Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Dret

Codi de l'assignatura: 362568

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Patricia Mesanza Costa

Departament: Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

La principal recomanació és seguir, en la mesura de les possibilitats de cada alumne, el sistema d’avaluació continuada, i utilitzar el suport acadèmic que ofereixen les tutories, tant de manera virtual com presencial.

És fonamental preparar aquesta assignatura amb els manuals que es recomanen en aquest pla docent, i en especial el manual de Panero Gutiérrez: Formación de los conceptos jurídicos; o el de Gete-Alonso M.C, Calera (et al.): Nociones de Derecho civil vigente en Cataluña.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat de comunicació oral i escrita usant terminologia específica.

   -

Conèixer els fonaments del sistema jurídic, el marc constitucional i les institucions bàsiques de l'ordenació jurídica espanyola.

(Més concretament, es tracta de conèixer els grans trets del sistema jurídic i les institucions bàsiques del dret privat.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir una visió introductòria del concepte de dret i les seves fonts de producció, i una visió general del dret privat, centrat en les principals institucions del dret de persones, els drets reals i els drets d’obligacions i contractes.

 

— Conèixer les característiques principals de la gènesi i l’evolució posterior de les principals institucions del dret privat, atès que el dret privat té un triple vessant: històric, dogmàtic i de dret comparat.

 

— Familiaritzar-se amb la terminologia jurídica i les institucions bàsiques del dret privat mitjançant la utilització de les principals fonts jurídiques bàsiques, com són la legislació, la jurisprudència i la doctrina del dret privat.

 

— Comprendre l’evolució històrica dels drets de la persona des de la perspectiva de gènere. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. El dret

*  1.1. Concepte i producció de «dret»

1.1.1. Què és el dret

1.1.2. Caràcter social i històric del dret

1.1.3. Les fonts del dret

1.2. La norma jurídica: interpretació i aplicació

1.2.1. La norma jurídica

1.2.2. Els elements de la norma i les seves classes

1.2.3. Interpretació i aplicació del dret

2. 2. El dret de la persona i la seva actuació

*  2.1. El dret de la persona

2.1.1. Persona i capacitat

2.1.2. Persona física

2.1.3. Persona jurídica

2.1.4. La representació

3. 3. El dret d’obligacions i els contractes

*  3.1. El dret d’obligacions

3.1.1. L’obligació en general

3.1.2. Efectes de les obligacions

3.1.3. Garantia, transmissió i extinció de les obligacions

3.2. Els contractes

3.2.1. El concepte de «contracte»

3.2.2. La compravenda com a paradigma del contracte

3.2.3. Els arrendaments

3.2.4. Contractes de cooperació i gestió

3.2.5. Contractes de préstec, custòdia i garantia

4. 4. Els drets reals

*  4.1. Els drets reals

4.1.1. Concepte, classificació i diferència entre drets reals i personals

4.1.2. El dret de propietat: concepte, modes d’adquisició i protecció

4.1.3. Els drets reals sobre cosa aliena: de gaudi, de garantia i d’adquisició preferent

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per adaptar la docència de l’assignatura al sistema de crèdits europeus (ECTS), i seguint les directrius de la Declaració de Bolonya, la metodologia docent consisteix a combinar classes teòriques magistrals amb un seguit d’activitats pràctiques que es fan al final d’alguns temes. 

L’assistència a classe i la participació en les activitats proposades és imprescindible.

Cada setmana hi ha tutories personalitzades per als estudiants, per resoldre tots els dubtes que puguin tenir.

A més a més, per facilitar el contacte amb el professor, s’utilitza el Campus Virtual com a canal de comunicació, al qual es pot accedir des del web de la Universitat de Barcelona.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
La nota final, en l’avaluació continuada, es calcula a partir d’una sèrie d’activitats a) i d’una prova de síntesi b):

a) Dues activitats: 50 % (25 % + 25 %).
— Exercici sobre la lectura d’un text jurídic (recensió, preguntes o comentari sobre una lectura), amb una valoració del  25 % de la qualificació final. 
— Exercici de preguntes objectives de resposta breu, amb un valor del 25 % de la qualificació final.

b) Prova de síntesi: 50 %.
— La prova consta d’un seguit de preguntes teòriques i de la resolució d’un cas pràctic, exercicis que permeten valorar la comprensió del conjunt de la matèria.

Per superar l’assignatura, és imprescindible aprovar la prova de síntesi i haver presentat, dins el termini establert i en la forma corresponent, totes les activitats obligatòries, independentment de la nota mitjana obtinguda. Els terminis de cada prova s’estableixen per a cada grup.

Cal assistir regularment a classe per poder seguir el sistema d’avaluació continuada.

En la nota final definitiva, el professorat pot tenir en compte, a més de les proves avaluables, un altre tipus d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’alumnat per millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i la final. Especialment escau aquest fet quan la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

L’estudiant en règim d’avaluació continuada que no faci cap de les activitats previstes obté la qualificació de no presentat. En canvi, si inicia el règim d’avaluació continuada i duu a terme un nombre d’activitats insuficient, obté la qualificació de suspens.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

La còpia o plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria o prova de síntesi, i la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En els casos de còpia, plagi i procediment fraudulents, el professorat n’ha d’informar el cap d’estudis.

Reavaluació

La reavaluació consisteix a fer una nova prova que consta d’un qüestionari amb preguntes de resposta breu o de tipus test i unes preguntes amb resposta discursiva

Només hi ha una convocatòria d’examen. Poden presentar-se a la reavaluació aquells estudiants que hagin estat avaluats prèviament i tinguin una qualificació final de suspens en aquesta assignatura. En queden exclosos els que tinguin una qualificació de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professor pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota obtinguda.

 

Avaluació única

Els estudiants tenen la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la UB. Els que no sol·licitin l’avaluació única dins del termini establert segueixen en avaluació continuada. 

La prova d’avaluació única consta de dues parts: un qüestionari amb preguntes de resposta breu (valor 50 %)  i un seguit de preguntes (dues o tres) de resposta discursiva o de desenvolupament (valor 50 %). Només hi ha una convocatòria.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

La còpia o plagi en la prova, i la utilització o cooperació en procediments fraudulents per dur-la a terme, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En els casos de còpia, plagi i procediments fraudulents, el professorat n’haurà d’informar el cap d’estudis.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova en què s’ha de contestar un qüestionari amb preguntes de resposta breu (50 %) i unes preguntes de resposta de desenvolupament (50 %). Poden presentar-s’hi aquells estudiants que hagin estat avaluats prèviament i hagin suspès l’assignatura i en queden exclosos els estudiants que tinguin una qualificació de no presentat.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

L’examen de la convocatòria extraordinària de final de carrera té les mateixes característiques que la prova final de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBALADEJO, M., Compendio de derecho civil, Madrid: Edisofer, 2011  Enllaç

ALBALADEJO, M. Derecho Civil, 19a ed. puesta al día de legislación y jurisprudencia por Silvia Díaz Alabart,  Barcelona: Edisofer, 2013 

GETE-ALONSO, NAVAS NAVARRO, SOLÉ RESINA, YSÀS SOLANES,  Nociones de Derecho Civil vigente en Cataluña, 3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011

http://sire.ub.edu/login?url=https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/login/login?username=CRAIUB&password=LbMuJB&redirectto=/ebook/show/9788490042021  Enllaç

LACRUZ BERDEJO, J.L. Nociones de derecho civil patrimonial e introducción al derecho. 7ªa ed. Madrid : Dykinson, 2012  Enllaç

GETE-ALONSO, Mª.C., SOLÉ RESINA, J.,Lliçons de Dret Civil Català I,II,III, IV Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

Lliçons de dret civil català I: part general de dret civil / Judith Solé Resina, M.ª del Carmen Gete-Alonso  Enllaç
Lliçons de dret civil català II : dret de la persona / Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera, Judith Solé Resina  Enllaç
Lliçons de dret civil català III : dret de família / Mª del Carmen Gete-Alonso Calera, Judith Solé Resina  Enllaç
Lliçons de dret civil català IV : dret d’obligacions / Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera, Judith Solé Resina  Enllaç

LASARTE ALVAREZ, C. Compendio de Derecho de la persona y del patrimonio, 4ª ed. Madrid: Dykinson, 2014  Enllaç

LATORRE, A. Introducción al derecho. Barcelona : Ariel, 2012  Enllaç

PANERO GUTIERREZ, R. Formación de los conceptos jurídicos. Valencia : Tirant lo Blanch, 2006  Enllaç

PUIG FERRIOL, L.,  Institucions del dret civil de Catalunya I i II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2014

RUIZ-RICO RUIZ, J.M., GÁLVEZ CRIADO,A., ARIAS DÍAZ M.D., Lecciones de Derecho Civil, Madrid: Tecnos, 2017