Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia del Treball

Codi de l'assignatura: 362570

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Antonio Alujas Ruiz

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura d’Economia del Treball està clarament vinculada a l’assignatura d’Economia, la qual és necessària per poder comprendre i analitzar des del punt de vista econòmic la situació dels mercats de treball.

L’assignatura d’Economia del Treball es complementa especialment amb d’altres com ara Polítiques d’Ocupació o Sociologia del Treball, que ofereixen una visió àmplia del mercat de treball i de les relacions laborals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer els fonaments de l'economia, del mercat de treball i les polítiques d'ocupació, i la seva incidència en les organitzacions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els problemes del mercat de treball i saber-ne fer diagnòstics de caràcter econòmic.

— Saber comunicar-se per escrit i oralment fent servir els indicadors laborals i econòmics.

— Definir els conceptes bàsics relacionats amb l’economia del treball.

— Definir les característiques específiques de la relació laboral i el seu nexe amb els àmbits econòmic, social i empresarial.

— Saber construir i interpretar els indicadors del mercat de treball.

— Conèixer a fons els fonaments de les teories del mercat de treball.

— Saber distingir les causes de l’atur i dels desequilibris del mercat de treball en un context pràctic, amb especial èmfasi en la perspectiva de gènere. 

— Conèixer les dades, els índexs i les fonts estadístiques necessàries per analitzar els mercats de treball.

— Saber transmetre i comunicar-se per escrit i oralment emprant els indicadors laborals i econòmics, així com elaborar diagnòstics de caràcter econòmic sobre problemes del mercat de treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Les variables del mercat de treball. Dades i fonts estadístiques

2. Visions teòriques sobre el mercat de treball: neoclàssica, keynesiana, institucionalista, estructural-marxista i nous plantejaments neoclàssics

3. Aspectes del mercat de treball: salaris, sindicats, negociació col·lectiva, discriminació, mobilitat/migració i canvi tecnològic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura segueix la metodologia següent:

— Assistència a classe, exercicis de comprensió de lectures, accés i classificació de dades estadístiques sobre el mercat laboral, i debat dirigit posterior sobre la situació dels diferents mercats de treball.

— Exercicis pràctics sobre els diferents blocs de l’assignatura.

— Treball en grup sobre aspectes concrets del mercat de treball, amb especial èmfasi en la perspectiva de gènere.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte, en què es recomana una assistència continuada a les classes. A l’inici de curs l’alumnat pot decidir acollir-se a l’avaluació única.

La nota final es calcula a partir d’una sèrie d’activitats a) i d’una prova de síntesi b):

a) Activitats d’avaluació continuada (60 %):
— Recensió, debat i presentació en públic (30 %).
— Treball en grup sobre un problema o un aspecte del mercat de treball, de manera contextualitzada i detallada (30 %).

Si no es duu a terme cap de les activitats previstes, la qualificació és de no presentat. Si es fa un nombre insuficient d’activitats, la qualificació és de suspens.

b) Una prova de síntesi que consta de preguntes tipus test d’opció múltiple i de preguntes reflexives sobre el temari del pla docent. La prova té un valor del 40 % de la nota final i és imprescindible aprovar-la.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen equivalent al d’avaluació única i té com a requisit haver estat avaluat prèviament. La nota obtinguda és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Qualsevol exercici d’avaluació continuada o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

Addicionalment a les activitats avaluables, el professorat pot tenir en compte una altra mena de mostres d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables i finals. Això és especialment pertinent quan la nota de la prova de síntesi és superior a la nota de les activitats d’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’estudiant pot decidir seguir l’avaluació única emplenant un formulari disponible a la web de la Facultat de Dret, en un termini d’un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre (prorrogable segons les circumstàncies).

El règim d’avaluació única es basa en un examen que té un valor del 100 % de la nota final i que consta de preguntes de tipus test d’opció múltiple i de preguntes reflexives sobre el temari del pla docent.  

Qualsevol examen que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

Reavaluació

La reavaluació de la prova d’avaluació única té com a requisit haver estat avaluat prèviament, i consisteix en un examen del mateix tipus. Per tant, en queden exclosos els alumnes que tinguin la qualificació de no presentat.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària consisteix en un examen amb preguntes de resposta curta sobre el temari del pla docent.