Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Grau

Codi de l'assignatura: 362566

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Sanz Leon

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

260

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que, en la presentació escrita del TFG, l’alumnat tingui en compte els criteris formals que s’han establert per a aquesta assignatura. A l’espai del Campus Virtual del TFG es publiquen els documents que detallen els criteris formals (tipografia, parts del treball, format de citació bibliogràfica, etc.) que els treballs han de seguir. 

Durant la presentació oral l’estudiant exposa, com a mínim, el plantejament i els objectius, la metodologia emprada, les fonts o els materials utilitzats, l’estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions del TFG.

Es recomana tenir present específicament la normativa sobre el treball de final de grau dels ensenyaments de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per introduir la perspectiva de gènere en la teoria política, la ciència política empírica, i la intervenció i la pràctica política, i per corregir els biaixos androcèntrics que contenen.

   -

Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

   -

Saber desenvolupar un raonament crític i compromès socialment amb la pluralitat i la diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals, a la igualtat entre homes i dones i a la no-discriminació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dissenyar i elaborar un treball acadèmic que culmini tota la feina feta en el grau.

— Elaborar un treball que pot tenir el format d’un estudi de cas, un informe o un treball de recerca.

— Tractar un tema o un àmbit d’estudi afí a l’itinerari del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració.

— Incorporar la perspectiva de gènere i la consideració de les desigualtats de gènere a la recerca en ciència política.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber combinar els mètodes, les aproximacions i els continguts tractats durant el grau.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Contribuir a la igualtat d’homes i dones.

 

—Treballar amb honestedat científica i professional.

 

—Treballar i desenvolupar el treball de final de grau amb iniciativa i creativitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Orientació

*  Bloc dedicat a la discussió sobre el tema i a l’aproximació bàsica al treball de final de grau.

2. Concreció i mètode

*  Bloc dedicat a la concreció del tema final del treball, dins de l’àmbit triat per l’estudiant, i discussió del mètode.

3. Seguiment

*  Bloc dedicat al procés de seguiment, en què estudiant i docent discuteixen els problemes en l’elaboració i el desenvolupament del treball (metodològics o substantius).

4. Tancament

*  Bloc dedicat a la discussió dels aspectes finals del treball abans de lliurar-lo definitivament.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El TFG es basa, sobretot, en el treball que l’estudiant fa de manera autònoma amb l’ajut i la tutorització d’un professor o professora. El contingut i les modalitats d’aquesta tutorització es regeixen per la normativa acadèmica i d’organització academicodocent específica.

El treball s’ha de dur a terme de manera individual i seguint les indicacions de format, amplitud i originalitat que estableix la normativa i les indicacions aprovades per als ensenyaments de la Facultat de Dret.

Les diverses àrees de coneixement ofereixen diverses línies temàtiques de treball de final de grau. La matrícula s’ha de formalitzar en una d’aquestes línies, segons la disponibilitat de places i amb l’assignació corresponent de tutor o tutora. 

S’habilita un espai específic en el Campus Virtual, un per a cada semestre, en què la coordinació de TFG informa periòdicament dels aspectes rellevants, ja siguin substantius o de procediment. Es convoquen sessions de tutoria col·lectiva de tipus metodològic. A més de les sessions que la coordinació consideri necessàries, se’n convoca una a l’inici del primer semestre, adreçada a l’alumnat que faci el TFG en el primer semestre (alumnat de doble itinerari i de convocatòria de final de carrera), i una altra a finals del primer semestre, adreçada a l’alumnat que fa el TFG al llarg del segon semestre.

A finals de cada curs es convoca una reunió informativa per a l’alumnat que tingui la intenció de fer el TFG el curs següent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

L’avaluació del TFG la fa el tutor o tutora, que emet un informe de valoració i el puntua entre 0 i 8, una vegada l’estudiant ha exposat oralment les conclusions del TFG i n’ha dipositat al Campus Virtual la versió final.
Amb caràcter general, l’avaluació dels TFG té en compte, sense oblidar l’acreditació de les competències vinculades al TFG, els aspectes següents:

— La qualitat científica del contingut del treball (60 % de la qualificació final).
— La qualitat formal del treball escrit, incloent-hi el procés d’elaboració (20 % de la qualificació final).
— La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i defensa argumental (20 % de la qualificació final).

Només si obté una nota màxima de 8 l’estudiant pot decidir defensar el TFG davant d’un tribunal per tal d’optar a una qualificació superior d’excel·lent o proposar la qualificació de matrícula d’honor.

En la defensa pública, cada estudiant disposa d’un màxim de quinze minuts per a la defensa del TFG i d’un màxim de quinze minuts més per respondre les preguntes i els requeriments que li formulin els membres del tribunal.

Durant la presentació oral l’estudiant exposa, com a mínim, el plantejament i els objectius, la metodologia emprada, les fonts o els materials utilitzats, l’estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions del TFG.

L’avaluació complementària dels TFG per part del tribunal incideix en la mateixa proporció en els aspectes ja valorats pel tutor o tutora. Només si han estat valorats positivament els anteriors, el TFG pot rebre una nota superior.

 

Reavaluació

La reavaluació del TFG és possible si el treball que s’ha presentat ha estat qualificat amb un suspens però té parts que, a judici del tutor o tutora que l’ha valorat, poden ser esmenades o reparades adequadament en la fase de reavaluació. Si es considera que les deficiències no poden ser reparades en aquest període de temps, es consolida la qualificació de suspens.

En cap cas la reavaluació implica l’elaboració d’un nou treball.

La reavaluació de les parts indicades la fa íntegrament el tutor o tutora. La qualificació serà la resultant d’integrar la valoració de la part o les parts revaluades amb la resta del treball.

La còpia, el plagi i els procediments fraudulents

El TFG ha de ser un treball original i que no s’hagi presentat abans a cap altre procés d’avaluació o reavaluació en el mateix o en diferents graus. Igualment, ha de complir els criteris ètics comuns i propis de la recerca en l’àmbit acadèmic.

La còpia o el plagi, total o parcial, en el TFG, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquesta activitat, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, ja que desvirtua l’autoria de l’exercici.

En els casos de còpia, plagi i procediments fraudulents, el professorat ho ha de comunicar al cap d’estudis, que al seu torn ho comunica al Deganat per incorporar aquest fet al registre d’incidències, d’acord amb la normativa acadèmica vigent.

Calendari

Les dates de les diferents fases són les fixades en el calendari acadèmic dels graus de la Facultat de Dret, que consten publicades també al Campus Virtual.