Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anglès Politològic

Codi de l'assignatura: 362549

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: David Bridgewater

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Advertiment previ: aquesta no és una assignatura per aprendre anglès, ni un curs d’anglès per a principiants.

La llengua anglesa és la llengua de comunicació prioritària en el món acadèmic i científic de les ciències socials. Cal, doncs, estudiar les característiques específiques de l’anglès acadèmic i adquirir la capacitat de treballar en anglès els coneixements adquirits en les altres assignatures de la carrera. Això implica aprofundir en les tècniques de comprensió i expressió oral i escrita en anglès, i redactar-hi textos senzills relacionats amb les ciències socials.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Disposar de recursos metodològics (documental, estadística, informàtica, etc.) que possibilitin l'anàlisi i la reflexió politològica i saber fer treballs de recerca, informes i avaluacions d'índole aplicada.

( En tot cas, capacitat d¿utilitzar les competències diverses en anglès aplicat a la nostra disciplina i grau.)

   -

Saber utilitzar mètodes quantitatius i qualitatius, i tenir una perspectiva pluridisciplinària, segons el que convingui en el problema plantejat (recerca, estudi, presa de decisions polítiques o de gestió, etc.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals temes relacionats amb l’actualitat política del món angloamericà.

 — Ser capaç d’entendre presentacions orals complexes i seguir-ne l’argument.

— Ser capaç d’entendre articles sobre qüestions polítiques actuals i entendre el raonament de l’autor.

— Ser capaç de seguir debats i converses polítiques.

— Ser capaç de presentar oralment i per escrit temàtiques relacionades amb la ciència política.

Referits a habilitats, destreses

Poder utilitzar l’anglès, actiu i passiu, per tal de:

— Buscar dades per avalar anàlisis polítiques.
— Redactar i exposar en anglès informes breus sobre els temes que fixi el professorat.
— Discutir i argumentar en anglès politològic, verbalment i per escrit.

Referits a actituds, valors i normes
 
— Reflexionar sobre la participació individual en el marc del programa de l’assignatura i en les activitats que se’n deriven.
— Millorar el coneixement de la diversitat i la pluralitat de cultures acadèmiques a escala internacional, en el context de la utilització creixent de la llengua anglesa d’acadèmics, estudiants i investigadors d’arreu del món.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1

1. Introducció general al curs

Bloc 2

2. El sistema parlamentari: història i funcionament. La Cambra dels Comuns i la Cambra del Lords

3. El sistema electoral i les eleccions generals al Regne Unit

 

Bloc 3

*  4. La història i el funcionament del sistema polític dels Estats Units

5. El sistema electoral dels Estats Units

Bloc 4

*  6. La Unió Europea i el Brèxit

7. L’extrema dreta a Europa

8. L’extrema dreta als Estats Units

9. La llibertat d’expressió i la correcció política

10. Feminisme, postfeminisme i faux féminisme

11. Després del capitalisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assoliment dels objectius de l’assignatura requereix una metodologia que combini diferents formes de docència. Així doncs, l’organització del treball destinat a potenciar l’aprenentatge de l’alumnat combina:

— Presentació del llenguatge relacionat amb l’àrea temàtica per tal d’oferir a l’alumnat una guia estructurada dels conceptes objecte d’estudi en cadascun dels temes.

— Debats en grups petits sobre temes relacionats amb l’àrea temàtica per posar en relleu la connexió entre teoria i pràctica.

— Lectures i redaccions sobre temes relacionats amb les diverses àrees temàtiques.

— Suport continuat de l’aprenentatge mitjançant les tutories personalitzades presencials (en horari d’atenció a l’alumnat) per guiar l’alumnat en les seves hores d’aprenentatge autònom.

Totes les activitats del curs són en anglès, tant oralment com per escrit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Advertiment sobre avaluacions: aquest pla docent es guia exclusivament pels criteris de la normativa vigent a la Facultat de Dret. La Comissió Acadèmica de la Facultat de Dret va aprovar, en la sessió del 31 de maig de 2016, les Directrius academicodocents per als graus de la Facultat de Dret.

Enllaç al document: Directrius academicodocents per als graus

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada es basa en:

— L’assistència a les classes presencials, que és altament recomanable.
— Les activitats que es tenen en compte per avaluar l’aprenentatge, que són les següents:

a) Una activitat teoricopràctica en forma  de assaig sobre els continguts conceptuals de l’assignatura. El pes total sobre la nota final és del 50 % i la data concreta per dur-la a terme s’indica a l’inici del curs.

b) La participació activa a classe, que també es té en compte.

Per ser avaluat és obligatori el lliurament de l’activitat programada.

c) Una prova de síntesi, de caràcter global, que es farà presencialment o en línia segons les circumstàncies vigents. Aquesta prova ha de garantir l’assoliment dels objectius de la matèria exposats en el pla docent, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir, com pel que fa a les habilitats i les actituds que cal desenvolupar. El pes sobre la nota final és del 50 % restant.

Per aprovar l’avaluació continuada cal obtenir una qualificació mínima d’aprovat a la prova de síntesi. La puntuació final és numèrica, de 0 a 10, i la nota per aprovar és un 5.

El professorat pot tenir en compte altres evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables.

Reavaluació 

Els estudiants amb una qualificació de no presentat queden exclosos de la reavaluació.
Els estudiants amb una qualificació de suspens poden tornar a fer la prova final de síntesi. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, si no és que el professorat hi té en compte les altres evidències d’aprenentatge esmentades en l’apartat anterior.

 

Avaluació única

Els estudiants que voluntàriament optin per l’avaluació única poden superar l’assignatura mitjançant una prova final d’acreditació d’objectius docents el dia fixat oficialment, en què han d’acreditar els continguts teoricopràctics de l’assignatura. La nota mínima per superar la prova és de 5 punts sobre 10.

Reavaluació
Els estudiants amb una qualificació de no presentat queden exclosos de la reavaluació.
Els estudiants amb una qualificació de suspens poden tornar a examinar-se de la prova final. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Convocatòria de final de carrera

La convocatòria de final de carrera segueix els mateixos criteris que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La bibliografia complementària, que el professor indica en el programa específic de l’assignatura i que també va lliurant a partir de l’inici del curs a classe o a través del Campus Virtual, consisteix en articles (generalistes o especialitzats), textos, webs, documents oficials etc. en anglès, relatius als continguts específics de les assignatures del conjunt del grau.

La intenció és que en aquesta assignatura l’estudiant pugui utilitzar amb seguretat textos i fonts sobre els continguts conceptuals, teòrics i aplicables, de cada programa de cada assignatura del grau.

També és font complementària seguir l’actualitat, els mitjans de comunicació escrits, audiovisuals o per internet que el professorat indiqui en el decurs del semestre.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. Academic Vocabulary in Use : 50 units of academic vocabulary reference and practice : self-study and classrom use. Cambridge : Cambridge University Press, 2008.

Enllaç al CCUC  Enllaç

CREME, P.; LEA, M.R. Writing at University : a guide for students. Maidenhead : Open University Press, McGraw-Hill Education, 2008.  Enllaç

LEECH, L.P.; J. MURRAY. Readings Skills for the Social Sciences. Oxford : Oxford University Press, 1998.

Enllaç al CCUC  Enllaç

BEARD, A.: The Language of Politics: Routledge, 2000.

WALTERS, M.: Feminism: A Very Short Introduction: Oxford University Press, 2005.

NEIWERT, D.: Alt-America: The Rise of the Radical Right in the Age of Trump: Verso, 2017.

STOCKER, P.: English Uprising Brexit And The Mainstreaming Of The Far-Right: Melville House (Turnaround), 2017.

Frase, P.: Four Futures: Life After Capitalism: Verso, 2016.

Wright, T.: British Politics: A Very Short Introduction: Oxford University Press, 2013.

Valelly, R.: American Politics: A Very Short Introduction: Oxford University Press, 2013.