Fi de la Guerra Freda

3.2. La reconfiguració del SPM després de 1989

3.3. L’11-S i el nou paradigma de seguretat mundial. Conseqüències

3.4. Globalització i governança. Tendències a l’ordre i al desordre. Les dinàmiques transnacionals actuals

3.4.1. El medi ambient entra en l’agenda internacional. Des del PNUMA a les Coop21

3.4.2. Les dones, la igualtat i la perspectiva de gènere en l’agenda internacional: UN Women i la igualtat com a eix transversal dels Objectius Sostenibles del Mil·lenni

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


1. Els materials escrits que presentin els alumnes poden ser sotmesos aleatòriament a un control per internet, per tal de detectar fraus, còpies, plagis i altres incidències que tècnicament s’equiparen a tots els efectes a copiar en l’examen final.

2. La Universitat de Barcelona és una universitat presencial, no a distància, per la qual cosa, i d’acord amb la normativa vigent, les consultes per correu electrònic es limiten als casos excepcionals i justificats. En concret, les notes es fan arribar a la Secretaria del centre amb el format de l’acta oficial.

3. Les indicacions generals i específiques, els materials d’estudi i de pràctiques s’anuncien en el Campus Virtual de l’assignatura. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquest pla docent es guia preceptivament per la normativa que la Comissió Acadèmica de la Facultat de Dret va aprovar, en la sessió del 31 de maig de 2016, les Directrius academicodocents per als graus de la Facultat de Dret.

En relació amb l’avaluació, el professorat pot tenir en compte en la nota final, a més de la qualificació de les proves avaluables i finals, altres evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar, si escau, la nota aritmètica resultant de la qualificació de les proves avaluables i finals. 

Avaluació continuada 

En el PRIMER SEMESTRE del curs 2021-2022, en cas que la pandèmia encara comporti restriccions a l’activitat docent, la modalitat de docència combinada (presencial i a distància) d’avaluació continuada tindrà en compte l’assistència i la participació a les classes virtuals, els resultats de les activitats avaluables i una prova final de síntesi. Els barems són els següents:

— Un exercici individual (20 %).

— Una dinàmica continuada en grup, que consisteix en diferents exercicis presencials o en línia a través del Campus Virtual (30 %).

— La prova de síntesi final, que és escrita i sobre el programa del curs (50 % de la nota final). És obligatori obtenir un mínim de 4 a la prova final de síntesi per a aprovar l’assignatura. La prova de síntesi serà presencial, sempre i que els criteris marcats per la Universitat i les autoritats sanitàries ho permetin. 

Reavaluació 

Els estudiants amb una qualificació de no presentat queden exclosos de la reavaluació. 

Els estudiants amb una qualificació final de suspens poden tornar a fer la prova de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professorat hi té en compte les altres evidències d’aprenentatge esmentades en l’apartat anterior.

 

Avaluació única

Els estudiants es poden acollir a l’avaluació única emplenant el formulari previst per al cas (web de la Facultat de Dret i informació a la Secretaria), i es fa en els termes que estableix el docent en el programa de l’assignatura, sempre en el marc de normativa vigent a la UB  i d’acord amb el protocol docent de la Facultat de Dret en vigor. 

En aquest cas, la prova final de síntesi suposa el 100 % de la nota final. És obligatori obtenir com a mínim un 5 en la prova per aprovar l’assignatura.


Reavaluació 

La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. L’avaluació única s’aplica també en el marc de la normativa vigent a la UB sobre aquesta matèria i el protocol docent de la Facultat de Dret en vigor en el curs acadèmic corresponent. 

Convocatòria de final de carrera

Els alumnes de final de carrera segueixen els criteris previstos per a l’avaluació única.