Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Sondejos i Enquestes

Codi de l'assignatura: 362548

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joaquin Murillo Viu

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions

 

S’exigeix a l’alumnat de l’assignatura un compromís ètic:

— Capacitat crítica i autocrítica.

— Capacitat de ser coherent amb les concepcions ètiques i deontològiques de la Universitat de Barcelona.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(La concreció definitiva de la metodologia docent es troba subjecte a les directrius sanitàries que es dictin)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

(desenvolupament pràctic, per grups, d’algunes activitats relacionades amb l’obtenció de dades )

Aprenentatge autònom

25

(treball previ a les classes en relació amb alguns aspectes metodològics o conceptuals)

 

 

Recomanacions

 

És convenient que l’alumnat hagi aprovat les assignatures de primer i segon curs Tècniques Estadístiques d’Investigació Social i Tècniques Informàtiques d’Investigació Social, atès que s’utilitzen coneixements relatius a aquestes assignatures.

També cal un domini mínim de bases de dades de tipus Excel.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Disposar de recursos metodològics (documental, estadística, informàtica, etc.) que possibilitin l'anàlisi i la reflexió politològica i saber fer treballs de recerca, informes i avaluacions d'índole aplicada.

   -

Saber utilitzar mètodes quantitatius i qualitatius, i tenir una perspectiva pluridisciplinària, segons el que convingui en el problema plantejat (recerca, estudi, presa de decisions polítiques o de gestió, etc.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber quan i com cal utilitzar la metodologia d’enquesta per a l’anàlisi de la realitat social.

— Conèixer les etapes que cal seguir per elaborar una enquesta.

— Saber com redactar un projecte per elaborar una enquesta, incloent-hi els objectius, la metodologia i les fases de l’estudi.

— Entendre la fitxa tècnica d’una enquesta, i elaborar-ne una de nova a partir de les característiques de l’enquesta (disseny mostral i població).

— Saber com elaborar un qüestionari per recollir la informació en funció dels objectius previstos.

— Saber formular correctament les preguntes per incloure en el qüestionari, i valorar l’oportunitat de cada pregunta.

— Planificar com dur a terme el treball de camp.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a identificar i a plantejar un problema en termes que en permetin la resolució.

— Saber com fer una recerca d’informació.

— Aprendre a treballar en grup, a negociar, a escoltar i a ser assertiu a l’hora de manifestar les pròpies opinions.

— Aprendre a planificar temporalment una activitat i a prioritzar les qüestions importants.

— Aprendre a analitzar (separar les parts d’un problema i tractar-les de manera individual) i a sintetitzar (extreure’n el més rellevant i tenir una visió de conjunt).

— Adquirir nocions de com parlar en públic, comunicar i fer una presentació oral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sondejos i enquestes

*  1. Introducció

1.1. Sondejos i enquestes en el camp de les ciències polítiques i de l’administració
1.2. Dades primàries i dades secundàries
1.3. Les fonts de dades
1.4. Errors i biaixos en sondejos i enquestes

2. L’enquesta com a tècnica d’investigació social

2.1. Mètodes i tècniques d’investigació social
2.2. Enquestes: explorar, descriure i explicar la realitat social
2.3. Tipus d’enquestes
2.4. El procés general d’investigació a través d’enquestes

3. El qüestionari

3.1. Definició i objectius del qüestionari
3.2. Tipus de preguntes
3.3. El contingut de les preguntes
3.4. La manera de redactar les preguntes
3.5. Organització i composició del qüestionari

4. Elements bàsics de mostreig

4.1. Població i mostra
4.2. Mostres aleatòries i no aleatòries
4.3. Mètodes de mostreig aleatori: idees bàsiques
4.4. La mida de la mostra

5. El treball de camp

5.1. L’entrevistador: importància, característiques i entrenament
5.2. La forma de l’entrevista: per correu o electrònica, per telèfon, cara a cara
5.3. El control del treball de camp
5.4. El moment de l’entrevista

6. Tractament informàtic de les dades obtingudes

6.1. La informàtica i el tractament de dades
6.2. Codificació de les dades i llibre de codis
6.3. Gravació, depuració i validació de les dades
6.4. L’anàlisi estadística de les dades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per aconseguir el màxim rendiment de les sessions presencials, l’alumnat ha de dur a terme un estudi continuat de l’assignatura (treball autònom), ja que es tracta d’una matèria acumulativa.

Els trets principals de l’assignatura són els següents:
 
— S’enfoca molt directament a la pràctica, és a dir, tot el que es fa s’orienta a saber dur a terme un sondeig i una enquesta, del principi a la fi. Es comença analitzant el projecte, i s’acaba coneixent com es duu a terme un treball de camp i les bases de dades per a la recollida i tractament de la informació.

— Per poder acomplir el punt anterior, cal conèixer algunes qüestions teòriques, que són l’objectiu d’un petit nombre de classes.

— Amb anterioritat a les classes teòriques, els estudiants han de fer una part de treball autònom, que consisteix a llegir alguns textos i a fer algunes activitats que es proposen. Així s’evita haver de dedicar molt de temps a comentar aspectes que l’alumnat pot estudiar autònomament, i les classes es poden dedicar a tractar els temes més dificultosos o interessants, a comentar exemples, etc.

— Els estudiants han de fer un seguiment puntual de les activitats prèvies a la classe per poder seguir-ne bé l’explicació. Per tant, és imprescindible que els alumnes estiguin disposats a treballar i a preparar les classes amb antelació, ja que és l’única manera d’obtenir un bon rendiment en l’assignatura.

— Moltes de les classes es dediquen a les diferents fases de l’activitat pràctica. Es treballa en grups, es discuteixen els objectius de cada grup, el qüestionari específic i el disseny mostral. Al final, els estudiants, per grups, han de presentar els resultats de l’activitat davant la classe i sotmetre’s a les crítiques.

— Les activitats no s’avaluen el primer cop que cada grup les lliura. Hi ha l’opció de millorar-ne els punts que s’assenyalin i tornar a presentar-les en la data que s’estableixi. L’objectiu és que cada grup acabi fent un treball ben fet, de manera que s’avaluï també la capacitat d’autocorrecció sota la supervisió del docent.
 
— S’entén que una assistència irregular no permet assolir les competències de l’assignatura, atès que es treballen de manera intensa en les classes presencials i, per tant, els alumnes que no assisteixin a un mínim del 80 % de les classes passen a avaluació única. Hi ha un sistema de control de l’assistència a classe.

En el cas que la situació sociosanitària ho requereixi, la metodologia de treball s’adaptarà a una modalitat semipresencial o bé completament a distància.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada és l’opció recomanada per als alumnes que assisteixen regularment a classe (almenys al 80 % de les classes).

Les activitats per a l’avaluació continuada són:

— Activitat 1. Lectura d’un seguit de documents i resposta a un test sobre els continguts. Si no s’obté un mínim de 3 sobre 10 en l’avaluació del test es passa automàticament a avaluació única. Valor: 20 % de la nota final si se segueix en avaluació continuada.

— Activitat 2. Anàlisi de diferents enquestes proposades a classe de contingut sociopolític. Valor: 25 % de la nota final.

— Activitat 3. Informe final sobre una enquesta específica, en què s’elabora una memòria o informe amb les conclusions derivades de tota la tasca duta a terme durant el curs. Valor: 20 % de la nota final.

— Prova de síntesi. Es demana als alumnes l’exposició escrita d’una enquesta sociopolítica, sobre una població i temàtica que cal determinar. Valor: 35 % de la nota final.

Com a mínim, els estudiants han d’obtenir un 5 sobre 10 perquè la nota d’aquesta prova faci mitjana amb la resta de notes del curs i puguin superar l’assignatura.

Nota: Tot el procés d’elaboració de l’enquesta es tutoritza convenientment. Els estudiants disposen de la col·laboració del professorat, que està assabentat en tot moment de l’estat de l’estudi i que vetlla perquè tots els alumnes avancin en el coneixement de la matèria de l’assignatura. Algunes de les hores de classe es dediquen a aquesta activitat personalitzada o al treball autònom de l’alumnat.

Reavaluació

S’exclouen de la reavaluació tots aquells alumnes que constin com a no presentats. Els estudiants amb una qualificació final de suspens poden tornar a fer la prova de síntesi, que consisteix en una exposició escrita en què l’estudiant ha de demostrar que coneix totes les etapes d’una investigació sociopolítica per enquesta i que pot dur-la a la pràctica. Valor: 100 % de la nota final, sense cap tipus de ponderació de les activitats avaluables durant el curs.

El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC + PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova de síntesi és superior (Protocol academicodocent dels graus de la Facultat de Dret, art. 8).

 

Avaluació única

L’opció d’avaluació única està dissenyada per als estudiants que no assisteixen regularment a classe (menys del 80 % de les classes) i aquells que no hagin arribat a un tres sobre deu en el test de la primera prova d’avaluació continuada. També poden escollir-la la resta d’estudiants, sempre que renunciïn explícitament a l’avaluació continuada.

En aquesta opció es plantegen dues possibilitats:

a) Un examen final, que és diferent de la prova que fan els alumnes que han seguit l’avaluació continuada i més complet. L’estudiant ha de demostrar que coneix totes les etapes d’una investigació sociopolítica per enquesta i que sap dur-la a la pràctica. Valor: 100 % de la nota final.
b) Una recensió crítica d’un llibre sobre la metodologia d’enquesta, dels proposats en la bibliografia de l’assignatura, en format Word i amb un mínim de 20 pàgines, pas 12, interlineat 1,5; i una anàlisi crítica d’una enquesta real del CIS o del CEO relativa a temes sociopolítics i feta en els darrers dos anys previs a l’inici del semestre, amb les mateixes condicions de presentació que la recensió del llibre.

Aquests treballs s’han de presentar abans del 24 de maig. Valor 100 % de la nota.

Reavaluació

En el cas d’haver seguit l’avaluació única, els estudiants amb una qualificació de suspens poden presentar-se a la reavaluació. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva.

Convocatòria de final de carrera

L’avaluació per als estudiants de final de carrera segueix els criteris de l’avaluació única. La qualificació serà l’obtinguda per l’estudiant a l’examen d’aquesta convocatòria oficial.